Ekonomika

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėSocialiniai mokslai
Studijų kryptisEkonomika
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211JX040
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukščiausios kvalifikacijos ekonomikos specialistus, gebančius sistemiškai ir savarankiškai taikyti naujausias ekonomikos mokslo ir tyrimų metodologijos žinias, kritiškai vertinti ekonominės politikos pasekmes nacionaliniu ir tarpautiniu lygiu, modeliuoti ir prognozuoti ekonominių sprendimų poveikį tarpdalykiniame kontekste bei vykdyti moksline argumentacija pagrįstus ekonomikos tyrimus, vadovaujantis darnios plėtros ir etiškumo reikalavimais.

Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Žino, taiko ir vertina ekonomikos ir kitų socialinių mokslų teorijas, esant sudėtingoms ir neapibrėžtoms aplinkybėms, prisiimant socialinę ir etinę atsakomybę profesinėse veiklose ir jų pokyčių kontekste.
A2 Turi fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais pagrįstų ekonomikos žinių ir jų pagrindu geba modeliuoti originalias idėjas ekonomikos moksliniuose tyrimuose.
A3 Geba taikyti ekonominių teorijų žinias, kritiškai vertinant makroekonominės politikos ir jos priemonių poveikį bei sprendžiant tarpdalykines ir/ar verslo funkcinių sričių problemas globalioje ar nežinomoje aplinkoje.
A4 Žino ir taiko šiuolaikinius ekonomikos ir tarpdalykinių tyrimų metodus, geba analizuoti jų ribotumus, sąlygotus aplinkos pokyčių.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba kelti tyrimo idėjas ir hipotezes, kritiškai vertinti ekonominius teiginius ir formuluoti argumentus, parinkti ir taikyti tyrimo metodus, atliekant taikomuosius bei tarpdalykinius tyrimus.
B2 Geba rinkti, sisteminti ir analizuoti iš įvairių šaltinių gaunamą informaciją, reikalingą moksliniams tyrimams atlikti ir alternatyviems ekonominiams sprendimams priimti.
B3 Geba analizuoti alternatyvas ir priimti sprendimus, valdant sudėtingas makroekonomines situacijas bei verslo funkcines sritis, kai nėra išsamios ir apibrėžtos informacijos.
B4 Geba savarankiškai inicijuoti, organizuoti bei atlikti fundamentinius ir taikomuosius ekonomikos tyrimus bei geba interpretuoti ir taikyti jų rezultatus profesinėje bei mokslinėje veikloje.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba strategiškai vertinti ekonominius sprendimus neapibrėžtumo sąlygomis, derinant tarpdalykines žinias bei laikantis socialinės atsakomybės principų.
C2 Geba analizuoti ir prognozuoti ekonominių veiksmų pasekmes mikro- ir makro- lygmenyje nacionalinėje bei globalioje aplinkoje.
C3 Geba parengti ir vertinti ekonominės analizės ir ekonominių procesų prognozavimo instrumentarijus ekonominiams sprendimams priimti.
C4 Taiko klasikinės ir modernios ekonominės analizės instrumentus, taikant daugiamatės statistinės analizės ir duomenų analitikos metodus bei vertinant ekonomikos iššūkius tarptautiniame kontekste
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba efektyviai, sklandžiai ir įtaigiai komunikuoti raštu ir žodžiu bent viena užsienio kalba su ekonomikos ir kitų sričių specialistais, geba formuoti ir teikti socialiai atsakingus pasiūlymus, bei diskutuoti aktualiais ekonomikos klausimais.
D2 Geba dirbti tarpdalykinėje komandoje, generuoti naujas idėjas bei absorbuoti, atrinkti ir įgyvendinti kitų dalyvių idėjas, vadovaujantis profesine etika tiek nacionaliniame, tiek tarptautiniame kontekste
D3 Geba vykdyti projektinę veiklą ir jai vadovauti, grindžiant šią veiklą kūrybiškumu ir etiškumu bei sprendžiant problemas kintančioje aplinkoje.
D4 Geba analizuoti ekonomikos mokslo pasiekimus ir dalyvauti diskusijose apie jų įtaką aplinkai ir tvariai plėtrai
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba naudotis ekonomikos žiniomis, savarankiškai priimant sprendimus sudėtingose ir neapibrėžtose situacijose
E2 Geba kryptingai plėsti savo akiratį ekonomikos srityje, savarankiškai pasirinkti profesinės veiklos tobulinimosi kryptį, atsižvelgiant į šiuolaikinės ekonomikos iššūkius.
E3 Geba ugdyti įgūdžius profesionaliai, inovatyviai ir socialiai atsakingai spręsti ekonominius klausimus, reikalaujančius strateginio, kritinio ir sisteminio mąstymo.
E4 Geba kritiškai įvertinti ir atrinkti naudojimui tinkamiausius nacionalinius ir tarptautinius informacijos šaltinius, užtikrinti informacijos konfidencialumą


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, pratybas ir kt. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimui. Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju projektu. Pagrindiniai mokymo metodai yra šie: paskaitos, pratybos, diskusija, atvejo analizės, darbas grupėse, veiklos refleksija, išvykos į įmones, problemų sprendimo sesijos, darbas su imitaciniais modeliais ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę). Pagrindiniai studijų rezultatų vertinimo būdai yra šie: egzaminas, koliokviumas, esė, kolegų įvertinimas, projekto ataskaita, individualus/grupinis darbas, probleminių sprendimų užduotis, tinklaraštis ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programos apimtis yra 120 kreditų, programoje studijuojami tokie studijų moduliai: Makroekonominė politika, Inovacijų ekonominis vertinimas, Sandorių ekonomika, Makroekonomis prognozavimas, Mokslinių tyrimų metodologija, Tarptautinė ekonomika ir verslas, Tiriamasis projektas 1, Tiriamasis projektas 2, Europos konkurencingumo ekonomika, Strateginio valdymo metodologija, Daugiamatės statistinės analizės modeliai bei alternatyvių studijų modulių blokai. Programoje praktika nenumatyta.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galimybė rinktis modulius iš programoje esančių alernatyvių modulių blokų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Baigę programą, absolventai įgauna makroekonominės politikos vertinimo, globalių rinkų vertinimo ir tarptautinės prekybos operacijų valdymo, finansinių ir investicinių sprendimų priėmimo, duomenų analitikos ir modeliavimo kompetencijas, kurios būtinos šiuolaikiniam aukštos kvalifikacijos ekonomikos specialistui.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai turi plačias galimybes plėtoti savo karjerą verslo ar viešojo sektoriaus organizacijose Lietuvoje ir užsienyje, tęsti studijas doktorantūroje, kurti ir valdyti savo verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas gali rinktis doktorantūros studijas.
Būtinos kvalifikacijos, norint pradėti studijuoti pagal programą:
Įgijusiems universitetinį bakalauro laipsnį:
Ekonomikos, socialinių studijų, verslo ir vadybos studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ARBA kitos studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. išklausytų ekonomikos, socialinių studijų, verslo ir vadybos studijų krypties dalykų arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis*.
Įgijusiems profesinį bakalauro laipsnį:
Verslo ir vadybos studijų krypčių grupės, socialinių studijų ar ekonomikos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir iki 30 kr. papildomosios studijos arba ≥1 m. praktinės veiklos patirtis 3 ARBA kitos studijų krypties / srities profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir nuo 30 kr. iki 60 kr. papildomosios studijos arba iki 30 kr. papildomosios studijos ir ≥1 m. praktinės veiklos patirtis*.
* – praktinės veiklos patirtis turi būti adekvati ketinamos studijuoti studijų programos studijų krypčiai.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose