Pedagogikos studijos

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėŠvietimas
Studijų kryptisEdukologija
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1 (metais)
Kreditai60
Programos kodas6310MX005
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programa skirta aukštojo mokslo kvalifikaciją turintiems asmenims, jau dirbantiems ar ketinantiems dirbti bendrojo ugdymo mokyklose, tačiau neturintiems pedagogo kvalifikacijos. Programos tikslas – parengti pedagogą, išmanantį pedagogiką ir gebantį taikyti žinias praktinėje veikloje.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
* Žino ir supranta pedagogikos mokslo teorijas ir koncepcijas, taiko ugdymo procese.
* Žino ir geba planuoti, organizuoti ir analizuoti konkretaus mokomojo dalyko ugdymo procesą, atsižvelgiant į bendrojo ugdymo turinio programų reikalavimus mokymo/mokymosi, didaktikos ir metodikos ypatumus, mokant matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, informacinių technologijų, verslo ir ekonomikos, istorijos, kūno kultūros, muzikos, profesijos, etikos, užsienio kalbų, socialinės pedagogikos, pilietiškumo, lietuvių kalbos ir technologijų.
* Žino ir geba taikyti veiklos tobulinimo tyrimo ir savęs įsivertinimo metodologiją.
* Žino ir geba taikyti pedagoginės psichologijos ir didaktikos žinias (įskaitant profesinės etikos išmanymą ir laikymąsi).
Gebėjimai atlikti tyrimus:
* Geba projektuoti, atlikti, analizuoti ir vertinti pedagoginės veiklos tobulinimą, tinkamai parenkant ir taikant tyrimo metodus.
* Geba reflektuoti įgytą patirtį, siekiant ją tobulinti, parengti ir prezentuoti tyrimo ataskaitą, teikti rekomendacijas veiklai gerinti.
Specialieji gebėjimai:
* Geba įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus sėkmingai taikyti konkrečioje ugdymo turinio srityje arba kontekste.
* Geba parengti ir įgyvendinti ugdymo programą įvairiems tikslams (dalyko, kvalifikacijos tobulinimo) ir geba ją modifikuoti pagal besimokančiųjų poreikius.
* Geba įvertinti mokinių pasiekimus ir pažangą (derinti kiekybinę ir kokybinę, formalią ir neformalią mokinių pasiekimų vertinimo strategiją).
* Geba motyvuoti mokinius ir teikti jiems paramą (ugdant mokinių gebėjimą įsivertinti ir pasitikėti savimi, sudominti mokinius mokomuoju dalyku, padedant spręsti mokymosi problemas).
* Geba pažinti mokinius (atpažįstant specialiuosius mokinių poreikius, suteikiant papildomą pagalbą, vertinant mokinio vystymąsi, pažintines galias, empatiškai identifikuojant mokinio emocinius sunkumus, pripažįstant mokinio individualumą kaip vertybę, identifikuoti grėsmes vaiko sveikatai ir psichosocialinei raidai).
Socialiniai gebėjimai:
* Geba bendrauti visose ugdymo aplinkose taisyklinga lietuvių kalba (sakytine ir rašytine forma), moka bent vieną užsienio kalbą ir ją vartoti profesiniais tikslais.
* Geba ugdyti pilietiškumą ir socialinę kompetenciją.
* Geba suvokti švietimo demokratijos ir decentralizacijos procesus, kuriant pilietinę visuomenę, gerbiant ugdytinių socialinį, kultūrinį, kalbinį ir etninį tapatumą.
* Geba komunikuoti, bendradarbiauti su asmeniu, komandoje mokymosi ir partnerystės tinkluose, išmano etiketo pagrindus.
Asmeniniai gebėjimai:
* Geba kūrybiškai, sistemingai, kritiškai mąstyti ir taikyti novatoriškus veiklos sprendimus, tobulėti ir vadovautis darnaus vystymosi principais.
* Geba reflektuoti įgyjamas žinias bei patirtį lyginant su savo vertybių sistema ir ją plėtojant.
* Supranta mokymosi visą gyvenimą svarbą ir geba planuoti asmeninį, profesinį tobulėjimą.
* Geba rasti, atrinkti, taikyti ir reflektuoti naujausią informaciją ir naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, konsultacijas ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, konsultacijoms ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Studijų programa baigiama 3 kreditų pedagoginių studijų baigiamuoju darbu, kuris rengiamas bendradarbiaujant su baigiamojo darbo vadovu ir mentoriumi, vadovaujantis pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo strategija.
Šios programos teorinė dalis (30 kreditų) vykdoma nuotoliniu būdu. Paskaitos transliuojamos tiesiogiai iš KTU Informacinių technologijų departamento E. nuotolinio mokymosi centro. Paskaitas studentai gali stebėti savo kompiuterių ekranuose, pateikti klausimus, diskutuoti. Galima atvykti ir akivaizdžiai dalyvauti paskaitose E. nuotolinio mokymosi centre (Studentų g. 48a, Kaunas). Jeigu studentai tuo metu, kai vyksta paskaitų transliacija yra užimti ir veda pamokas, tai paskaitos įrašą jie gali matyti savo kompiuterių ekrane jiems patogiu laiku.
Tarpiniai atsiskaitymai, egzaminai ir kai kurios konsultacijos vykdomos akivaizdžiai, studentams atvykus į atsiskaitymo vietą.
Pedagoginė praktika (30 kreditų) atliekama akivaizdžiai ugdymo įstaigoje. Praktikai vadovauja tos mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas praktikos vadovas – mentorius. Studento Pedagoginei praktikai universitete vadovauja praktikos vadovai dėstytojai – tutoriai, turintys pedagoginės patirties mokykloje ir jose dirbę ar dirbantys, užsiimantys konsultavimo ar ekspertine veikla švietimo ir ugdymo įstaigose. Pedagoginę praktiką galima atlikti ir užsienio ugdymo institucijose. Pedagoginei praktikai vykdyti pasirašoma trišalė bendradarbiavimo sutartis.
Pedagoginė praktika (30 kreditų) nesutapatinama su baigiamuoju darbu (3 kreditai).
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu, įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Pedagoginės praktikos vertinimas yra derinamas dalyvaujant mokytojui-praktikantui, studento vadovui – mentoriui, universiteto dėstytojui praktikos vadovui – tutoriui ir ugdymo įstaigos, kurioje vykdoma praktika, vadovui.
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji pedagogai studijuoja: pedagogo kompetencijos portfelio rengimą, bendrąją pedagogiką, didaktiką, ugdymo programų planavimą ir realizavimą, pedagoginę ir raidos psichologiją, ir specializacijas (16), kurios atitinka studento anksčiau įgytą bakalauro / profesinio bakalauro kvalifikaciją, t.y. to dalyko mokymo metodikas.
Studijų metu atliekama pedagoginė praktika (30 kreditų) ugdymo įstaigoje (šioje programoje studijuoja įvairiose ugdymo institucijose dirbantys asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos). Pedagoginę praktiką galima atlikti ir ugdymo institucijoje užsienyje. Jos metu susipažįstama su pedagogo veiklos ypatumais, sprendžiant praktines ugdymo problemas, atliekant praktikos programoje bei individualioje užduotyje nurodyti darbai, įtvirtinant ir tobulinant pedagoginės veiklos įgūdžius.
Pedagoginės praktikos metu vedamas praktikos dienoraštis. Praktiką atliekančio studento vaidmuo praktikos metu keičiamas pagal schemą: pedagogo asistentas, stebintis ir dirbantis padedamas mentoriaus ir praktikos vadovo-tutoriaus, praktikos pabaigoje – savarankiškai dirbantis asmuo, stebimas mentoriaus ir praktikos vadovo-tutoriaus. Pedagoginei praktikai baigiantis organizuojamas praktikos aptarimas, kolegialiai dalyvaujant mokyklos vadovui, mokytojams, kitiems pedagoginiams darbuotojams, praktikos vadovui mokykloje - mentoriui ir praktikos vadovui universiteto dėstytojui-tutoriui.
Specializacijos:
Biologijos mokymas; Chemijos mokymas; Ekonomikos ir verslumo mokymas; Etikos mokymas; Fizikos mokymas; Informacinių technologijų mokymas; Istorijos mokymas; Kūno kultūros mokymas; Lietuvių kalbos mokymas; Matematikos mokymas; Muzikos mokymas; Profesijos mokymas; Pilietiškumo ugdymas mokykloje; Socialinis pedagogas; Technologijų mokymas; Užsienio kalbų mokymas
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti specializaciją pagal turimą bakalauro / profesinio bakalauro turimą kvalifikaciją, t.y. tų dalykų metodikos mokymas arba alternatyvius dalykus: šiuolaikinės mokymo sistemos (3 kreditai) ir šiuolaikiniai mokymo/si metodai (3 kreditai).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi pedagogikos, dalyko mokymo ir mokinio pažinimo žinių, geba jas taikyti praktinės veiklos situacijose. Geba vertinti mokinių pasiekimus ir pažangą, motyvuoti mokinius ir teikti jiems paramą, pasižymi bendrakultūrine, profesinėmis, bendrosiomis ir specialiosiomis kompetencijomis, demonstruoja pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo, projektavimo, atlikimo ir savęs įsivertinimo gebėjimus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti formaliojo ir neformaliojo ugdymo institucijose, švietimo skyriuose ir visų tipų mokyklose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus programą „Pedagogikos studijos“, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose ar turimą bakalauro kvalifikaciją atitinkančiose magistrantūros studijų programose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Pedagogikos studijos Švietimas Edukologija Nuolatinė - 1 (metais)
Klaipėdos universitetas Pedagogika Švietimas Edukologija Nuolatinė - 1 (metais)
Vilniaus universitetas Mokyklos pedagogika Švietimas Edukologija Nuolatinė - 1 (metais)
Vilniaus universitetas Pedagogika Švietimas Edukologija Ištęstinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Pedagogika Švietimas Edukologija Nuolatinė - 1 (metais)