Verslo ekonomika

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėSocialiniai mokslai
Studijų kryptisEkonomika
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211JX042
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos verslo ekonomikos specialistus, turinčius naujausių verslo ekonomikos teorijos ir praktikos žinių, būtinų kompleksinių ir analitinių verslo organizacijų problemų sprendimui, bei gebančius taikyti ekonomines žinias ir kompetencijas verslo įžvalgų formavimui bei pasekmių valdymui nacionalinėje ir globalioje aplinkoje.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Turi ekonomines žinias, sudarančias pagrindą ir galimybę originaliai kūrybai ir (ar) originalių idėjų taikymui ekonomikos mokslinių tyrimų kontekste
A2 Žino, kaip vertinti ekonomines idėjas, kritiškai vertinti analitinius metodus
A3 Supranta, kaip kritiškai vertinti vyriausybės politiką ir šalies, kitų šalių bei globalios ekonomikos veikimą
A4 Demonstruoja žinias, įgalinančias vertinti verslo išteklius, jų vadybą bei priimti sprendimus
A5 Žino, kaip vertinti žmonių ir organizacijų vadybą bei priimti sprendimus
A6 Žino, kaip vertinti vartotojų lūkesčius ir jų tenkinimo būdus bei priimti sprendimus
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba inicijuoti ir gebėti kontroliuoti savo ir kitų kūrybos procesą, kelti idėjas, prielaidas, vertinti teiginius, aptikti logines ir priežastines klaidas, apsibrėžti terminus
B2 Geba spręsti netipinius kompleksinius ekonominius uždavinius naujose ir nepažįstamose verslo aplinkose
B3 Geba integruoti žinias ir spręsti ekonomines problemas, formuluoti ekonominius argumentus, turint ribotą informaciją ir prisiimant socialinę ir etinę atsakomybę
B4 Geba sisteminti ir vertinti iš įvairių informacijos šaltinių gaunamą informaciją
B5 Geba integruoti įgytas žinias, siekiant valdyti sudėtingas netipines ekonomines situacijas, kai nėra išsamios ir apibrėžtos informacijos
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba taikyti tarpdalykines tyrimo metodikas
C2 Geba vertinti galimybes ir ekonominių sprendimų pasekmes verslui strategiškai mąstant
C3 Geba giliai suprasti ir kūrybiškai taikyti pagrindines ekonomines teorijas verslo valdymo funkcinių sričių problemų sprendimuose, strateginiame valdyme, konkurencijos analizėje ir prognozavime, plėtroje ir inovacijų vertinime, verte pagrįstame valdyme, tarptautiniame versle
C4 Geba taikyti sisteminį ir dinaminį požiūrį į verslo transformacijas, priimant ekonominius sprendimus
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba dirbti mokslinį-tiriamąjį darbą individualiai ir grupėse, vertinti darbo grupės efektyvumą, analizuoti grupės sudarymo, delegavimo ir valdymo principus
D2 Geba įvertinti žmonių lūkesčius ir ekonominius netikėtumus planuojant verslo veiksmus
D3 Geba perteikti aiškiai ir ambicingai savo ekonomines žinias, logiką ir išvadas tiek specialistams, tiek ne specialistams
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba efektyviai komunikuoti raštu ir žodžiu, įskaitant idėjų pristatymus bei verslo ataskaitų rengimą
E2 Geba pasirinkti tobulinimosi kryptį ir toliau lavintis savarankiškai
E3 Geba kritiškai ir kūrybiškai mąstyti

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, pratybas, laboratorinius darbus ir kt. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms. Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju projektu. Pagrindiniai mokymo metodai yra šie: paskaitos, pratybos, diskusija, atvejo analizės, darbas grupėse, veiklos refleksija, išvykos į įmones, problemų sprendimo sesijos, darbas su imitaciniais modeliais ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę). Pagrindiniai studijų rezultatų vertinimo būdai yra šie: egzaminas, koliokviumas, esė, kolegų įvertinimas, projekto ataskaita, individualus/grupinis darbas, probleminių sprendimų užduotis, tinklaraštis ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programos apimtis yra 90 kreditų, programoje studijuojami tokie studijų moduliai: Verslo aplinkos prognozavimas globalioje ekonomikoje, Plėtros ekonomika, Darnaus vystymosi ekonomika, Strateginio valdymo metodologija, Inovacijų ekonominis vertinimas, Tarptautinė ekonomika ir verslas, Verte pagrįstas valdymas bei trys alternatyvių studijų modulių blokai. Programoje praktika nenumatyta.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galimybė rinktis iš programoje esančių alernatyvių modulių blokų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi naujausių verslo ekonomikos ir praktikos žinių, būtinų naujai situacijai adekvačiai kompetencijai susiformuoti, kompleksinių ir analitinių verslo organizacijų problemų sprendimui, geba taikyti strateginį mąstymą, įžvelgti verslo galimybes ir pasekmes nacionalinėje ir globalioje aplinkoje, spręsti įvairius einamuosius ir strateginius verslo organizavimo klausimus. Geba tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus veiklos procesus, vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką veiklos efektyvumui, nustatyti veiklos atlikimo standartus, priimti inovatyvius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti analitinį, konsultacinį ekonominio pobūdžio darbą nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose, kurti, plėtoti privatų verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas gali rinktis doktorantūros studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose