Marketingo valdymas

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisRinkodara
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211LX038
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti sudėtingai marketingo veiklai nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu būtinų šiuolaikinio marketingo valdymo ir tyrimų metodologijos žinių, išugdyti holistinį marketingo valdymo supratimą ir gebėjimus jį taikyti, savarankiškai priimant moksline argumentacija pagrįstus marketingo valdymo sprendimus bei atsakingai skleidžiant jų rezultatus.

Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
A1 Demonstruoja strateginio valdymo žinias ir supratimą, leidžiantį originaliai vystyti mokslinių tyrimų rezultatais pagrįstas marketingo valdymo ir kitų sričių idėjas.
A2 Turi klasikinių ir šiuolaikinių marketingo bei susijusių organizacijos funkcijų valdymo žinių ir geba jas taikyti savo šalies ir globalioje aplinkoje, tinkamai derinti su marketingu susijusias organizacijos funkcijas tarpusavyje.
A3 Demonstruoja fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų metodologijos ir funkcinių marketingo valdymo sričių išmanymą, pagrįstą naujausių mokslinių tyrimų žiniomis ir praktika.
A4 Integruoja naujausias marketingo srities žinias, sprendžiant sudėtingas nacionalines ir tarptautines marketingo valdymo problemas, atliekant fundamentalius ir taikomuosius marketingo bei tarpdisciplininius tyrimus, vykdant konsultacinę veiklą.
A5 Susieja naujausius vartotojų elgsenos modelius, jų tyrimų metodus, įvertina jų galimybes ir apribojimus; turi su vartotojų elgsena susijusių žinių iš marketingui artimų organizacijos veiklos sričių.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
B1 Geba analizuoti ir kritiškai vertinti mokslinių tyrimų rezultatus, formuluoti argumentus ir prielaidas, taikyti marketingo modelius, atlikti mokslinius tyrimus.
B2 Geba parengti empirinio tyrimo metodologiją, įgalinančią rinkti, apdoroti, analizuoti ir interpretuoti duomenis reikalingus marketingo valdymo studijoms, profesinei bei tiriamajai veiklai.
B3 Geba savarankiškai atlikti metodologiškai pagrįstus mokslinius tyrimus, įvertinti rezultatus, atrasti naujus faktus ir apibrėžti jų taikymo galimybes marketingo valdymo praktikoje, tiriamojoje bei konsultacinėje veikloje.
B4 Geba integruoti marketingo ir kitų sričių tyrimo metodus tarpdalykiniams tyrimams atlikti ir ekonominiu, socialiniu bei etiniu požiūriu atsakingiems sprendimams priimti.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba pritaikyti mokslinių tyrimų rezultatais grįstas marketingo sričių žinias, kritiškai vertinti marketingo rezultatus organizacijos strategijos kontekste.
C2 Geba atlikti kritinę marketingo teorijų, tyrimų bei praktikos analizę ir kūrybiškai taikyti jos rezultatus sprendžiant funkcines marketingo valdymo problemas naujoje ir nepažįstamoje aplinkoje.
C3 Geba priimti strateginius ir taktinius marketingo valdymo sprendimus, vykdyti tiriamąją veiklą, pagrįstą įgytomis žiniomis ir įgūdžiais.
C4 Geba inicijuoti ir valdyti daugiafunkcių komandų veiklą, kuriant inovatyvius vertės pasiūlymus vartotojams ir siekiant organizacijos tikslų.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba sklandžiai ir įtaigiai komunikuoti raštu ir žodžiu su rinkodaros specialistais ir kitais suinteresuotais asmenimis, diskutuoti aktualiais rinkodaros praktikos ir teorijos klausimais, įskaitant idėjų pateikimą, konsultavimą ir ekspertinį vertinimą, tinkamai vartoti lietuvišką ir tarptautinę rinkodaros terminiją.
D2 Geba organizuoti ir vykdyti mokslinį tiriamąjį darbą individualiai ir grupėse, vertinti grupės darbo efektyvumą, analizuoti grupės sudarymo, užduočių perdavimo ir valdymo principus, vadovautis profesine etika ir pilietiškumu.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Demonstruoja kritiško, sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžius, priimti inovatyvius sprendimus, pagrįstus galimybių ir pasekmių vertinimu, suvokia moralinę ir socialinę atsakomybę už savo veiklą ir jos etines pasekmes.
E2 Savarankiškai planuoja mokymosi procesą, geba pasirinkti tobulinimosi kryptį, įgyti naujų žinių ir įgūdžių, reikalingų moksliniams tyrimams vykdyti ir praktiniams sprendimams priimti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos apima auditorinį darbą (paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, konsultaciniai seminarai, išvykstamieji vizitai į įmones ir kita) ir savarankišką darbą, skirtą įsisavinti teorinę medžiagą, pasirengti auditoriniam darbui, tarpiniams ir galutiniams atsiskaitymams bei atlikti kitas veiklas. Kiekvieno studijų modulio studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių vertinimu – egzaminu arba kitu galutiniu atsiskaitymu, studijų programa baigiama baigiamuoju projektu ir jo gynimu.
Studijų procese, siekiant skatinti studentų aktyvumą ir kūrybiškumą, naudojami tokie aktyvaus mokymosi studijų metodai, kaip projektavimas (programavimas), dizainu grindžiamas mąstymas, iššūkiais grįstas mokymasis, kūrybinės dirbtuvės, darbas grupėse, patirtinis mokymasis, diskusijos, problemų sprendimu grįstas mokymasis, reflektyvus mokymasis, idėjų žemėlapiai ir kt. Pasiekimų vertinimui, be tradicinių vertinimo metodų, tokių kaip laboratorinio darbo gynimas, uždavinio sprendimas, laboratorinio darbo ar projekto ataskaita, naudojami ir kiti metodai: darbų ar kompetencijos aplankas (portfolio), probleminių užduočių sprendimas, inžinerinis projektas, veiklos refleksija, savęs įsivertinimas ir pan.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma studijų rezultatų kaupiamojo vertinimo sistema, leidžianti užtikrinti nuolatinį ir įtraukiantį studentų darbą viso studijų semestro metu, kai studijų modulio galutinį įvertinimą sudaro tarpinių atsiskaitymų ir galutinio atsiskaitymo pažymiai, juos padauginant iš svertinių koeficientų (procentinių dedamųjų) ir sandaugas susumuojant.
Studijų modulio tarpinių atsiskaitymų skaičių ir jų procentines išraiškas pasirenka modulį koordinuojantis dėstytojas. Be įprastinių atsiskaitymo formų (pavyzdžiui, egzaminas, žodinis iliustruotas pranešimas, projekto ataskaita, laboratorinių darbų gynimas), gali būti taikoma papildoma vertinimo forma „Studento aktyvumo (lygmens) įvertinimas“ (iki 10 procentų galutinio pažymio), kurioje vertinamas studentų pasirengimas atvejo analizei, aktyviai diskusijai, dalyvavimas debatuose, ir pan.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Antrepreneriškas marketingas, Magistro baigiamasis projektas, Marketingo metrika ir analitika, Marketingo strategijos projektas, Marketingo valdymas, Mokslinių tyrimų dizainas, Neuromarketingas, Organizacijos reputacijos valdymas, Prekės ženklo ir komunikacijos valdymas, Santykių marketingas, Skaitmeninis marketingas, Tarpkultūrinė vartotojų elgsena, Tiriamasis projektas.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Alternatyvos:
Duomenų analizės metodai, Verslo modelio inovacijos, Strateginis valdymas, Pokyčių vadyba, Kokybiniai tyrimo metodai, Kiekybiniai tyrimo metodai, Iššūkio projektas 2, Iššūkio projektas 1.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi gilių marketingo valdymo žinių, supranta marketingo funkcijos vaidmenį verslo sistemoje, geba kritiškai analizuoti ir vertinti sudėtingas marketingo situacijas vidaus ir tarptautinėje rinkoje, argumentuoti marketingo valdymo problemoms spręsti tinkamų teorinių modelių parinkimą, savarankiškai vystyti ir įgyvendinti originalias, žinių integracija ir moksline argumentacija pagrįstas marketingo valdymo idėjas, atlikti metodologiškai pagrįstus tyrimus, atrasti naujus faktus, kūrybiškai taikyti ir atsakingai skleisti gautus rezultatus, priimti verslo konkurencingumą užtikrinančius strateginius ir taktinius marketingo valdymo sprendimus. Taip pat geba savarankiškai planuoti studijas, siekti naujovių ir kritiškai jas vertinti mokymosi visą gyvenimą kontekste.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali vykdyti marketingo valdymo funkcijas Lietuvos ir tarptautinėse, privataus ir valstybinio sektoriaus įmonėse, dirbti mokslinį-tiriamąjį, analitinį bei konsultacinį darbą tyrimus vykdančiose ir konsultacines marketingo paslaugas teikiančiose organizacijose.

Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:2022-08-30

Panašios programos kitose mokymo įstaigose