Valdymo technologijos

Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisInžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211EX014
Įstaigos adresasNemuno g. 33, 37164, Panevėžys
Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Įgyti procesų ir sistemų valdymo technologijų, modernios valdymo teorijos ir šiuolaikinės automatizavimo įrangos žinias ir gebėti jas taikyti tyrinėjant techninių sistemų ir technologinių procesų valdymo problemas, modeliuoti ir kurti naujas valdymo sistemas bei pritaikyti naujausius mokslo laimėjimus.
Studijų rezultatai:
Žinios ir supratimas:
A1 Nuodugniai žino ir supranta klasikinius ir modernius automatinio valdymo principus ir metodus.
A2 Nuodugniai žino techninių sistemų ir technologinių procesų valdymo problemų matematinio formalizavimo ir valdymo sistemų modeliavimo metodus.
A3 Kritiškai suvokia procesus, vykstančius techninėse ir technologinėse sistemose, ir jų valdymo metodus.
Inžinerinė analizė:
B1 Geba analizuoti ir vertinti įvairių pramonės šakų technologinių procesų ir techninių sistemų valdymo koncepcijas, geba formuluoti valdymo sistemų kūrimo problemas ir pritaikyti turimas žinias ir supratimą valdymo problemų sprendimui.
B2 Geba kurti procesų ir sistemų matematinius modelius, panaudojant visą prieinamą informaciją: teorines žinias, eksperimentinius ir stebėjimų duomenis, ekspertų žinias bei neapibrėžtą informaciją.
B3 Geba rasti naujausią informaciją specifinių procesų ir sistemų valdymo srityje ir ją taikyti praktinių valdymo problemų sprendimui.
B4 Geba atpažinti originalius sprendimus ir sprendžiant problemas taikyti novatoriškus metodus.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba taikyti įgytas žinias ir supratimą sprendžiant įvairių gamybos sričių techninių sistemų ir technologinių procesų valdymo problemas, įvertinti valdymo sistemų sąsajas su specifinėmis taikymo sritimis (cheminės technologijos, biotecnologijos, maisto pramonės, energetikos, aplinkosaugos, medicinos, vadybos ir kt.)
C2 Geba apjungti įvairių modeliavimo ir valdymo metodų žinias kuriant hibridinius specialios paskirties modelius ir valdymo algoritmus.
C3 Geba formuluoti ir spręsti procesų ir sistemų optimizavimo ir optimalaus valdymo problemas.
C4 Geba projektuoti automatinio valdymo, diagnostikos ir stebėsenos sistemas, sudaryti sistemų veikimo algoritmus bei atlikti sistemų derinimą.
C5 Geba programuoti ir konfigūruoti valdiklius, duomenų surinkimo, supervizorinio ir paskirstyto valdymo sistemas.
Tyrinėjimai:
D1 Geba atlikti valdymo objektų analitinę analizę, planuoti ir atlikti eksperimentinius tyrimus, analizuoti ir vertinti eksperimentų rezultatus, identifikuoti matematinius modelis.
D2 Geba taikyti procesų ir sistemų tyrimui imitacinio modeliavimo metodus.
D3 Geba apibendrinti tyrimų rezultatus ir pateikti išvadas.
Inžinerinė veikla:
E1 Geba sujungti į visumą įvairių valdymo inžinerijos sričių žinias ir valdyti painiavą.
E2 Išsamiai supranta įvairių techninių sistemų ir technologinių procesų valdymo sistemų kūrimo ir realizavimo technologijas, jų privalumus ir trūkumus.
E3 Žino etinius, aplinkosauginius ir komercinius inžinerinės veiklos apribojimus ir netechninę inžinerinės veiklos prasmę.
Asmeniniai / perkeliamieji įgūdžiai:
F1 Geba būti komandos, kurią sudaro įvairių sričių specialistai, lyderiu.
F2 Geba veiksmingai dirbti ir bendrauti nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
F3 Geba valdyti projektus, planuoti ir organizuoti mokslinius ir eksperimentinius tyrimus.
F4 Geba ruošti mokslines publikacijas, ataskaitas ir pranešimus.
F5 Supranta atsakomybę už inžinerinę veiklą teisės, profesinės etikos, sveikatos, saugos, poveikio visuomenei ir aplinkai požiūriu.
F6 Geba nuolat mokytis ir tobulinti kvalifikaciją.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos; Laboratoriniai darbai; Seminarai (mokymas nedidelėse grupėse); Pratybos; Individualūs arba komandiniai projektai; Atvejų analizė; Reikiamos informacijos paieška ir apibendrinimas, knygų ir straipsnių skaitymas, žodinių pranešimų rengimas ir pristatymas;
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas raštu arba žodžiu; Kolokviumas; Kontroliniai darbai, pateikiant uždarojo ir (arba) atvirojo tipo užduotis;
Uždavinių sprendimas; Laboratorinių darbų ataskaita ir gynimas; Žodiniai ir stendiniai pranešimai; Rašto darbai (literatūros apžvalga, esė ir panašiai); Individualaus ar komandinio projekto ataskaita; Baigiamasis darbas (projektas) ir jo gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Sistemų modeliavimas ir identifikavimas; Informacinės valdymo technologijos; Mokslinio tiriamojo darbo metodika; Tiriamasis projektas 1; Tiriamasis projektas 2; Šiuolaikinė aplinkosauga ir technologijų valdymas; Intelektualių valdymo sistemų modulis (Vaizdų analizė ir atpažinimas; Intelektualaus valdymo metodai; Duomenų formavimas ir analizė intelektinėse sistemose; Modeliavimas mašininės regos sistemose; Signalų suderinimo įrangos optimizavimas; Neardančioji gaminių kontrolė; Aparatūrinės signalų apdorojimo įrangos sintezė; Atsinaujinančių šaltinių energijos keitikliai); Mechatroninių sistemų modulis (Optimalus ir adaptyvus elektromechaninių sistemų valdymas; Skaitmeninės valdymo sistemos; Integruotos mechatroninės sistemos; Valdymo sistemų komunikacijos; Įrenginių valdymo sistemos, jų diagnostika ir patikimumas; Signalai ir jų grafai sistemose; Robotika; Elektros energijos keitimas ir šio proceso valdymas); Procesų valdymo modulis (Signalų apdorojimas procesų valdymo sistemose; Procesų vizualizavimo sistemos; Pramoniniai komunikacijų tinklai; Technologinių procesų eksperimentinė analizė; Hibridinės procesų stebėsenos ir valdymo sistemos; Biotechnologinių procesų modeliavimas ir valdymas; Procesų optimizavimas ir optimalus valdymas; Programuojamosios procesų valdymo sistemos); Valdymo sistemų modulis (Duomenų apdorojimo technologijos; Skaitmeninės valdymo sistemos; Modernioji automatinio valdymo teorija; Kompiuterinės įrenginių valdymo sistemos ir komunikacijos; Valdymo sistemų projektavimas ir diegimas; Valdiklių sintezė; Petri tinklų taikymas valdymo sistemose; Paskirstytųjų valdymo sistemų projektavimas); Studijų metu studentai turi galimybę pasirinkti papildomą praktiką; Magistro baigiamasis projektas; Iš viso studijuojama 15 dalykų.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Asmeninis modulių rinkinys 2016 (II pakopos) pasirinkus specialisto kelią: 1 semestre studentai gali pasirinkti 1 laisvai pasirenkamą modulį, kurio apimtis 6 kreditai.
Pasirinkus tarpdisciplininį kelią studentai gali rinktis kompetencijų blokus ( 1, 2 ir 3 semestre gali rinktis vieną 6 kreditų modulį, iš viso 18 kreditų per studijų laikotarpį)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi procesų ir sistemų valdymo technologijų, modernios automatinio valdymo teorijos ir šiuolaikinės automatizavimo įrangos žinių ir geba savarankiškai analizuoti ir tirti sistemų ir technologinių procesų valdymo problemas, formuluoti ir spręsti jų modeliavimo, optimizavimo ir valdymo algoritmų kūrimo uždavinius.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti gamybos ir technologinių procesų automatizavimo sistemų tyrimo, projektavimo, valdymo kompiuterizavimo, įdiegimo ar kitą inžinerinį darbą įvairių pramonės šakų, transporto, paslaugų įmonėse ir projektavimo organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Valdymo technologijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Gamybos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Pramonės inžinerija ir vadyba Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Valdymo technologijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pramonės inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pramonės inžinerija ir inovacijų vadyba Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Biomedicininė inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)