Vadyba

Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVadyba ir administravimas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 2.5 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211LX035
Įstaigos adresasNemuno g. 33, 37164, Panevėžys
Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Paruošti aukšto lygio kvalifikuotus vadybos magistrus, kurie disponuoja teorinėmis ir metodologinėmis strateginio valdymo žiniomis, geba atpažinti teorines ir praktines vadybos problemas, jas spręsti, taikant tarpdisciplininius tyrimo metodus ir pateikiant argumentuotas išvadas.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Žino ir demonstruoja naujausias fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais pagrįstas vadybos žinias, sudarančias pagrindą originalių idėjų taikymui vadybos mokslinių tyrimų kontekste.
A2 Žino ir geba sistemiškai analizuoti pagrindines vadybos teorijas ir kritiškai vertinti vadybos ir kitų socialinių bei humanitarinių mokslų sąsajas.
A3 Žino ir geba sistemiškai analizuoti ir plėtoti šiuolaikinės vadybos koncepcijas ir metodologijas, sprendžiant verslo įmonių ar švietimo institucijų valdymo problemas.
A4 Geba kritiškai vertinti verslo įmonių ar švietimo institucijų strateginio valdymo galimybes nacionalinėje ir globalioje rinkoje, atsižvelgiant į ekonomines, socialines, teisines, etines ir technologines tendencijas, šiuolaikinės visuomenės ypatumus bei darnaus vystymosi komponentus.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba analizuoti ir kritiškai vertinti naujausias vadybos teorijas bei koncepcijas, atliekant taikomuosius bei tarp dalykinius mokslinius tyrimus.
B2 Geba sisteminti ir vertinti iš įvairių šaltinių gaunamą informaciją reikalingą mokslinių tyrimų atlikimui ir alternatyvių vadybos sprendimų priėmimui pasirinktoje tematikoje.
B3 Geba integruoti šiuolaikinės ekonomikos ir vadybos žinias, identifikuojant verslo aplinką.
B4 Geba vertinti ir integruoti tarp dalykines žinias, sprendžiant įvairias verslo situacijas, sąlygojamas rinkos ir aplinkos pokyčių.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba taikyti strateginį mąstymą, analitinius ir loginius įgūdžius vertinant ekonominius, socialinius ir kitus pokyčius bei teikiant strategines alternatyvas.
C2 Geba taikyti savokinį mąstymą, įžvelgiant galimybes ir pasekmes verslui nacionalinėje ir globalioje aplinkoje.
C3 Geba taikyti strateginę-loginę argumentaciją, grindžiamą teorinių ir empirinių tyrimų rezultatais, pateikti patikimus strateginio valdymo sprendimus.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba aiškiai ir suprantamai argumentuoti suformuluotas prielaidas ir išvadas bei pagrįsti pasirinkimo priežastis specialistams ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims, įskaitant konsultavimą ir ekspertinį vertinimą.
D2 Geba dirbti mokslinį-tiriamąjį darbą individualiai ir grupėse, vertinti darbo grupės efektyvumą, prisiimant didesnę atsakomybę komandoje.
D3 Geba efektyviai komunikuoti žodžiu ir raštu su profesionalais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, kritiškai vertinti informaciją sprendžiant tiek mokslines, tiek praktines vadybos ir kitų sričių problemas bei prisiimti socialinę atsakomybę už savo ir kitų sprendimus vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba savarankiškai inicijuoti, organizuoti bei vykdyti mokslinius tiriamuosius darbus, pasirinkti tobulinimosi kryptį ir toliau lavintis savarankiškai.
E2 Geba apjungti ir valdyti tarpdalykines žinias, formuluoti moksliškai pagrįstas prielaidas ir išvadas esant ribotai informacijai bei atsižvelgiant į socialinius, mokslinius ir moralinius klausimus.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Taikomi metodai: kviestinių dėstytojų (praktikų) paskaitos, diskusija, darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, idėjų (minčių) žemėlapio sudarymas, koncepcijų žemėlapių sudarymas, problemų sprendimo sesijos, projektavimas (projektų rengimas ir vizualizavimas), uždavinių sprendimas, grupinis (komandinis) projektas, individualus projektas, atvejo analizė (atvejo studijos), informacijos paieškos užduotis, rekomenduojami skaitiniai, problemų sprendimu grįstas ir projektinis mokymas(-is). Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Semestro metu kaupiamąjį studento vertinimo balą sudaro vertinimai už atliktus individualius ir / ar grupinius projektus, tarpinį egzaminą, kontrolinį ar laboratorinį darbą, literatūros šaltinių / mokslinio straipsnio analizę ir pristatymą, atvejo analizę, ataskaitą, praktikos užduotis ir kt.
Egzamino (raštu arba žodžiu) svoris – ne mažiau kaip 30 proc. galutinio balo.
Studentai gauna dėstytojo žodinį ir / arba rašytinį grįžtamąjį ryšį apie jų tarpinius egzaminus, pateiktis, namų ir rašto darbus.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimi magistrai studijuoja: Mokslo metodologija ir moksliniai tyrimai, Socialinė atsakomybė, Strateginio valdymo metodologija, Marketingo valdymas, Strateginis žmogiškųjų išteklių valdymas, Pokyčių vadyba, Verslo analitika, Projektų vadyba, Tiriamasis projektas 1, Magistro baigiamasis projektas, Vadybos modulių alternatyvos (verslo vadybos alternatyvos, švietimo vadybos alternatyvos. Studijų programoje praktika nenumatyta.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamos vadybos modulių alternatyvos (verslo vadybos alternatyvos moduliai arba švietimo vadybos alternatyvos moduliai)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas žino ir demonstruoja teorines bei metodologines vadybos žinias, geba jas taikyti taikomuosiuose ir tarpdalykiniuose moksliniuose tyrimuose, suvokia verslo įmonių ar švietimo institucijų valdymo funkcijas, geba kritiškai vertinti verslo galimybes bei pasekmes nacionalinėje ir globalioje rinkoje, generuoti ir kurti originalias idėjas, strategiškai mąstyti ir pateikti logiškus, argumentuotus bei moksliškai pagrįstus valdymo sprendimus, strategines alternatyvas, prisiimti atsakomybę už savo sprendimus, vadovautis profesine etika ir pilietiškumu, geba efektyviai komunikuoti žodžiu ir raštu su profesionalais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, kritiškai vertinti informaciją sprendžiant tiek mokslines, tiek praktines vadybos ir kitų sričių problemas, pasirinkti tobulinimosi kryptį ir valdyti savo nuolatinio mokymosi procesą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti verslo įmonių ir organizacijų ar jų padalinių – finansų, marketingo, logistikos, žmonių išteklių, apskaitos ar kitų padalinių bei švietimo institucijų vadovu, verslo konsultacinį darbą tarptautinėse ir nacionalinėse konsultacinėse įmonėse, mokslinio tiriamojo pobūdžio darbą mokslo ir mokymo institucijose, kurti ir plėtoti savarankišką verslą ir jam vadovauti.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Gynybos išteklių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Tarptautinė rinkodara ir vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Globali lyderystė ir strategija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Verslo tvarumo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Viešasis administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Žmonių išteklių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Įmonių valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Inovacijų valdymas ir antreprenerystė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2.5 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Klaipėdos universitetas Regionų valdysena Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
Klaipėdos universitetas Rekreacijos ir turizmo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Klaipėdos universitetas Sveikatos priežiūros vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Klaipėdos universitetas Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Lietuvos sporto universitetas Turizmo ir sporto vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Viešasis administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Lyderystė ir pokyčių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Elektroninio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Kibernetinio saugumo valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Projektų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Inžinerinė ekonomika ir vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Verslo vystymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija Viešasis valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Kaimo plėtros administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 3 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Valstybės institucijų administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Strateginis organizacijų valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Tarptautinė verslo vadybos programa vadovams Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Žemės ūkio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 3 (metais)