Technikos kalbos vertimas ir postredagavimas

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėKalbos
Studijų kryptisKalbų studijos
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211NX031
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Išugdyti kompetencijas derinti tyrimo prieigą, kritinį ir analitinį požiūrius, suteikiant vertimo ir lokalizacijos teorijų, metodologijų ir technologijų žinias, kurios padėtų naudotis vertimo technologijomis, savarankiškai ir kūrybiškai sprendžiant su technikos kalbos vertimu ir lokalizavimu susijusias problemas.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
A1 Išmano vertimo teorijas ir metodologijas, geba jas taikyti vertimo ir lokalizacijos reiškiniams tirti;
A2 supranta ir geba paaiškinti originalo ir vertimo teksto gramatinius, stilistinius ir žanrinius ypatumus, pagrįsti tekstualumo realizavimą, tekstų mikrostruktūrinius ir makrostruktūrinius požymius platesniame lingvistiniame, kultūriniame ir dalykiniame kontekste;
A3 geba atpažinti vertimo ir lokalizavimo reiškinius, suvokti jų daugiadalykį pobūdį bei svarbą sėkmingai tarpkultūrei komunikacijai ir pateikti vertimo ir lokalizavimo iššūkių sprendimus remdamasi(s) šiuolaikinės vertimo mokslo paradigmos tyrimų rezultatais;
A4 geba pasirinkti tinkamas vertimo technologijas (automatizuoto vertimo įrankius, terminų paieškos sistemas ir kt.) terminologijos ir lokalizavimo projektų realizavimo priemones, įvertinti jų tikslingo panaudojimo dalykinį ir tarpkultūrinį kontekstą;
A5 geba integruoti programinės įrangos, tinklalapių, vaizdo žaidimų ir audiovizualiųjų medijų lingvistinės, techninės ir kultūrinės lokalizacijos žinias siekdama(s) sukurti galutinį produktą ar testuodama(s) multimodalų prototipą.
Specialieji gebėjimai:
B1 geba sisteminti, analizuoti ir taikyti dalykines žinias, laikytis žanro, kalbos ir formaliųjų reikalavimų, versdama(s) bei lokalizuodama(s) specialiuosius tekstus iš / į anglų ir iš antrosios užsienio kalbos;
B2 geba atlikti visapusišką teksto ir diskurso analizę, atsižvelgti į kalbinius ir kultūrinius skirtingų kalbos registrų aspektus;
B3 geba dirbti su kompiuterinėmis vertimo, tekstų lygiagretinimo, terminų tvarkybos programomis ir realizuoti programinės įrangos, internetinio teksto, atvirųjų programų lietuvinimo, audiovizualiųjų medijų vertimo ir lokalizacijos įgūdžius;
B4 geba taikyti verstinio technikos teksto tvarkymo, išankstinio redagavimo, postredagavimo, mašininio vertimo sistemomis apdoroto teksto vertimo kokybės kontrolės strategijas naudodama(s) tinkamus įrankius ir technikas;
B5 geba teikti vertimo, vertimo projektų valdymo ir lokalizavimo paslaugas laikydamasi(s) aukštų profesinių ir etinių standartų.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
C1 geba savarankiškai formuluoti vertimo ir lokalizacijos tyrimų problemą, pasirinkti tinkamus tyrimo metodus jai spręsti;
C2 geba savarankiškai rinkti, analizuoti, sisteminti, kritiškai vertinti ir integruoti vertimo ir lokalizacijos tyrimų duomenis pasitelkdama(s) šiuolaikinius duomenų rinkimo ir apdorojimo būdus;
C3 geba savarankiškai analizuoti ir interpretuoti tekstinius ir empirinių tyrimų duomenis, kūrybiškai taikyti vertimo ir lokalizacijos, terminijos, tarpkultūrinės komunikacijos tyrimų teorijas, savo tyrimą vertinti kitų mokslinių tyrimų kontekste;
C4 geba įvertinti savarankiškai atliktų ir metodologiškai pagrįstų mokslinių tyrimų rezultatus, apibrėžiant jų taikymo galimybes praktinėje ir tiriamojoje veiklose, argumentuotai diskutuoti, apginti savo požiūrį juos pristatant.
