Socialinis darbas

Klaipėdos universitetas

Mokymo įstaigaKlaipėdos universitetas
Studijų krypties grupėSocialinė gerovė
Studijų kryptisSocialinis darbas ir konsultavimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3.5 (metais)
Kreditai210
Programos kodas6121JX067
Įstaigos adresasKlaipėda, H. Manto g. 84
Klaipėdos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti bazinį, universitetinį europinius standartus atitinkantį, socialinio darbo studijų krypties ir socialinio darbo šakos išsilavinimą, parengiant specialistus, kurių profesinė kompetencija įgalintų juos efektyviai spręsti socialines bei medicinines problemas bendruomenėje ir sveikatos priežiūros sistemoje teikiant ir organizuojant konkrečias socialines paslaugas klientui ir jo šeimai bei užtikrinant jų tęstinumą; formuoti socialinės politikos ir socialinės pagalbos sveikatos priežiūros sistemoje strategijas.
Studijų rezultatai:
Rengiami socialinio darbo specialistai įgyja gebėjimų, kurie išryškinami Dublino (2004) apraše ir Socialinio darbo studijų krypties apraše (2021): žinių apie socialinio darbo esmę, socialinio darbuotojo vertybes, etinę atsakomybę klientams, apie valstybinę bei ekonominę sistemas, individo socializacijos bei socialinės adaptacijos procesus, žmogaus teises socialinio teisingumo kontekste, mokslinių tyrimų metodologiją bei metodus; gebėjimų vykdyti tyrimus, interpretuoti rezultatus, kitų specialiųjų, socialinių ir asmeninių gebėjimų.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
A dalykų blokas yra skirtas studento bendrajai kultūrai ugdyti, supažinti su socialiniais, kultūriniais, religiniais visuomenės vystymosi reiškiniais. B bloko dalykai yra skirti suteikti studentams teorinius pagrindus tolimesniam profesiniam pasirengimui. B bloke įsisavinami socialinių, pedagogikos, psichologijos, ekonomikos mokslų pagrindai, padedama studentui pasirengti konkrečiam socialiniam darbui bendruomenėje ar sveikatos priežiūros sistemoje. Šis dalykų blokas sudaro studentui galimybę sujungti žinias, gebėjimus ir įgūdžius. Studijų procese naudojami įvairūs didaktikos būdai ir metodai: informaciniai, operaciniai ir kūrybiniai (paskaitos, seminarai, laboratoriniai, praktika ir praktikumai, projektų ir socialinių programų rengimas, diskusijos- probleminiai pokalbiai, esė, referatų ir kursinių darbų rašymas, individualios konsultacijos, grupinis darbas, savarankiškas studentų darbas su šaltiniais)
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijuojančiųjų žinios vertinamos nuo 1 iki 10 balų. Galutinis dalyko vertinimo balas susideda iš savarankiško darbo ir praktinių užsiėmimų vertinimo (iki 0,5 galutinio balo), bei egzamino (ne mažiau 0,5 galutinio balo). Savarankiško darbo užduočių įvertinimo balai yra kaupiami didėjančios sumos principu, egzamino metu nustatomas galutinis pažymys, kuris yra lygus tarpinių pažymių ir jų apimties koeficientų sandaugų sumai. Egzaminai dažniausiai yra vykdomi raštu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Socialinio darbo programą sudaro 210 kreditų. Programoje pasirenkamieji studijų dalykai sudaro 18 kreditų, studijų krypties dalykai (B blokas ) – 192 kreditus. Praktikai 4-7 semestruose skirti 4 moduliai.
Informacijos valdymas
Specialybės įvadas ir profesinė etika
Žmogaus teisės ir socialinis darbas
Modernioji socializacija
Karitatyvinis socialinis darbas
Lietuvos socialinė politika
Komunikacijos pagrindai
Psichologijos įvadas
Socialinio darbo teorija ir metodika (su praktikumu)
Socialinio darbo tyrimų metodologija
Kursinis darbas 1
Sociologijos pagrindai socialiniame darbe
Socialinis darbas su individu ir grupe
Asmenybės ir socialinė psichologija
Socialinė gerontologija
Konsultavimas socialiniame darbe
Sociokultūrinė veikla bendruomenėje
Šeima ir socialinė aplinka
Praktika nevyriausybinėse organizacijose (su supervizija)
Socialinės rizikos grupės ir resocializacija
Socialinio elgesio nukrypimų sociologija
Praktika socialinio darbo tarnybose (su konsultavimu)
Pasirenkamasis specialybės dalykas
Socialinis darbas su šeima
Socialinių programų vadyba
Savarankiško darbo praktika (su konsultavimu)
Baigiamasis bakalauro darbas
Specializacijos:
Studijuodami Socialinio darbo specialybę studentai nuo 3 semestro gali rinktis vieną iš dviejų specializacijų: Socialinį darbą bendruomenėje arba Socialinį darbą sveikatos priežiūroje.
Studento pasirinkimai:
Studentams suteikiama galimybė rinktis 4 modulius, kurie sudaro 18 kreditų: pasirenkamą dalyką iš bet kurios studijų programos visuose universiteto fakultetuose, 5 kr. dalyką iš specialybės pasirenkamųjų dalykų sąrašo:
Egzistencinė terapija socialiniame darbe
Socialinės paslaugos
Specialiųjų poreikių vaikų socialinė integracija
Socialinis darbas su vaikais patyrusiais seksualinį smurtą
Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje
Socialinis palaikymas socialiniame darbe
Socialinis darbas ugdymo institucijose
Neįgalumas ir etika
Socialinis darbas su pabėgėliais
Delfinų asistuojama terapija
Socialinė užimtumo terapija
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į konkrečias socialinio darbo sritis – socialinį darbą bendruomenėje ir socialinį darbą sveikatos priežiūroje. Tai vienintelė universitetinė socialinio darbo programa Vakarų Lietuvos regione. Klaipėdos mieste bei apskrityje beveik visose socialinio darbo institucijose dirba KU SvMF absolventai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę KU Socialinio darbo programos studijas specialistai galės dirbti socialiniais darbuotojais bendruomenėje, seniūnijose, socialinės apsaugos sistemoje, sveikatos apsaugos sistemoje, ugdymo įstaigose, teisėsaugos institucijose, nevyriausybinėse organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijų tąsa galima magistrantūros programose: socialinio darbo, socialinės pedagogikos, visuomenės sveikatos, viešojo administravimo, rinkodaros vadybos, penitencinės teisės.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos

Panašios programos kitose mokymo įstaigose