Finansai

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisFinansai, bankininkystė ir draudimas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211LX036
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti magistrus, gebančius kūrybiškai taikyti tradicines ir modernias finansų valdymo metodologijas dinamiškoje aplinkoje rengiant ir įgyvendinant finansų strategijas ir operatyvius finansų valdymo sprendimus finansų institucijose ir nefinansinėse korporacijose.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Demonstruoja išplėtotą finansų teorijų supratimą ir gebėjimą taikyti fundamentinėmis ir moderniomis žiniomis grįstus modelius bei principus finansų sistemų funkcionavimo, finansų institucijų ir verslo bei investicijų valdymo problemų empiriniuose ir moksliniuose tyrimuose.
A2 Supranta teorijų, modelių ir koncepcijų taikymo įvairiose finansų institucijų ir nefinansinių korporacijų finansų valdymo srityse ir aplinkose ribotumus, bei holistinio mąstymo prieigas teikiant finansinius argumentus aukšto neapibrėžtumo sąlygomis.
A3 Demonstruoja išplėtotą kiekybinių ir kokybinių tyrimo metodų, finansinės informacijos interpretacijų pritaikomumo finansiniams sprendimams grįsti supratimą.
A4 Supranta finansų procesų ir politikų turinį valstybės, finansų institucijų ir nefinansinių korporacijų valdymo kontekste.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba specifikuoti finansų sektoriaus ar nefinansinės korporacijos finansų valdymo problemas ir jų analizei parinkti adekvačius tyrimo metodus.
B2 Geba kritiškai vertinti finansų teorijų ir koncepcijų pritaikomumo galimybes sprendžiant problemas dinamiškoje aplinkoje, adaptuoti teorinius modelius praktinių finansų valdymo problemų, kylančių valstybės, finansų sektoriaus ar nefinansinės korporacijos lygmenyje, sprendimui.
B3 Geba abstrahuoti įvairiuose duomenų šaltiniuose pateikiamą finansų sistemos kaitai svarbią informaciją, interpretuoti žinomų finansų valdymo modelių taikymo ypatumus pasireiškiant dar nepilnai ištirtoms aplinkybėms.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba profesionaliai interpretuoti finansų sistemos vystymosi teorines ir metodologines prieigas, kūrybiškai integruoti įvairių sričių naujausių mokslinių ir empirinių tyrimų rezultatus nagrinėjant finansų valdymo problemas nacionalinėje ir globalioje aplinkoje.
C2 Geba sistemiškai argumentuoti siūlomų finansų valdymo sprendimų tinkamumą ir būtinumą vertės kūrimo ir rizikos valdymo kontekste pasitelkiant teorines ir empirines žinias, aiškiai komunikuoti siūlymus įvairių sričių specialistams.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba efektyviai surinkti ir apdoroti duomenis, reziumuoti prasmę, dalintis žiniomis, komunikuoti raštu ir žodžiu, vartojant finansų mokslo terminologiją.
D2 Geba nuolat savarankiškai mokytis, pažinti ir kritiškai vertinti finansų sistemos raidos teorines ir praktines naujoves nuolat kintančios nacionalinės rinkos ir globalios erdvės kontekstuose.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba etiškai ir tolerantiškai bendradarbiauti, suprantamai komunikuoti su įvairiomis interesų grupėmis rengiant ir įgyvendinant finansų valdymo sprendimus, teikiant ataskaitas apie įvykdytus darbus.
E2 Geba savarankiškai inicijuoti ir vykdyti empirinius tyrimus, nepriklausomai samprotauti, imtis atsakomybės įgyvendinant finansų valdymo sprendimus.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, seminarai, literatūros analizė, probleminių sprendimų užduotys, atvejo analizė, uždavinių sprendimas, informacijos paieškos užduotis, individualūs ir grupiniai projektai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatams vertinti taikoma dešimtbalė kri¬terinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema. Studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (rašomi kontroliniai darbai, testai, atliekami individualūs darbai ir grupiniai projektai ir kt.). Galutinį įvertinimą sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Finansų valdymo teorijos, finansinės analizės metodai, finansų institucijų valdymas, finansų modeliavimas ir planavimas, draudimas ir rizikos valdymas, komercinė ir investicinė bankininkystė, investicijų valdymas, įmonės finansų valdymas, pasauliniai finansai.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai gali gilinti žinias ir gebėjimus, pasirinkdami po vieną dalyką iš 4 alternatyvų blokų:
Alternatyvos 1: kiekybiniai metodai socialiniuose moksluose, mokslinių tyrimų metodologija.
Alternatyvos 2: organizacijos reputacijos valdymas, socialinė atsakomybė, strateginio valdymo metodologija, verslo aplinkos prognozavimas globalioje aplinkoje.
Alternatyvos 3: auditas, turto valdymas, verslo procesų valdymas.
Alternatyvos 4: banko aktyvų ir pasyvų valdymas, finansinių rinkų modeliai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi gilių finansų mokslo žinių, geba kūrybiškai taikyti tradicines ir modernias finansų valdymo metodologijas dinamiškoje aplinkoje rengiant ir įgyvendinant finansų strategijas ir operatyvius finansų valdymo sprendimus finansų institucijose ir nefinansinėse korporacijose, taip pat geba savarankiškai organizuoti empirinius tyrimus finansų srities problemoms nagrinėti, profesionaliai ir suprantamai komunikuoti finansų valdymo informaciją įvairioms interesų grupėms.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali sukurti savo verslą ir jį valdyti, dirbti finansų institucijose ar įmonių finansų tarnybose bei joms vadovauti, rengti ir įgyvendinti finansų strategijas, dirbti mokslinį-tiriamąjį, analitinį, konsultacinį ar ekspertinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Programą baigęs absolventas įgyja visas būtinas ži¬nias ir įgūdžius tolesnėms socialinių mokslų (vadybos ir administravimo arba ekonomikos) studijoms doktorantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose