Socialinė politika ir gerovė

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėSocialinė gerovė
Studijų kryptisSocialinė gerovė (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211JX045
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus gebančius kritiškai vertinti socialinės politikos teorijas, išmanančius šiuolaikines socialinės gerovės problemas, gebančius teikti įrodymais grįstas išvadas įvairiose socialinės politikos srityse atsižvelgiant į etinius darnaus vystymosi principus.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Geba kritiškai vertinti ir taikyti teorinį mokslinį žinojimą aiškinant platų socialinės politikos ir gerovės problemų ratą.
A2 Geba kritiškai reflektuoti socialinės politikos veikėjų, veikiančių pasauliniu, tarptautiniu, nacionaliniu ar lokaliu lygmenimis, atsakomybes, vaidmenis, sąveikos tinklus bei raidą.
A3 Geba argumentuotai diskutuoti apie pamatinius šiandienos iššūkius atsižvelgdamas į socialinį ir ekonominį teisingumą, aplinkosaugos klausimus, kultūrinę įvairovę ir politinius įvykius.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba sudaryti, adaptuoti ir nuosekliai taikyti skirtingas socialinių tyrimų metodologijas siekiant paaiškinti, įvertinti ir pakeisti įvairias socialinės politikos sritis.
B2 Geba gretinti, generuoti, analizuoti duomenis ir jų pagrindu rengti ataskaitas naudojant įvairias elektronines duomenų bazes ir duomenų archyvus.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba argumentuotai diskutuoti apie tarptautines ir pasaulines socialines problemas, apie žmogaus socialinių poreikių sprendimus tinkamai atsižvelgiant į ateities prognozes, bei socialinių reiškinių kompleksiškumą.
C2 Remiantis socialinių mokslų tarpdiscipliniškumu, geba taikyti įvairias šiuolaikines socialines teorijas ir metodologijas pagrindžiant ir nagrinėjant skirtingas socialinės poltikos sritis.
C3 Geba parinkti duomenimis pagrįstą sprendimą skirtingoms socialinės politikos problemoms, atsižvelgiant į tvarios plėtros principus.
C4 Geba taikyti socialinės politikos ir gerovės žinias įvairiuose socialinės politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose.
C5 Geba formuluoti strateginius socialinės politikos tikslus, uždavinius, rengti veiklos planus, vadovauti, įgyvendinti ir stebėti projektus, programas arba įprastą institucinę veiklą.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba reflektuoti savo moralinę, etinę poziciją atsižvelgiant į kitų vertybes bei interesus.
D2 Geba aiškiai raštu ir žodžiu perteikti informaciją ir formuluoti logiškus, žiniomis pagrįstus argumentus ir išvadas, specialistų ir ne specialistų auditorijoms.
D3 Geba dirbti individualiai ir multikultūrinėse bei skirtingų profesijų atstovų grupėse.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba argumentuotai diskutuoti, būti tolerantiškais kitų nuomonei, konstruktyviai kritikuoti ir pozityviai reaguoti į kritiką.
E2 Turi išvystytus informacinio raštingumo gebėjimus; geba komunikuoti įvairiais medijų kanalais skirtingoms auditorijoms, geba naudotis įvairiomis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.
E3 Geba pasirinkti profesinio tobulinimosi kryptį bei turi mokymosi įgūdžių, kurie leidžia savarankiškai tobulinti savo profesinę kompetenciją.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas geba atpažinti ir analizuoti socialines problemas, rengti ir pateikti socialinės politikos sprendimus, organizuoti jų įgyvendinimą, taikyti šiuolaikinius socialinės politikos ir gerovės rezultatų bei pasekmių analizės metodus, vadovauti socialiniams projektams ir juos įgyvendinančioms institucijoms, inicijuoti ir organizuoti socialinės plėtros priemones, socialines iniciatyvas, vadovauti jų vykdymui ir įgyvendinimui.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti socialinę politiką projektuojančiose politinėse, visuomeninėse, interesų grupes atstovaujančiose organizacijose ir tą politiką įgyvendinančiose viešosiose bei privačiose institucijose, socialines paslaugas teikiančiose įmonėse ir organizacijose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose