Integruotas projektavimo ir statybos valdymas

Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas
Studijų krypties grupėArchitektūra ir statyba
Studijų kryptisStatyba ir statybos inžinerija
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211EX076
Įstaigos adresasNemuno g. 33, 37164, Panevėžys
Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti išsamių teorinių žinių ir įgūdžių tvarios skaitmenizuotos statybos srityje, išugdyti gebėjimus savarankiškai bei kūrybiškai modeliuoti ir valdyti statinių informaciją, suteikti kompetencijų vykdyti projektinį darbą bei mokslinius tyrimus šioje srityje, kvalifikuotai analizuoti ir interpretuoti tyrimų rezultatus.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
A1. Kūrybiškai taikydamas gamtos mokslų ir matematikos žinias, geba apibrėžti statybos inžinerijos principus ir juos taikyti naujiems inžineriniams uždaviniams spręsti
A2. Geba kritiškai vertinti naujausius statybos inžinerijos srities skaitmeninimo ir valdymo pasiekimus.
Inžinerinė analizė:
B1. Geba spręsti netipines, negriežtai apibrėžtas ir neišsamiai apibūdintas statinio skaitmeninio projekto problemas.
B2. Geba identifikuoti ir spręsti standartines ir nestandartines inžinerines problemas statinio projektavime ir valdyme.
B3. Geba panaudoti teorines žinias, teorinius modelius bei tyrimo metodus, matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus sprendžiant praktinius statinio projekto įgyvendinimo uždavinius.
B4. Geba praktiškai pritaikyti statybos teisės, socialinių, sveikatos, darbo ir gaisrinės saugos, aplinkosaugos ir komercinius reikalavimus statinių projektams.
B5. Geba taikyti novatoriškus metodus skaitmeninės statybos problemoms spręsti ir sprendimams įgyvendinti.
Inžinerinis projektavimas:
C1. Geba taikyti kitų mokslų bei inžinerijos studijų krypčių įgytas žinias nestandartinėms statybos projektų problemoms spręsti.
C2. Geba generuoti naujas ir originalias statybos inžinerijos srities idėjas, projektuoti gaminius ir procesus pasitelkiant skirtingus analizės metodus.
C3. Geba priimti inžinerinius sprendimus, susidūręs su daugialypėmis, techniškai neapibrėžtomis ir tiksliai neapibūdintomis problemomis visose statinio gyvavimo stadijose.
C4. Geba pritaikyti projektavimo įgūdžius statinio informacinio modeliavimo srityje.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1. Geba atpažinti, surasti ir įvertinti inžineriniam darbui reikalingus duomenis naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais.
D2. Geba planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo bei eksperimentinius tyrimus, geba kritiškai įvertinti jų duomenis, sisteminti ir pateikti išvadas.
D3. Geba ištirti naujų statybos inžinerijos technologinių sprendinių pritaikomumą.
Inžinerinių uždavinių sprendimas:
E1. Geba sujungti į visumą skirtingų sričių žinias ir spręsti daugialypes statybos inžinerines problemas, realizuojant sudėtingus inžinerinius projektus.
E2. Suprasdamas metodus ir metodikas bei jų ribotumus, geba taikyti inžinerinius įrenginius, programinę įrangą, planuojant ir vykdant sudėtingus tyrimus statybos inžinerijos srityje.
E3. Geba paaiškinti ir taikyti etinius, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir komercinius inžinerinės veiklos reikalavimus.
E4. Geba interpretuoti statybos inžinerinės veiklos organizavimo principus, statybos dalyvių sąveiką, standartizacijos ir kokybės valdymo aspektus. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1. Geba dirbti savarankiškai ir komandoje, vykdant techniškai sudėtingus statybos projektus, geba būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių sričių ir lygių atstovai, lyderiu.
F2. Geba komunikuoti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu, efektyviai naudoti skaitmeninės ir virtualios komunikacijos priemones.
F3. Geba holistiškai suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, atsakomybę už inžinerinę veiklą, taikyti profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normas.
F4. Geba analizuoti projektų valdymo ir verslo aspektus, susieti technologinius sprendimus su ekonominiais padariniais.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus, pratybas ir konsultacijas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, rašto darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo užduotys vertinamos pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant. Magistro baigiamasis projektas yra ginamas viešajame studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Eksperimentų ir mokslinių tyrimų metodologija, Statybos projektų ir rizikų valdymas, Statinio informacinis modeliavimas ir modelio valdymas, Mažai energijos naudojantys ir modernizuojami pastatai, Žiedinė ekonomika ir darnus išteklių naudojimas statyboje, Geoinformacinės technologijos statyboje. Tiriamieji ir magistro baigiamasis projektai siejami tematiškai. Studijų programoje praktika nenumatyta.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studijų pradžioje studentas, apsispręsdamas dėl studijavimo pakraipos, pasirenka vieną iš dviejų 15 ESTC apimties alternatyvių modulių bloką:
Konstrukcijų modeliavimo blokas – Gelžbetoninių konstrukcijų analizė ir informacinis modeliavimas, Plieninių konstrukcijų analizė ir informacinis modeliavimas, Medinių konstrukcijų analizė ir informacinis modeliavimas;
Statybos projektų valdymo blokas – Statybos sprendimų optimizavimas, Kokybės valdymas statyboje, Urbanizuotos aplinkos atnaujinimas ir teritorijų plėtros valdymas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi statybos projektų sprendinių rengimo, statinio modelio valdymo žinių, geba inovatyviai plėtoti naujas ir originalias sudėtingas statybos inžinerijos srities idėjas, gaminius, procesus, sistemas ir metodus, remdamasis saugos, aplinkos apsaugos, kokybės ir efektyvumo reikalavimais, turi specialių pasirinkto alternatyvų modulių bloko – konstrukcijų modeliavimo arba statybos projektų valdymo – žinių ir gebėjimų.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti projektavimo, statinio modelio valdymo, konsultacinį, ekspertinį, tiriamąjį bei kitą darbą statybos projektavimo, gamybos, priežiūros ir eksploatacijos įstaigose, įmonėse bei organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Statybos valdymas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Integruotas projektavimo ir statybos valdymas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Išmaniųjų miestų inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kelių inžinerija ir valdymas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statinio informacinis modeliavimas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statinių konstrukcijos Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos technologijos ir valdymas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)