Inovacijų valdymas ir antreprenerystė

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVadyba ir administravimas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211LX031
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti tarptautinėje darbo rinkoje konkurencingus inovacijų vadybos specialistus bei antreprenerius, gebančius kurti, diegti ir valdyti inovacinius procesus organizacijose bei startuoti ir vystyti inovacinius verslus Lietuvoje ir pasaulyje.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Žino ir supranta pagrindines globalias ekonominės, socialinės, politinės, teisinės, etinės, technologinės raidos tendencijas, modernios visuomenės ypatumus, darnios plėtros principus ir ryšį tarp jų
A2 Žino ir supranta vadybos mokslo, inovacijų ir antreprenerystės svarbą bei vietą socialinių sistemų – įmonių, organizacijų, regionų, šalies vystyme
A3 Žino ir geba taikyti esmines teorijas ir koncepcijas, kuriomis grindžiamas inovacijų valdymas, organizacijų funkcionavimas ir verslo vystymas
A4 Žino ir geba taikyti kūrybiškumo vystymo, inovacijų kūrimo, žinių ir intelektinio kapitalo valdymo modelius, bei vertinti ekonominį ir socialinį jų efektą
A5 Žino ir supranta verslo ir socialinės įžvalgos, strateginio valdymo, technologinio verslo vystymo, verslo vertinimo ir ryšių su investuotojais valdymo koncepcijas ir jų taikymo praktinėje veikloje ypatybes
A6 Žino ir supranta veiklos procesų organizavimo, projektų vykdymo, tinklų kūrimo, žmogiškųjų išteklių ir marketingo valdymo konceptualius modelius ir valdymo sistemų konstravimo principus
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba projektuoti ir organizuoti inovacijų valdymo procesų ir reiškinių tyrimus, tinkamai parenkant tyrimo metodiką
B2 Geba kompetentingai parengti ir taikyti kiekybinius ir kokybinius socialinių tyrimų metodus bei instrumentus
B3 Geba surinkti, išanalizuoti ir susisteminti aktualią inovacijų valdymo ir antreprenerystės sričių informaciją
B4 Geba apibrėžti ir sisteminiu požiūriu išnagrinėti inovacijų valdymo ir antreprenerystės reiškinius ir procesus
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba įžvalgiai ir antrepreneriškai įvertinant ekonominius, socialinius ir kitus pokyčius, identifikuoti potencialias inovacijų galimybes
C2 Geba inicijuoti produktų, procesų ir vertės pasiūlymų inovacijas, kurti rinkas plečiančias ir kuriamą vertę maksimizuojančias strategijas
C3 Geba atpažinti organizacijų intelektinio kapitalo vystymo potencialą bei kompleksiškai vertinti verslo, intelektinės nuosavybės, organizacijų veiklos ir finansinės būklės rezultatus
C4 Geba organizuoti strateginį ir operatyvinį organizacijos valdymą, kūrybiškumo vystymo ir inovacinės veiklos valdymo procesus
C5 Geba analitiškai mąstyti ir kritiškai vertinti inovacijų valdymo ir antreprenerystės teorinius ir praktinius aspektus
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba profesiniu lygiu bendrauti gimtąja ir bent viena užsienio kalba
D2 Geba dirbti komandoje, organizuoti asmeninę ir grupinę veiklą
D3 Geba komunikuoti su skirtingų kultūrų žmonėmis, supranta jų mentalitetą, gerbia tradicijas
D4 Geba argumentuoti darnios plėtros svarbą kuriant ir diegiant inovacijas bei vystant verslą
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba sistemiškai, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, taikyti kūrybinius sprendimus ir inovacines veiklas praktikoje
E2 Supranta nuolatinio mokymosi svarbą ir geba savarankiškai vystyti individualią ir organizacinę kompetenciją
E3 Geba efektyviai komunikuoti multikultūrinėje aplinkoje ir naudotis naujausiomis informacinėmis technologijomis


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, seminarus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, seminarams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji magistrantai studijuoja 11 privalomų studijų modulių, t.y. Inovacijų vadybą, Žinių valdymą, Verslo modelių inovacijas, Strateginį valdymą, Intelektinio kapitalo valdymą, Intelektinės nuosavybės valdymą, Technologinio verslo vystymą, Tinklų kūrimą ir valdymą, Inovacijų ekonominė vertinimą, Verslo vertinimą ir ryšių su investuotojais valdymą bei Socialinių tyrimų metodologiją.
3 papildomus studijų modulius magistrantai renkasi iš siūlomo alternatyvų sąrašo.
Trečiajame semestre studentai atlieka Tiriamąjį projektą, o ketvirtajame rengia Magistro baigiamąjį projektą.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
1,2 ir 3 semestre studentai renkasi po vieną papildomą studijų modulį iš siūlomų alternatyvų rinkinių, į kuriuos įeina Kūrybiškas problemų sprendimas, Finansų vadyba, Projektų valdymas, Verslo procesų valdymas, Komunikacija ir derybos, Marketingo valdymas, Šiuolaikinės gamybos organizavimo koncepcijos, Žmonių išteklių valdymas, Darni plėtra, Inovacijų ekosistemų valdymas ir politika, Skaitmeninis marketingas, Tarptautinė vadyba.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi šiuolaikinio vadybos mokslo žinių, yra įsisavinęs mokslinių tyrimų metodologiją, inovacijų valdymo ir verslo vystymo metodus, geba modeliuoti bei spręsti konkrečius probleminius inovacijų valdymo ir antreprenerystės uždavinius, yra įgijęs organizacijų ir inovacijų vadybos bei verslo vystymo integralias kompetencijas, geba organizuoti ir vykdyti mokslinį tiriamąjį darbą, vadovauti inovacijų kūrimo, diegimo ir valdymo procesams organizacijose bei specialistų darbo grupėms.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti darbą, susijusį su inovacinių procesų kūrimu bei inovacijų vystymu, vadovauti įmonių funkciniams padaliniams, kūrybinėms komandoms, verslo ir pramonės įmonėms, vystyti individualų verslą, dirbti mokslo bei kitose nacionalinės inovacijų sistemos institucijose – inovacijų paramos (inovacijų centrų, verslo inkubatorių, technologijų parkų ir pan.), valstybės ir regioninėse valdymo institucijose, viešojo sektoriaus organizacijose, dalyvaujančiose inovacijų ir žinių ekonomikos kūrime.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas gali tęsti studijas doktorantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Gynybos išteklių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Tarptautinė rinkodara ir vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Globali lyderystė ir strategija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Verslo tvarumo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Viešasis administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Žmonių išteklių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Įmonių valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Inovacijų valdymas ir antreprenerystė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2.5 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Klaipėdos universitetas Regionų valdysena Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
Klaipėdos universitetas Rekreacijos ir turizmo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Klaipėdos universitetas Sveikatos priežiūros vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Klaipėdos universitetas Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Lietuvos sporto universitetas Turizmo ir sporto vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Viešasis administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Lyderystė ir pokyčių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Elektroninio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Kibernetinio saugumo valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Projektų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Inžinerinė ekonomika ir vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Verslo vystymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija Viešasis valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Kaimo plėtros administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 3 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Valstybės institucijų administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Strateginis organizacijų valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Tarptautinė verslo vadybos programa vadovams Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Žemės ūkio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 3 (metais)