Edukologija

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėŠvietimas
Studijų kryptisEdukologija
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211MX020
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Padėti edukologijos magistrantui įgyti šiuolaikines ir aktualias ugdymo mokslo ir edukacinės veiklos žinias; išsiugdyti gebėjimus jas savarankiškai taikyti naujose situacijose; tyrinėti edukacinius reiškinius ir tuo pagrindu plėtoti savo žinias; planuoti ir vystyti asmeninę karjerą ugdymo bei mokymosi srityse, o taip pat būti kompetentingu partneriu bendruose projektuose su kitų mokslo ir veiklos sričių ekspertais/specialistais. Jis/ji turi gebėti plėtoti perkeliamuosius gebėjimus ir taikyti juos priklausomai nuo konteksto.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Žino ir supranta ugdymo mokslo žinių sistemą klasikinio ir šiuolaikinio edukacinių paradigmų santykyje, socialiniams mokslams fundamentalių disciplinų – filosofijos, sociologijos ir psichologijos – reikšmę švietimo teorijai ir praktikai, o taip pat tarpdiscipliniškumo reikšmė edukologijoje
A2 Žino ir supranta edukologijos, švietimo vadybos, lyderystės ir organizacijų teorijas bei koncepcijas
A3 Žino ir supranta švietimo novacijų, pokyčių valdymo ir jų projektų koncepcijas ir modelius
A4 Žino ir supranta pasaulio ir Europos šalių švietimo sistemų raidos tendencijas; globalizacijos procesus bei socialinius, ekonominius ir kultūrinius pokyčius, darančius įtaką šalių švietimo sistemų vystymuisi
A5 Geba apibrėžti, analizuoti ir vertinti aktualius ugdymo mokslo terminus ir sampratas bei gebėti lyginti nacionalinį ir europinį švietimo tezaurus
A6 Geba generuoti idėjas, priimti sprendimus ir spręsti problemas edukacinių reiškinių ir procesų kontekste
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba atlikti edukacinių sistemų ir socialinių reiškinių kiekybinius, kokybinius ir mišrius tyrimus, parengiant ir/ ar modifikuojant validžius bei reliabilius tyrimo instrumentus
B2 Geba surinkti, išanalizuoti ir susisteminti informaciją, įsisavinti jos analizės metodus bei technikas, leidžiančias sukurti patikimą bazę sprendimams
B3 Geba apdoroti, apibendrinti, interpretuoti platesniame socialiniame kontekste edukacinių reiškinių tyrimo rezultatus
B4 Geba atlikti tyrimus savarankiškai ir komandose
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba susirasti reikalingą informaciją ir įgyti švietimo teorijai ir praktikai aktualių žinių
C2 Geba tobulinti švietimo praktiką atliepiant šiuolaikiniams gyvenimo bei darbo reikalavimams; globalinėms bei europinėms tendencijoms ir nacionaliniams poreikiams
C3 Geba refleksuoti įgyjamas žinias bei patirtį, lyginant su savo vertybių sistema bei ją plėtojant
C4 Geba taikyti edukologijos ir vadybos mokslų sandūroje esančias žinias edukacinių sistemų aktualioms problemoms spręsti
C5 Geba vertinti švietimo sistemą ir jos veiklą, planuoti mokyklos ar kitos švietimo institucijos veiklą bei ugdymo procesus
C6 Geba rengti, įgyvendinti ir vertinti institucijos vystymo projektus, atlikti įsivertinimą
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba bendrauti ir bendradarbiautii su asmeniu, komandoje, mokymosi partnerystės tinkle, aiškiai ir argumentuotai perteikiant edukologijos mokslo žinias ir reiškinius
D2 Geba švietimo sistemos ir jos organizacijų vystymąsi derinti su darnios plėtros principais
D3 Geba veikti komandoje, organizuojant ir vykdant edukologijos mokslo projektus ir jų vystymą, diegiant edukacines inovacijas
D4 Geba aiškiai komunikuoti ir prezentuoti atliktų tyrimų, projektų rezultatus
D5 Geba vystyti lyderystę asmeniname, grupės ir organizacijos lygmenyje
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba savarankiškai planuoti ir vystyti asmeninę karjerą, suprantant mokymosi visą gyvenimą svarbą.
E2 Geba pagrįsti formaliais, neformaliais ir informaliais būdais įgytą kompetenciją ir ją prezentuoti kompetencijos portfelyje
E3 Geba strategiškai, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti ir priimti novatoriškus veiklos sprendimus
E4 Geba reflektuoti įgytas žinias, patirtį ir veikti suvokiant socialinę atsakomybę

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programos didaktinė sistema grindžiama tradicinių ir aktyvaus mokymo (si) metodų taikymo ugdymo procese integracija.
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, konsultacinius seminarus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas užsiėmimas, pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Bakalauro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Dalykai ugdantys tyrėjo, analitiko, švietimo inovacijų kūrėjo ir diegėjo, vadovo, lyderio, asmeninio mokymosi kompetencijas. Yra galimybė pasirikti 18 kreditų apimties skirtingas kompetencijas plėtojančius modulių rinkinius.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis Universiteto sudarytus MA+ kompetencijų ugdymo blokus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi gilių šiuolaikinių ugdymo, vadybos mokslų tarpdisciplininių ir edukacinės veiklos tarporganizaciniame, organizaciniame, grupių, individų lygmenyse žinių, geba jas savarankiškai taikyti naujose situacijose, tyrinėti edukacinius reiškinius ir tuo pagrindu plėtoti savo žinias.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, pedagoginį, vadybinį darbą organizacijose, kur reikia projektuoti ir diegti šiuolaikines edukacines sistemas ir procesus, akcentuojant naujojo mokymosi, mokymosi visą gyvenimą koncepcijas.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Edukologijos studijų programą, studijas galima tęsti edukologijos mokslų srities (krypties) doktorantūros studijų programose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose