Viešasis administravimas

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVadyba ir administravimas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211LX040
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kompetencijos specialistus išmanančius viešojo administravimo teorijas ir suprantančius praktinius kontekstus, gebančius vertinti viešojo valdymo procesus lyginamojoje perspektyvoje bei derinant įvairias metodologijas analizuoti ir etiškai spręsti viešojo administravimo problemas.
Studijų rezultatai:
Išplėstinės žinios ir gebėjimai taikyti, adaptuoti, rengti viešojo valdymo instrumentus:
A1 Geba analizuoti ir kritiškai vertinti viešojo administravimo koncepcijas, šiuolaikines viešojo valdymo raidos tendencijas ir teorines paradigmas.
A2 Geba taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, nuodugniai analizuoti informaciją, ja remtis teikiant patarimus politikams ar vadovams ir bendradarbiaujant su įvairiomis suinteresuotomis grupėmis.
A3 Geba nustatyti viešojo valdymo prioritetus, formuluoti tikslus ir uždavinius bei sutelkti resursus jiems įgyvendinti bei vertinti viešasias programas ir projektus.
A4 Geba būti lyderiais ir dirbti komandoje, efektyviai planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti organizacinius procesus, diegti viešojo valdymo pokyčius ir naujoves.
Viešosios politikos valdymo srities ekspertinės žinios ir gebėjimai:
B1 Geba profesionaliai prisidėti prie viešosios politikos proceso tobulinimo, viešosios politikos darbotvarkės ir prioritetų nustatymo, politikos formavimo bei vertinimo.
B2 Geba kritiškai vertinti viešosios valdymo teorijas ir koncepcijas bei analizuoti viešosios politikos sistemą ir ryšius tarp viešosios politikos strategijų bei įgyvendinimo planų.
B3 Geba taikyti viešosios politikos analizės metodologiją, nustatyti ir atskirti trumpalaikius viešosios politikos rezultatus ir ilgalaikes pasekmes, vertinti reikšmingas alternatyvas pagal nustatytus viešosios politikos prioritetus.
B4 Geba suprasti ir įvertinti politinius-administracinius santykius ir jų vaidmenį viešojoje politikoje, atsižvelgti į šiuos veiksnius politikos analizėje.
Gebėjimai sąveikauti su piliečiais, leidžiant jiems dalyvauti viešajame valdyme:
C1 Geba planuoti ir skatinti NVO bei ekspertų įsitraukimą į viešąjį valdymą.
C2 Geba profesionaliai sąveikauti su piliečiais ir nevyriausybinėmis organizacijomis, konsultuoti juos skatinant dalyvauti viešajame valdyme.
Gebėjimai atpažinti viešąjį interesą ir etikos principus bei grįsti jais priimamus sprendimus neaiškiose organizacinėse situacijose:
D1 Geba derinti privačius ir viešuosius interesus ir laikytis viešojo administravimo etikos principų.
D2 Išmano profesonalios ir etiškos elgsenos principus, suvokia sprendimų etinius ir socialinius padarinius profesinėje veikloje, studijose ir atliekant tyrimus viešajame administravime.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programos studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, pratybas ir konsultacinius seminarus. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, konsultaciniams seminarams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami kelis kartus: semestro eigoje atsiskaičius už semestro savarankiško darbo užduotis (pažymys pagal dešimtbalę skalę), semestro pabaigoje atsiskaičius už visas savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji viešojo administravimo magistrai studijuoja: Lyginamąjį viešąjį administravimą, Viešojo sektoriaus strateginį vystymą, Socialinių tyrimų metodus, Viešąjį valdymą ir pilietinę visuomenę, Administracinę teisę, Viešųjų paslaugų valdymą, Viešųjų programų vertinimą ir kitus dalykus (iš viso 14 dalykų).
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentas gali rinktis:
- MA+ kompetencijų alternatyvas (ne daugiau 18 kreditų)
- Studijų krypties alternatyvas (12 kreditų)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Viešojo administravimo programa sudaryta iš įvairių studijų modulių, kurių pagalba atskleidžiami viešojo administravimo kaip disciplinos vadybiniai bruožai, viešojo valdymo procesų ypatumai, įvairūs sąveikos su piliečiais ir visuomene kontekstai. Programa suteikia galimybę pasirinkti MA+ kompetencijų bloką. Programa taip pat teikiama cikline ir virtualaus mokymo forma.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti vadybinį, administracinį darbą viešojo administravimo institucijose, biudžetinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, taip pat ir verslo organizacijose nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Gynybos išteklių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Tarptautinė rinkodara ir vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Globali lyderystė ir strategija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Verslo tvarumo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Viešasis administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Žmonių išteklių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Įmonių valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Inovacijų valdymas ir antreprenerystė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2.5 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Klaipėdos universitetas Regionų valdysena Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
Klaipėdos universitetas Rekreacijos ir turizmo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Klaipėdos universitetas Sveikatos priežiūros vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Klaipėdos universitetas Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Lietuvos sporto universitetas Turizmo ir sporto vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Viešasis administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Lyderystė ir pokyčių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Elektroninio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Kibernetinio saugumo valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Projektų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Inžinerinė ekonomika ir vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Verslo vystymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija Viešasis valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Kaimo plėtros administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 3 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Valstybės institucijų administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Strateginis organizacijų valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Tarptautinė verslo vadybos programa vadovams Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Žemės ūkio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 3 (metais)