Pramonės inžinerija ir vadyba

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisInžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211EX018
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Išugdyti aukštos kvalifikacijos inžinerijos specialistus, turinčius greta inžinerinių geras ekonomikos ir vadybos, operacijų valdymo, gaminio ir jo gamybos procesų kūrimo žinias, suteikti kompleksinių žinių ir įgūdžių mokslinei ir praktinei veiklai šiuolaikinėse gamybos bei projektavimo organizacijose.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Turi integruotų inžinerijos, inovacijų ir modernių gamybos technologijų žinių, supranta naujų inovatyvių gaminių ir technologijų kūrimo metodus;
A2 Turi kritinį supratimą apie gaminių ir jų gamybos technologijų lygio galimybes nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste bei suvokia ateities veiklos rezultatus;
A3 Turi tarptautinio verslo ir gamybos vadybos žinių, supranta finansinių rinkų operacijas, pramoninį marketingą ir jo ypatumus;
Inžinerinė analizė:
B1 Geba taikyti inžinerijos ir vadybos žinias sprendžiant kokybines ir kiekybines žinomo ir nežinomo pobūdžio, nepilnai apibrėžtas problemas, su prieštaringomis specifikacijomis;
B2 Geba atpažinti ir spręsti naujas gamybos inžinerijos srities problemas, planuoti jų sprendimo strategiją, taikyti naujus problemų sprendimo metodus;
B3 Geba konceptualizuoti inžinerines sistemas ir gamybos inžinerijos procesus siekiant kurti pridėtinę vertę;
B4 Supranta medžiagų ir energijos taupymo svarbą, geba įvertinti aplinkos apsaugos ir darbo saugos reikalavimus.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba taikyti žinias ir suvokimą sprendžiant tarpdalykines pramonės inžinerijos problemas;
C2 Geba kurti naujas idėjas ir metodus gaminiams ir gamybos procesams projektuoti;
C3 Geba analizuoti ir dirbti su sudėtinga, techniškai neapibrėžta ir neišsamia gamybos procesų informacija;
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba rasti ir gauti reikiamą informaciją įvairiuose šaltiniuose;
D2 Geba planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius gamybos inžinerijos problemų tyrimus;
D3 Geba apdoroti ir interpretuoti eksperimentų, analitinių tyrimų ar praktinių gamybos situacijų duomenis ir pateikti išvadas bei rekomendacijas;
D4 Geba ištirti naujų gamybos technologijų ir vadybos metodų galimo taikymo galimybes;
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba integruoti skirtingų pramonės inžinerijos sričių žinias, plačią pasaulėžiūrą ir valdyti sudėtingas situacijas;
E2 Supranta pramonės inžinerijoje taikomus metodus, technologijas ir metodikas bei jų taikymo trūkumus, geba parinkti inžinerinių sistemų priemones, įrangą ir programinę įrangą sprendžiant gamybos problemas;
E3 Turi holistinį požiūrį priimant profesinius sprendimus, geba suprasti inžinerinės veiklos techninio ir ne techninio pobūdžio apribojimus.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Geba efektyviai dirbti nepriklausomai ir būti tarpdisciplininės komandos nariu;
F2 Supranta projektų valdymo ir verslo praktikos svarbą, turi rizikos valdymo ir pokyčių įgūdžių, supranta metodų trūkumus;
F3 Geba mokytis, nuolat gerinant profesinius įgūdžius ir veiklos kokybę;
F4 Turi efektyvaus bendravimo įgūdžių, geba atstovauti įmones ir institucijas nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu;
F5 Geba įvertinti inžinerinių sprendimų turinį etiniu, socialiniu, ekonominiu, žmonių sveikatos ir saugumo požiūriu, laikytis profesinės etikos.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį vertinami semestro eigoje ir registruojami duomenų bazėje pagal modulio apraše numatytą kalendorinį grafiką. Taikoma kaupiamojo balo sistema, kai studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais, o galutinis pažymys susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius (pagal dešimties balų skalę).
Magistro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji pramonės inžinerijos magistrai studijuoja: gamybos planavimą ir valdymą, gaminio kūrimo procesą, pramonės įrenginių priežiūrą, modernų organizacijos valdymą, inžinerinių operacijų strategiją, finansų vadybą, gamybinį marketingą, ir kitus dalykus. Iš viso studijuojama 16 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti alternatyvius dalykus iš konkrečios dalykų grupės (24 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi inžinerinių, ekonomikos bei vadybos, inžinerinių operacijų valdymo žinių, išmano daugiadalykį inžinerinės veiklos ir tarptautinės gamybos kontekstus, geba kritiškai vertinti, tirti, projektuoti ir valdyti gamybos technologijas ir procesus, formuluoti, konceptualizuoti ir spręsti neaiškias ar nevisiškai apibrėžtas gamybos problemas, taikyti matematinio modeliavimo, sisteminės analizės, projektavimo metodus, vadovauti įvairių sričių ir lygių specialistų komandų veiklai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, projektavimo, gamybos ir techninės priežiūros organizavimo ir valdymo bei kitą inžinerinį ekspertinį darbą įvairaus profilio įmonėse, mokslinių tyrimų, inžinerinių paslaugų ir kitose techninės paramos organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Pramonės inžinerijos ir vadybos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Būtinos kvalifikacijos, norint pradėti studijuoti pagal programą: Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis arba po papildomųjų studijų profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis:
iki 60 kr. papildomosioms studijos įgijusiems technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
iki 30 kr. papildomosioms studijos įgijusiems technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei turintiems ≥1 m. praktinės veiklos patirties;
iki 60 kr. papildomosios studijos įgijusiems kitų studijų krypčių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir turintiems ≥1 m. praktinės veiklos patirties.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Valdymo technologijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Gamybos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Pramonės inžinerija ir vadyba Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Valdymo technologijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pramonės inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pramonės inžinerija ir inovacijų vadyba Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Biomedicininė inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)