Termoinžinerija

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektra ir energija
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211EX023
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti gilių nuodugnių termoinžinerijos teorinių žinių, padėti įsisavinti pagrindinius šios srities mokslinio tyrimo metodus. Išugdyti gebėjimus analizuoti, modeliuoti bei spręsti konkrečių technikos sričių termoinžinerijos uždavinius, taikant matematinio modeliavimo, sisteminės analizės ir programavimo metodus; analizuoti, lyginti, vertinti, valdyti ir tobulinti technologinius procesus bei kurti termoinžinerines sistemas.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Gerai žinoti ir mokėti kūrybiškai taikyti gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, nuodugniai žinoti ir suprasti energijos inžinerijos studijų krypties principus ir gebėti juos taikyti naujiems termoinžineriniams uždaviniams spręsti
A2 Žinoti ir kritiškai vertinti naujausius pasiekimus termoinžinerijos srityje
Inžinerinė analizė:
B1 Gebėti spręsti netipines, negriežtai apibrėžtas ir neišsamiai specifikuotas termoinžinerijos problemas
B2 Įžvelgti standartines ir nestandartines termoinžinerines problemas, gebėti jas aiškiai formuluoti ir spręsti
B3 Gebėti panaudoti savo žinias ir supratimą praktiniams termoinžineriniams uždaviniams spręsti pritaikant teorinius modelius ir tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus
B4 Suprasti socialinių, sveikatos, darbo ir gaisrinės saugos, aplinkosaugos ir komercinių reikalavimų svarbą termoinžinerijai
B5 Gebėti taikyti novatoriškus metodus specifinėms termoinžinerijos problemoms spręsti ir jų sprendimams įgyvendinti
Inžinerinis projektavimas:
C1 Gebėti taikyti savo įgytas žinias ir supratimą sprendžiant netipines termoinžinerijos problemas, tarp jų ir susijusias su kitomis mokslo bei inžinerijos kryptimis
C2 Gebėti inovatyviai plėtoti naujas ir originalias termoinžinerines idėjas bei metodus
C3 Gebėti priimti inžinerinius sprendimus susidūrus su daugialypėmis, techniškai neapibrėžtomis ir tiksliai neapibūdinamomis termoinžinerijos problemomis
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Gebėti identifikuoti, surasti ir įvertinti inžineriniam darbui reikalingus duomenis naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius, susijusius su termoinžinerija
D2 Gebėti planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius termoinžinerijos tyrimus, kritiškai įvertinti jų duomenis ir pateikti išvadas
D3 Gebėti ištirti naujų ir naujai atsirandančių termoinžinerijos problemų sprendimo metodų ir būdų pritaikomumą
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Gebėti sujungti į visumą skirtingų studijų krypčių žinias ir spręsti daugialypes termoinžinerines problemas
E2 Išsamiai suprasti taikomus metodus ir metodikas bei jų ribotumus termoinžinerijoje, mokėti parinkti termoinžinerinius įrenginius ir programinę įrangą
E3 Išmanyti etinius, aplinkosauginius ir komercinius termoinžinerinės veiklos reikalavimus
E4 Žinoti termoinžinerinės veiklos organizavimo principus, suprasti jos grandžių sąveiką, gebėti vertinti termoinžinerinę veiklą darbo saugos ir aplinkosaugos aspektais
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Gebėti veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, gebėti būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių studijų krypčių ir lygių atstovai, lyderiu
F2 Mokėti bendrauti su termoinžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu
F3 Holistiškai suprasti termoinžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą
F4 Labai gerai išmanyti termoinžinerinių projektų valdymo ir verslo aspektus, suprasti termoinžinerijos technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminams, namų darbų, dalykų projektų bei tiriamųjų projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami etapais: kai numatyti tarpiniai atsiskaitymai, kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji magistrai studijuoja: Pažangiąsias energijos technologijas, Termodinamiką, Šilumos transformavimo procesus, Aplinkosaugą energijos gamyboje, Darniąją energetiką, Atsinaujinančios energijos inžineriją, Termoenergetinių sistemų optimizavimą bei kitus dalykus. Iš viso studijuojama 10 studijų krypties dalykų (viso 60 kreditų). 2-3 semestrų metu atliekami tiriamieji projektai (12 kreditų).
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Galima laisvai pasirinkti 18 kreditų kompetencijų alternatyvų: eksperto, lyderio arba tarpdisciplininis rinkinys.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi termodinamikos, termokinetikos ir dvifazių srautų termohidromechanikos žinių, išmano esminius termoinžinerijos tyrimų metodus, geba analizuoti, modeliuoti ir kurti termoinžinerines sistemas, kritiškai vertinti ir optimizuoti jų parametrus, taikydamas matematinio modeliavimo, sisteminės analizės ir programavimo gebėjimus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti mokslinį tiriamąjį, technologijų valdymo, projektavimo bei konsultacinį darbą įvairiose energetikos sektoriaus įmonėse bei ekonomikos šakose, kurioms būdingas šilumos ir šalčio generavimas ar panaudojimas.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose