Tarptautinis verslas

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVadyba ir administravimas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211LX029
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti tarpkryptinių, sudėtingai verslo veiklai nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu būtinų šiuolaikinio verslo kūrimo ir valdymo žinių, išugdyti kompleksinį, tarpkultūrinį verslo valdymo supratimą ir gebėjimus priimti inovatyvius, moksline argumentacija grįstus verslo valdymo sprendimus kintančioje aplinkoje bei atsakingai skleidžiant jų rezultatus.

Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
A1 Geba kūrybiškai taikyti organizacijos teorijas ir naujausias vadybos koncepcijas, leidžiančias diegti mokslinių tyrimų rezultatais pagrįstus, dinamiškai kintančiai aplinkai adekvačius valdymo sprendimus.
A2 Geba taikyti šiuolaikines verslo kūrimo, organizavimo ir valdymo tarptautines praktikas bei koncepcijas, leidžiančias kurti novatoriškus verslo modelius.
A3 Geba paaiškinti globalias ekonominės, socialinės, politinės, teisinės, etinės, technologinės raidos tendencijas, kaitos varomąsias jėgas bei jų poveikį verslo tarptautiniam konkurencingumui.
A4 Geba taikyti inovacijų ir antreprenerystės teorijas bei koncepcijas dinamiškai kintančioje aplinkoje ir skirtinguose kontekstuose.
A5 Geba taikyti naujausius socialinių tyrimų metodus, paaiškinti jų taikymo galimybes ir apribojimus, atliekant teorinius, taikomuosius ir praktinius tarptautinio konkurencingumo, verslo valdymo tyrimus.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
B1 Geba parengti tarpdalykinio mokslinio, taikomojo tyrimo metodologiją, taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus bei technikas, rinkti, apdoroti, susisteminti informaciją, leidžiančią sukurti patikimą bazę tvariems ir etiškiems sprendimams.
B2 Geba analizuoti ir kritiškai vertinti tarptautinio verslo valdymo tobulinimo sprendimus, pagrindžiant ir interpretuojant jų priežastis ir poveikį aplinkai naujausių mokslinių tyrimų rezultatais.
B3 Geba taikyti strateginės įžvalgos metodus, integruoti ir susieti į sistemą fragmentuotą informaciją, interpretuoti rezultatus tarpdalykiniu požiūriu, tokiu būdu sukuriant patikimą pagrindą priimti inovatyvius verslo ir vadybos sprendimus sudėtingose situacijose.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba kompleksiškai įvertinti globalios ir regioninės aplinkos neapibrėžtumus, identifikuoti naujas verslo plėtros galimybes, gebėti jomis pasinaudoti ir inicijuoti pokyčius organizacijoje.
C2 Geba tobulinti verslo ir vadybos praktiką neapibrėžtumo sąlygomis, proaktyviai reaguoti, įvertinus alternatyvas ir galimus netikėtumus priimti inovatyvius verslo kūrimo, valdymo ir plėtros sprendimus pagrįstus tyrimų rezultatais.
C3 Geba taikyti sisteminį požiūrį ir naujausius verslo veiklos ir aplinkos tyrimo metodus projektuojant inovatyvius verslo modelius, inovacijų diegimo procesus ir rekomenduoti tinkamus veiksmus verslo tvarumui ir konkurencingumui stiprinti.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba sklandžiai komunikuoti raštu ir žodžiu su skirtingų kultūrų verslo atstovais ir kitais suinteresuotaisiais asmenimis, diskutuoti aktualiais verslo kūrimo ir valdymo praktikos ir teorijos klausimais, įskaitant idėjų pristatymą, verslo ataskaitų rengimą, konsultavimą ir ekspertinį vertinimą.
D2 Geba organizuoti ir valdyti asmeninę bei grupinę veiklą tradicinėse, virtualiose ir multikultūrinėse aplinkose, vadovautis profesine etika ir pilietiškumu.
D3 Geba inicijuoti, planuoti ir įgyvendinti verslo kūrimą ir plėtrą derinant ją su darnios plėtros principais, įvairių visuomenės grupių interesais.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba sistemiškai, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, priimant valdymo sprendimus skirtingo neapibrėžtumo situacijose, suvokia moralinę ir socialinę atsakomybę už savo veiklą ir jos etines pasekmes.
E2 Geba planuoti nuolatinio mokymosi procesą ir savarankiškai vystyti individualias ir organizacines kompetencijas.
E3 Geba kritiškai įvertinti verslo kūrimo ir valdymo sprendimų priėmimui būtinus duomenų ir informacijos šaltinius, jų pagrindu inicijuoti verslo veiklą ir jai vadovauti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos apima auditorinį darbą (paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, konsultaciniai seminarai, išvykstamieji vizitai į įmones ir kita) ir savarankišką darbą, skirtą įsisavinti teorinę medžiagą, pasirengti auditoriniam darbui, tarpiniams ir galutiniams atsiskaitymams bei atlikti kitas veiklas. Kiekvieno studijų modulio studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių vertinimu – egzaminu arba kitu galutiniu atsiskaitymu, studijų programa baigiama baigiamuoju projektu ir jo gynimu.
Studijų procese, siekiant skatinti studentų aktyvumą ir kūrybiškumą, naudojami tokie aktyvaus mokymosi studijų metodai, kaip projektavimas (programavimas), dizainu grindžiamas mąstymas, iššūkiais grįstas mokymasis, kūrybinės dirbtuvės, darbas grupėse, patirtinis mokymasis, diskusijos, problemų sprendimu grįstas mokymasis, reflektyvus mokymasis, idėjų žemėlapiai ir kt. Pasiekimų vertinimui, be tradicinių vertinimo metodų, tokių kaip laboratorinio darbo gynimas, uždavinio sprendimas, laboratorinio darbo ar projekto ataskaita, naudojami ir kiti metodai: darbų ar kompetencijos aplankas (portfolio), probleminių užduočių sprendimas, inžinerinis projektas, veiklos refleksija, savęs įsivertinimas ir pan.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma studijų rezultatų kaupiamojo vertinimo sistema, leidžianti užtikrinti nuolatinį ir įtraukiantį studentų darbą viso studijų semestro metu, kai studijų modulio galutinį įvertinimą sudaro tarpinių atsiskaitymų ir galutinio atsiskaitymo pažymiai, juos padauginant iš svertinių koeficientų (procentinių dedamųjų) ir sandaugas susumuojant.
Studijų modulio tarpinių atsiskaitymų skaičių ir jų procentines išraiškas pasirenka modulį koordinuojantis dėstytojas. Be įprastinių atsiskaitymo formų (pavyzdžiui, egzaminas, žodinis iliustruotas pranešimas, projekto ataskaita, laboratorinių darbų gynimas), gali būti taikoma papildoma vertinimo forma „Studento aktyvumo (lygmens) įvertinimas“ (iki 10 procentų galutinio pažymio), kurioje vertinamas studentų pasirengimas atvejo analizei, aktyviai diskusijai, dalyvavimas debatuose, ir pan.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Duomenų analizės metodai, Inovacijų vadyba, Magistro baigiamasis projektas, Mokslinių tyrimų dizainas, Strateginis finansų valdymas, Strateginis valdymas, Tarptautinė verslo teisė, Tarptautinio verslo logistika, Tarptautinio verslo organizavimas, Tarptautinis konkurencingumas, Technologinio verslo vystymas, Tiriamasis projektas, Verslo modelio inovacijos.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Alternatyvos:
Darni plėtra, Verslo procesų valdymas, Skaitmeninė verslo transformacija, Rinkos strategijos, Modernus organizacijos valdymas, Kūrybiškas problemų sprendimas, Komunikacija ir derybos.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas yra įgijęs išsamių vadybos, ekonomikos ir kitų socialinių mokslų žinių bei gebėjimų jas savarankiškai taikyti netipinėse veiklos situacijose, geba suprasti verslo tarptautinę aplinką, naudoti pažangiausią verslo vadybos tarptautinę patirtį bei šiuolaikines mokslo žinias vadybiniams sprendimams priimti.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, ekspertinį-konsultacinį bei vadybinio pobūdžio darbą įvairiose tarptautinį verslą vykdančiose pramonės ir paslaugų įmonėse, kurti, organizuoti ir internacionalizuoti savo verslą.

Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:2022-08-30

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Gynybos išteklių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Tarptautinė rinkodara ir vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Globali lyderystė ir strategija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Verslo tvarumo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Viešasis administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Žmonių išteklių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Įmonių valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Inovacijų valdymas ir antreprenerystė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2.5 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Klaipėdos universitetas Regionų valdysena Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
Klaipėdos universitetas Rekreacijos ir turizmo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Klaipėdos universitetas Sveikatos priežiūros vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Klaipėdos universitetas Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Lietuvos sporto universitetas Turizmo ir sporto vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Viešasis administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Lyderystė ir pokyčių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Elektroninio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Kibernetinio saugumo valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Projektų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Inžinerinė ekonomika ir vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Verslo vystymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija Viešasis valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Kaimo plėtros administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 3 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Valstybės institucijų administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Strateginis organizacijų valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Tarptautinė verslo vadybos programa vadovams Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Žemės ūkio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 3 (metais)