Socialiniai gebėjimai:
D1 geba kritiškai vertinti, argumentuotai komunikuoti ir pristatyti atliktų savo srities ir tarpdalykinių tyrimų ir projektų rezultatus įvairioms auditorijoms;
D2 geba bendrauti daugiakultūrėje aplinkoje ir bendradarbiauti tarpdisciplininėse komandose, jas inicijuoti ir organizuoti jų darbą, motyvuoti komandos narius siekti bendrų tikslų, atsakyti už komandos darbo kokybę, ją vertinti ir tobulinti;
D3 geba prisiimti atsakomybę už savo ir kitų veiklos kokybę pagal profesinės etikos, pilietiškumo ir darnios visuomenės raidos principus.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 geba savarankiškai planuoti ir vystyti asmeninę karjerą suprasdami mokymosi visą gyvenimą svarbą;
E2 savarankišką profesinę veiklą geba grįsti mokslinių tyrimų rezultatais;
E3 geba savarankiškai tobulėti profesinės kompetencijos srityje, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti ir priimti novatoriškus veiklos sprendimus reaguodamas į pokyčius ir naujoves;
E4 geba veikti suvokdama(s) ir prisiimdama(s) moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatus ir jų poveikį visuomenei.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos apima auditorinį darbą (paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, konsultaciniai seminarai, išvykstamieji vizitai į įmones ir kita) ir savarankišką darbą, skirtą įsisavinti teorinę medžiagą, pasirengti auditoriniam darbui, tarpiniams ir galutiniams atsiskaitymams bei atlikti kitas veiklas. Kiekvieno studijų modulio studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių vertinimu – egzaminu arba kitu galutiniu atsiskaitymu, studijų programa baigiama baigiamuoju projektu ir jo gynimu.
Studijų procese, siekiant skatinti studentų aktyvumą ir kūrybiškumą, naudojami tokie aktyvaus mokymosi studijų metodai, kaip projektavimas (programavimas), dizainu grindžiamas mąstymas, iššūkiais grįstas mokymasis, kūrybinės dirbtuvės, darbas grupėse, patirtinis mokymasis, diskusijos, problemų sprendimu grįstas mokymasis, reflektyvus mokymasis, idėjų žemėlapiai ir kt. Pasiekimų vertinimui, be tradicinių vertinimo metodų, tokių kaip laboratorinio darbo gynimas, uždavinio sprendimas, laboratorinio darbo ar projekto ataskaita, naudojami ir kiti metodai: darbų ar kompetencijos aplankas (portfolio), probleminių užduočių sprendimas, inžinerinis projektas, veiklos refleksija, savęs įsivertinimas ir pan.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma studijų rezultatų kaupiamojo vertinimo sistema, leidžianti užtikrinti nuolatinį ir įtraukiantį studentų darbą viso studijų semestro metu, kai studijų modulio galutinį įvertinimą sudaro tarpinių atsiskaitymų ir galutinio atsiskaitymo pažymiai, juos padauginant iš svertinių koeficientų (procentinių dedamųjų) ir sandaugas susumuojant.
Studijų modulio tarpinių atsiskaitymų skaičių ir jų procentines išraiškas pasirenka modulį koordinuojantis dėstytojas. Be įprastinių atsiskaitymo formų (pavyzdžiui, egzaminas, žodinis iliustruotas pranešimas, projekto ataskaita, laboratorinių darbų gynimas), gali būti taikoma papildoma vertinimo forma „Studento aktyvumo (lygmens) įvertinimas“ (iki 10 procentų galutinio pažymio), kurioje vertinamas studentų pasirengimas atvejo analizei, aktyviai diskusijai, dalyvavimas debatuose, ir pan.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Audiovizualiųjų medijų vertimas ir lokalizacija, Lingvistinė lokalizacija, Magistro baigiamasis projektas, Mokslinių tyrimų dizainas, Programinės įrangos lokalizacija, Tarpkultūrinės komunikacijos tyrimų projektas, Technikos kalbos vertimas ir profesinė etika, Technikos kalbos vertimas ir projektų valdymas, Technikos kalbos vertimas ir redagavimas, Technikos teksto lingvistika, Terminologijos projektas, Vertimas iš antrosios užsienio kalbos 1, Vertimas iš antrosios užsienio kalbos 2, Vertimas iš antrosios užsienio kalbos 3, Vertimo ir lokalizacijos tyrimų projektas, Vertimo metodologijos ir technologijos.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi vertimo teorijų, metodologijų ir technologijų žinių, programinės įrangos ir audiovizualiųjų medijų lingvistinės, techninės ir kultūrinės lokalizacijos žinių bei teksto lingvistikos, terminų tvarkymo ir tarpkultūrinės komunikacijos žinių. Geba taikyti technikos tekstų vertimo ir redagavimo metodus, vykdyti teorinius ir empirinius kalbos, vertimo ir lokalizacijos sričių tyrimus, naudotis vertimo technologijomis, tekstų lygiagretinimo ir terminų tvarkybos programomis spręsdamas su technikos kalbos vertimu ir lokalizavimo procesu susijusias problemas. Turi vertimo ir lokalizacijos projektų valdymo įgūdžių.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį ir specializuotų tekstų, interneto svetainių ir programinės įrangos vartotojo sąsajos vertėjo, tekstų administratoriaus ir mašininio vertimo redaktoriaus, terminologo, kalbos ir vertimo projektų vadovo darbą.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2022-09-05

Panašios programos kitose mokymo įstaigose