Strateginė komunikacija

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėSocialiniai mokslai
Studijų kryptisSocialiniai mokslai (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211JX107
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti žinių apie komunikacijos teorijas, jos planavimo ir valdymo specifiką skirtinguose organizaciniuose kontekstuose, išugdyti holistinę komunikacijos sampratą bei gebėjimus ir kompetencijas įvertinti, suderinti skirtingų lygmenų komunikacijos strategijas į rezultatyviai veikiančią visumą, reikalingus atpažinti ir valdyti krizių ir nenumatytų atvejų komunikacijos modelius bei savarankiškai vykdyti mokslo tyrimus.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Geba taikyti naujausiais moksliniais tyrimais grindžiamas strateginės komunikacijos teorines prieigas, modelius bei sąvokas, būtinas atpažinti ir spręsti nenumatytas strateginės komunikacijos iššūkius, atvejus ir problemas;
A2 Geba pasirinkti tinkamas komunikacijos strategijas, modelius ir kanalus, būtinus rizikos ir saugumo problemoms organizacijose suvaldyti bei spręsti;
A3 Geba analizuoti šiuolaikinės komunikacijos procesus nacionaliniu, tarptautiniu ir globaliu mastu organizacijų valdymo ir komunikacijos veiklos raidos srityse;
A4 Geba analizuoti teisinio reglamentavimo kontekstą bei korporatyvinės socialinės atsakomybės principus ir juos taikyti viešosios komunikacijos praktikoje;
A5 Geba taikyti komunikacijos mokslo metodologiją integruotiems sprendimams pasiūlyti.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
B1 Geba apdoroti, vertinti ir interpretuoti komunikacijos tyrimų rezultatus socialiniame ir tarpkultūriniame kontekste;
B2 Geba integruoti komunikacijos, psichologijos, valdymo ir kitų, glaudžiai susijusių, socialinių ir humanitarinių mokslų tyrimų metodus tarpdalykiniams tyrimams atlikti;
B3 Geba savarankiškai ir tarpkryptinėse komandose atlikti metodologiškai pagrįstus mokslinius tyrimus, kritiškai vertinti jų rezultatus ir apibrėžti taikymo galimybes praktinėje ir tiriamojoje veiklose;
B4. Geba pagrįsti pasirinktų tyrimų metodų ir metodologijos validumą, taikomą komunikacijos iššūkiams spręsti.
Specialieji gebėjimai:
C1. Geba taikyti modernias komunikacijos strategijas, modelius ir technologijas, kritinėms komunikacijos problemoms spręsti ir netipiniams vadovavimo bei komunikavimo metodams pritaikyti;
C2 Geba taikyti pagrindinius krizių ir rizikos komunikacijos metodus krizių komunikacijos planams parengti bei įgyvendinti įvairiose organizacijų situacijose ir lygmenyse;
C3 Geba atlikti organizacijos informacinės aplinkos analizę organizacijos veiklos rezultatams, vidinei ir išorinei komunikacijai valdyti, parenkant tinkamas komunikavimo strategijas ir visuomenės informavimo programas;
C4 Geba atpažinti, apibrėžti, įvertinti ir analizuoti sudėtingas strateginės komunikacijos problemas, pasitelkdamas atitinkamas koncepcijas, strategijas, metodus ir modelius konkurenciniam organizacijos pranašumui kurti;
C5 Geba taikyti tarpasmeninio bendravimo principus ir įgūdžius profesinėje veikloje strateginei partnerystei su kitomis įmonėmis ir investuojančiomis šalimis užmegzti.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba analizuoti ir taikyti tarpasmeninės, grupės ir viešosios komunikacijos etikos principus, prisiimdamas socialinę atsakomybę už veiklos rezultatus ir jų socialinį poveikį;
D2 Geba diskutuoti dalykiniais klausimais, argumentuotai reikšti mintis, kūrybiškai spręsti problemas atviros, demokratinės ir pilietinės visuomenės kontekste;
D3 Geba kritiškai vertinti, argumentuotai komunikuoti ir pristatyti atliktų tyrimų bei projektų rezultatus;
D4 Geba bendrauti darbo grupėse ir organizacijos lygmenyje daugiakultūrėje aplinkoje ir bendradarbiauti tarpdisciplininėse komandose.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba savarankiškai tobulėti profesinės kompetencijos ir veiklos srityje, planuodamas asmeninę karjerą pagal mokymosi visą gyvenimą principus;
E2 Geba analitiškai, strategiškai, kūrybiškai mąstyti ir priimti novatoriškos veiklos sprendimus, suvokdamas socialinę atsakomybę.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Siekiant užtikrinti studijų programos siekiniams pasiekti tinkamiausių studijų metodų parinkimą, yra derinami skirtingi į studentą orientuoti mokymosi metodai: probleminis mokymasis, iššūkiais grindžiamas mokymas, atvejo studijos, refleksija, komandinis darbas, derinami kartu su teorinėmis paskaitomis, seminarais, pratybomis, bei konsultaciniais seminarais, pasitelkiant projektines veiklas ir savarankišką darbą.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas, projektų ataskaita, egzaminas raštu. Vertinant taikomi įvairūs studentų pasiekimų vertinimo metodai (pvz., ataskaitos, iliustruoti pranešimai, veiklos refleksija ir kt.).

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Socialinių tyrimų metodai; Tyrimų praktikumas; Tiriamasis projektas; Magistro baigiamasis projektas; Strateginės komunikacijos teorijos; Organizacijų informacijos valdymas ir komunikacija; Strateginė ir korporatyvinė komunikacija; Lyderystės ir vadovavimo psichologija; Tarpkultūrinė komunikacija ir derybos; Viešojo sektoriaus ir verslo etika; Strateginių ryšių plėtra; Strateginė politinė komunikacija; Rizikos ir saugumo valdymas; Pokyčių valdymo komunikacijos strategijos; Informacijos ekonomika: strategija ir lyderystė; Reputacijos valdymas; Vizija, strategija ir lyderystė.


Specializacijos: nėra

Studento pasirinkimai: gali rinktis universiteto siūlomas magistro kompetencijų alternatyvas, skirtas vadovo, tarpkryptinėms, šiuolaikinių užsienio kalbų ar vertimo iš antrosios užsienio kalbos kompetencijoms suformuoti.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentai gali dalyvauti ECIU universiteto vykdomuose iššūkiais grindžiamuose studijų mikro moduliuose ir įgyti mikrokompetencijas, studijų programa vykdoma kartu su užsienio universitetais pagal Erasmus + programą; siūlomas kompetencijomis grindžiamas studijų modulių turinys.


Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti verslo, viešojo sektoriaus ir tarptautinėse vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose ir kitose institucijose organizacinės bei verslo komunikacijos srityse; teikti viešosios komunikacijos organizavimo konsultacines paslaugas; taikyti modernias informacijos ir komunikacijos technologijas; dirbti mokslo tiriamąjį darbą; gebėti valdyti konfliktus, krizes ir (tarptautines) derybas.

Tolesnių studijų galimybės:
absolventai turi galimybę tęsti studijas doktorantūros studijų programose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose