Mechatronika

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektronika ir automatika
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211EX017
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Įgyti gilių mechatronikos teorinių žinių, padėti įsisavinti pagrindinius šios srities mokslinio tyrimo metodus. Išugdyti gebėjimus analizuoti ir spręsti mechatronikos uždavinius, taikant matematinio modeliavimo, sisteminės analizės ir kompiuterinio projektavimo metodus; analizuoti, vertinti, valdyti ir kurti mechatronines sistemas.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Turi gilių kompleksinių gamybos inžinerijos esminių žinių, supranta inovacijų svarbą;
A2 Supranta mechatroninių sistemų elementų ir procesų principus ir kūrimo bei tobulinimo metodus;
A3 Žino ir kritiškai vertina naujausius mechatronikos pasiekimus, turi žinių apie naujausias medžiagas, gamybos metodus ir patikimumą.
Inžinerinė analizė:
B1 Geba pritaikyti mechatronikos žinias kritiškai vertinant ir sprendžiant aibę naujų problemų;
B2 Geba atlikti bandymus, modeliuoti ar imituoti mechatroninių sistemų funkcionalumą ir eksploatacines savybes;
B3 Geba kritiškai vertinti teigiamus ir neigiamus naujų metodų, technologijų, techniškai neapibrėžtos ir neišsamios informacijos aspektus, supranta socialinių, aplinkosaugos ir komercinių sąlygų ir apribojimų svarbą;
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba taikyti įgytas žinias ir supratimą, kuriant ir integruojant mechatronines sistemas;
C2 Geba plėtoti inovatyvias, naujas ir originalias inžinerijos idėjas ir metodus;
C3 Geba priimti inžinerinius sprendimus, susidūrus su sudėtinga, techniškai neapibrėžta ir neišsamia informacija;
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba rasti, atpažinti, klasifikuoti, analizuoti ir panaudoti inžineriniam darbui reikalingą informaciją, naudojantis įvairiais informacijos šaltiniais;
D2 Geba planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius mechatroninių sistemų tyrimus;
D3 Geba pritaikyti naujus mechatronikos inžinerijos problemų sprendimo būdus ir taikymo metodus.
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba taikyti sisteminį požiūrį sprendžiant esamas ir naujai kylančias mechatronikos inžinerijos problemas;
E2 Išsamiai supranta taikomus būdus, technologijas ir metodikas bei jų taikymo trūkumus, geba parinkti mechatroninių sistemų elementus ir programinę įrangą;
E3 Žino ne techninius inžinerijos aspektus, supranta etinių, aplinkosaugos ir komercinius inžinerinės veiklos apribojimų svarbą;
E4 Geba naudoti inžinerijos vadybos principus, supranta jų struktūrinių dalių sąveiką, geba įvertinti darbo ir aplinkos saugos aspektus inžinerinėje veikloje.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Geba savarankiškai arba kaip komandos narys dirbti, pristatyti idėjas ir argumentuoti jų sprendimus, sugeba būti jungtinės komandos, iš įvairių sričių atstovų, lyderiu;
F2 Moka apdoroti ir pateikti informaciją ir argumentus įvairioms klausytojų auditorijoms;
F3 Geba holistiškai suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą;
F4 Išmano mechatronikos srities projektų valdymo ir verslo aspektus, supranta techninių sprendimų sąsajas su ekonominiais sprendimais.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį vertinami semestro eigoje ir registruojami duomenų bazėje pagal modulio apraše numatytą kalendorinį grafiką. Taikoma kaupiamojo balo sistema, kai studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais, o galutinis pažymys susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius (pagal dešimties balų skalę).
Magistro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji mechatronikos magistrai studijuoja Baigtinių elementų metodą, Integruotąsias projektavimo sistemas, Adaptyvias mechatronines sistemas, Kompiuterinį gamybos integravimą, Kompiuterines įrenginių valdymo sistemas, Robotiką, Programuojamus loginius valdiklius, Kokybės vadybą, Inžinerinių projektų valdymą ir kitus modulius. Iš viso siūlomi 24 moduliai.
Studijų programoje praktika pramonėje nenumatyta.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti alternatyvius dalykus iš dviejų blokų. Pageidaujantiems labiau gilintis į mechatroninių sistemų mechaninių elementų projektavimą ir analizę siūloma rinktis Kompiuterinę konstrukcijų analizę, Projektavimą automatizuotam rinkimui, Mechaninius virpesius, Technologinių procesų automatizavimą, Produkto kūrimą. Pageidaujantiems labiau gilintis į mechatroninių sistemų valdymo elementų projektavimą ir analizę siūloma rinktis Įterptinių sistemų projektavimą, Valdymo sistemų projektavimą ir diegimą, Skaitmenines valdymo sistemas, Informacines valdymo technologijas. Pageidaujantiems labiau gilintis į mikrosistemų (MEMS) inžinerijos sritį siūloma rinktis Mikroelektromechaninių sistemų projektavimą, Nanomokslą: nanomedžiagų kūrimą ir analizę, Švaraus kambario technologijas, Optines technologijas ir spektroskopiją.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi išsamių mechanikos, taikomosios elektronikos ir įrenginių valdymo sistemų žinių, išmano sisteminės analizės metodus, adaptyvias sistemas ir joms kurti naudojamus elementus bei medžiagas, geba analizuoti, modeliuoti ir projektuoti mechatronines sistemas, optimizuoti jų parametrus, kurti ir įsisavinti konkurencines technologijas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, gamybinį-technologinį ir ekspertinį-konsultacinį darbą įmonėse bei organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Mechatronikos studijų programą, studijas galima tęsti technologinių mokslų srities (krypties) doktorantūros studijų programose.
Būtinos kvalifikacijos, norint pradėti studijuoti pagal programą: Technologijos ar fizinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinis laipsnis arba po papildomųjų studijų profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis:
iki 60 kr. papildomosioms studijos įgijusiems technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
iki 30 kr. papildomosioms studijos įgijusiems technologijos ar fizinių mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei turintiems ≥1 m. praktinės veiklos patirties;
iki 60 kr. papildomosios studijos įgijusiems kitų studijų krypčių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir turintiems ≥1 m. praktinės veiklos patirties.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018 02 01

Panašios programos kitose mokymo įstaigose