Visuomenės sveikata

Klaipėdos universitetas

Mokymo įstaigaKlaipėdos universitetas
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisTerapija ir reabilitacija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6121GX018
Įstaigos adresasKlaipėda, H. Manto g. 84
Klaipėdos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti specialistus, turinčius gilių modernios visuomenės sveikatos žinių, mokslinio darbo pagrindų ir praktinių gebėjimų, kurių reikia visuomenės ir profesinės sveikatos poreikiams tenkinti.
Studijų rezultatai:
1. Geba nustatyti aplinkos fizikinius, cheminius ir su žmogaus gyvensena siejamus veiksnius ir analizuoja jų poveikio žmogaus sveikatai valdymo būdus.
2. Geba užtikrinti visuomenės sveikatos saugą, įvertindami grėsmes žmonių grupių bei populiacijos sveikatai ir teikdami pirmąją medicinos pagalbą.
3. Moka monitoruoti sveikatos netolygumus ir juos lemiančius veiksnius, prognozuoja gyventojų sveikatos ir gyvensenos tendencijas, taikydami moderniosios visuomenės sveikatos mokslinių tyrimų metodologiją.
4. Geba identifikuoti unikalius bendruomenės grupių sveikatos poreikius ir, dirbdami komandoje su kitais sveikatos priežiūros specialistais, kompleksiškai vykdo mokslo įrodymais pagrįstas sveikatos ugdymo ir stiprinimo programas, kurios ugdo gyventojų atsakomybę už savo sveikatą, didina visuomenės sveikatos raštingumą, efektyviai motyvuoja sveikatos elgsenos pokyčiams ir gerina su sveikata susijusią gyvenimo kokybę.
5. Geba organizuoti, vykdyti ir koordinuoti sveikatos stiprinimo veiklas, demonstruodami tarpprofesinę kompetenciją užtikrina vienodą sveikatos stiprinimo paslaugų prieinamumą visoms bendruomenės grupėms, įskaitant gyventojus, turinčius specialiųjų poreikių, efektyviai integruodami juos į bendruomenę.
6. Geba naudotis šiuolaikinėmis technologijos priemonėmis, moka atsakingai valdyti su sveikata susijusią informaciją, naudoja ją sistemingai gyventojų sveikatos pokyčių stebėsenai, kritiniam savo veiklos efektyvumui vertinti ir profesinio tobulėjimo kryptims numatyti.
7. Geba efektyviai įgyvendinti valstybinę visuomenės sveikatos strategiją ir sveikatos stiprinimo programas, kompleksiškai taikydami teorines žinias ir gebėjimus sveikatos politikos plėtojimo ir visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo srityse.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Tutoriniai užsiėmimai, diskusijos, minčių lietus, savarankiškos studijos, informacijos paieška ir analizė, projektinių darbūų rengimas ir pristatymas.
Mokslinių straipsnių analizė ir sisteminimas, konsultacijos ir praktikumai, vaidybiniai žaidimai, darbas grupėse, savarankiškas mokymasis,juridinių dokumentų analizė ir įgyvendinimo plano rengimas.
Informacijos paieška ir sisteminimas, projektinių darbų rengimas ir pristatymas, paskaitos, filmų peržiūros, sąvokų žemėlapių sudarymas, atvejų analizė, problemų sprendimas, praktika grįstas mokymasis.
Savarankiškas analitinių rašto darbų rengimas, pateikčių rengimas, paskaitos, užsiėmimai kitose (realiose darbo vietose) erdvėse, praktika grįstas mokymasis.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis vertinimas (testu, individualiu darbu, referatu, laboratorinio darbo gynimu).
Galutinis pažymys susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Sveikatos psichologija
Burnos sveikata
Įvadas į visuomenės sveikatos studijas
Anatomija ir fiziologija
Demografiniai procesai
Aplinka ir sveikata
Sužalojimų prevencija ir saugos stiprinimas
Sveikatos politika ir programų rengimas
Visuomenės sveikatos praktika 1
Biochemijos ir sveikatos biofizikos pagrindai
Biostatistika 1
Biostatistika 2
Slaugos pagrindai
Visuomenės sveikatos praktika 2
Sveikatos stiprinimas ir mokymas
Klinikinės medicinos pagrindai
Mokslinių tyrimų pagrindai
Kursinis darbas 1
Sveikatos vadyba
Lėtinės neinfekcinės ligos ir jų profilaktika
Mikrobiologija, infekcinės ligos ir jų profilaktika
Visuomenės sveikatos praktika 3
Kursinis darbas 2
Sveikatos etika ir teisė
Savarankiško darbo praktika
Sveikata darbe
Vaikų ir jaunimo sveikata
Pirminė sveikatos priežiūra ir ligų valdymas
Baigiamasis bakalauro darbas
Lietuvos socialinė politika
Poveikio sveikatai vertinimas
Socialinė medicina
Kūno įvaizdis ir visuomenės sveikata
Pasirenkamasis studijų krypties studijų dalykas
Senėjimas ir visuomenės sveikata
Visuomenės sveikatos specialisto veikla bendruomenėje
Sveikos gyvensenos pagrindai
Neatlygintinos kraujo donorystės pagrindai
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Parengti specialistai gali įsidarbinti: savivaldybių administracijų sveikatos skyriuose, visuomenės sveikatos biuruose, visuomenės sveikatos centruose, sveikatos programų rengimo skyriuose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teritorinėse ligonių kasose, gyventojų sveikatos rizikos grupių specializuotos priežiūros įstaigose (priklausomybės centruose, psichikos ligonių, vaikų, asmenų su negalia), visuomenės sveikatos priežiūros specialistais visų lygių ugdymo įstaigose ir pan.
Tolesnių studijų galimybės:
Magistrantūros studijos
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:

Panašios programos kitose mokymo įstaigose