Didžiųjų verslo duomenų analitika

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėMatematika ir statistika
Studijų kryptisMatematika
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 3 (metais), Nuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6213AX001
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti išsamių matematikos, informatikos ir verslo žinių, išugdyti gebėjimus analizuoti didžiųjų verslo duomenų rinkinius, atpažinti verslo problemas, taikyti įgytas žinias ir sudaryti matematinius modelius bei algoritmus verslo sprendimams priimti ir verslo įžvalgoms kurti.

Studijų rezultatai:
Specialieji gebėjimai:
A1 Geba mąstyti logiškai ir analitiškai.
A2 Geba konceptualiuoju lygmeniu atpažinti verslo problemas, analizuoti, planuoti ir prognozuoti įmonių veiklą tose srityse, kurios pasižymi dideliais duomenų rinkiniais ir būtinybe juos analizuoti.
A3 Geba abstrahuoti verslo informaciją, matematiniais sąryšiais aprašyti verslo sistemų procesus.
A4 Geba spręsti netipinius kompleksinius verslo uždavinius naujose ir nepažįstamose aplinkose derinant matematikos, informatikos ir verslo žinias.
A5 Geba lyginti kelis tos pačios problemos sprendimo būdus ir rasti optimalų būdą pagal pasirinktus kriterijus.
A6 Geba sudaryti algoritmus ir kompiuterines programas sukurtiems modeliams įgyvendinti, dirbti su dideliais duomenų rinkiniais.
A7 Geba transformuoti euristinius argumentus į matematinius įrodymus; įrodinėti teiginius, analogiškus žinomiems.
A8 Geba suprasti matematinius teiginius, jų įrodymus bei tarpusavio sąryšius ir taikyti juos įvairiomis aplinkybėmis.
Žinios ir jų taikymas:
B1 Geba taikyti matematikos žinias, susijusias su procesų ir įvykių analize, rizikos vertinimu ir didžiaisiais duomenų rinkiniais.
B2 Geba identifikuoti verslo organizacijų veiklos procesus, efektyvumo rodiklius, veiksnius, lemiančius sprendimų priėmimą, bei juos panaudoti sudarant matematinius modelius.
B3 Geba paaiškinti didžiųjų duomenų rinkinių valdymo svarbą organizacijoje, kurti ir panaudoti metaduomenis, specifikuoti vartotojo poreikius ir apribojimus informacinei sistemai.
B4 Geba pasirinkti matematikos metodus tinkamus verslo didžiųjų duomenų analizės modeliams sudaryti, paaiškinti analizės etapus ir jų atlikimo metodiką bei ją taikyti tarpkryptinėse srityse.
B5 Geba apibūdinti šiuolaikinių verslo analitikos sistemų struktūrą, programavimo aplinkas ir jų taikymo galimybes didžiųjų verslo duomenų analizės modeliams kurti ir analizuoti atsižvelgiant į ribotus skaičiavimo technologinius resursus.
B6 Geba integruoti ir taikyti įgytas matematikos, informatikos ir verslo žinias, identifikuoti naujausias tendencijas ir matematinius metodus bei geba jais pasinaudoti kuriant didžiųjų verslo duomenų rinkinių analizės modelius.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
C1 Geba rinkti, apibendrinti, sisteminti, analizuoti, vertinti bet kokią informaciją nepriklausomai nuo jos formos (garso, vaizdo, tekstinės, taktilinės ir kt.).
C2 Geba surasti, atrinkti ir suprasti mokslinę matematikos literatūrą ir pasinaudoti mokslinių tyrimų žiniomis sprendžiant didžiųjų duomenų analitikos uždavinius.
C3 Geba metodiškai pagrįsti, suplanuoti, organizuoti ir vykdyti didžiųjų verslo duomenų rinkinių tyrimus.
C4 Geba sudaryti verslo matematinius modelius ir juos tirti.
C5 Geba kurti didžiųjų verslo duomenų rinkinių analizės matematinius modelius, parinkti parametrus, patikrinti modelio tinkamumą turimiems duomenims, lyginti kelis modelius tarpusavyje.
C6 Geba inicijuoti, rengti, vykdyti ir pristatyti projektus, interpretuoti gautus verslo sistemų rezultatus, formuluoti pagrįstas išvadas ir prognozes.
C7 Geba rengti analizės ataskaitas ir įžvalgas, perteikti žinias ir supratimą verslo sprendimus priimantiems vadovams.
Ugdomi socialiniai ir asmeniniai gebėjimai:
D1 Geba kritiškai vertinti savo ir kitų veiklos rezultatus bei profesinę patirtį.
D2 Geba savarankiškai priimti sprendimus, įvertinant jų pasekmes bei jų sudėtingumą.
D3 Geba dirbti savarankiškai ir tarpkryptinėje komandoje, generuoti naujas idėjas; integruoti žinias bei gebėjimus.
D4 Geba prisiimti atsakomybę už darbo rezultatus ir jų kokybę.
D5 Geba aiškiai ir argumentuotai perteikti informaciją kolegoms ir kitų sričių specialistams, turi gerus komunikacinius gebėjimus.
D6 Geba pasirinkti tobulinimosi kryptį ir plėtoti įgytus gebėjimus pagal poreikius.
D7 Geba pripažinti, palaikyti ir puoselėti svarbiausias akademinės ir profesinės srities vertybes: teisingumą, sąžiningumą, pagarbą žmogui, toleranciją, profesinę, mokslinę bei pilietinę atsakomybę.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos;
Laboratoriniai darbai;
Seminarai (studijos mažose grupėse);
Pratybos;
Individualios konsultacijos;
Praktika (rekomenduojama pramonės įmonėje arba kitoje mokslo ir studijų institucijoje);
Individualūs ir (arba) komandiniai projektai;
Interaktyvūs mokymosi metodai;
Atvejų analizė;
Referatų rašymas;
Reikiamos informacijos paieška ir apibendrinimas, knygų bei originalių mokslinių straipsnių skaitymas;
Pranešimų rengimas, pristatymas ir gynimas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pasiekti studijų rezultatai turi būti vertinami pagal dešimties balų kriterinę vertinimo sistemą. Gali būti taikomi įvairūs studijų rezultatų pasiekimų įvertinimo metodai:
Egzaminas raštu;
Egzaminas raštu ir žodžiu;
Testavimas;
Laboratorinių darbų rezultatų ataskaita ir gynimas;
Modeliavimo darbai;
Uždavinių sprendimas;
Individualaus ar komandinio projekto ataskaita;
Žodiniai ir stendiniai pranešimai;
Praktikos darbo (tyrimo) ataskaitų pristatymas ir gynimas;
Kolokviumas;
Kontroliniai darbai, pateikiant uždarojo ir (arba) atvirojo tipo klausimus;
Rašto darbai (literatūros apžvalga, referatas, esė ir panašiai);
Kursinis, baigiamasis darbas ir jo gynimas.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai (iš viso ne mažiau 60 kr.):
Matricinė analizė, Didžiųjų duomenų tiriamasis projektas, Didžiųjų duomenų rinkinių tyrybos metodai, Išorinių verslo duomenų analitikos projektas, Daugiamatės statistinės analizės modeliai, Optimizavimas ir verslo sprendimų priėmimas, Verslo rizikos ir neapibrėžtumo analitika, Vidinių verslo duomenų analitikos projektas, Informacinių sistemų reikalavimų analizė ir specifikavimas.
Universiteto nustatyti tiriamieji, kitos krypties ir laisvai pasirenkami dalykai (ne daugiau kaip 30 kr.):
Strateginė verslo analizė, Alternatyvos (Finansų ir apskaitos duomenų analitika, Marketingo sprendimų modeliavimas, Laiko eilučių analizė, Finansinių rinkų modeliai, Didžiųjų duomenų analitikos priemonės, Finansų valdymo sprendimai, Vartotojų analitika, Verslo informacinės technologijos).
Magistro baigiamasis projektas (30 kr.).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi išsamių ir aktualių tarpdisciplininių matematikos, informatikos ir verslo žinių bei geba jas taikyti analizuodamas didžiuosius verslo duomenis, geba įgytas žinias ir gebėjimus integruoti bei taikyti verslo įžvalgoms, kuriant ir tobulinant verslo strategijas bei modelius, skirtus prognozuoti konkurentų, klientų ir tiekėjų poreikius ir elgesį, optimizuoti pardavimus ir paskirstymo kanalus bei išteklių naudojimą, analizuoti, matuoti ir prognozuoti finansinius rezultatus ir riziką.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti didžiųjų duomenų ir verslo sistemų analitiko, sprendimų konsultanto, rizikos vertinimo bei vadovaujamąjį darbą įvairiose verslo (elektroninės komercijos, transporto, logistikos, farmacijos, sveikatos apsaugos, finansų, draudimo, telekomunikacijų) įmonėse ir valstybinėse organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2021-10-13

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Didžiųjų verslo duomenų analitika Matematika ir statistika Matematika Ištęstinė - 3 (metais), Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Didžiųjų verslo duomenų analitika Matematika ir statistika Matematika Ištęstinė - 3 (metais), Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Didžiųjų verslo duomenų analitika Matematika ir statistika Matematika Ištęstinė - 3 (metais), Nuolatinė - 2 (metais)