Mechanikos inžinerija

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisMechanika ir metalo darbai
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211EX009
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Pagrindinis studijų programos tikslas yra vystyti kūrybiškumą ir gebėjimus panaudoti šiuolaikinės mechanikos inžinerijos žinias, inovatyvioms mechaninėms sistemoms tirti, analizuoti ir kurti.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Nuodugniai žino ir supranta fundamentinių mechanikos inžinerijos dalykų: robotų mechanikos, tribologijos, konstrukcijų stiprumo, patikimumo ir kokybės, adaptyviosios mechanikos, virpesių teorijos, skaitinės inžinerijos, naudojamus metodus ir principus;
A2 turi išsamių šiuolaikinių technologijų ir medžiagų taikymo ir kompiuterinių bei eksperimentinių tyrimų žinių, supranta naujų inovatyvių gaminių ir procesų kūrimo, kompiuterinius gamybos integravimo metodus, suvokia integruotų inžinerinių sistemų galimybes ir ribas;
A3 kritiškai suvokia mechaninės prigimties ir kitų inžinerinių sistemų sąveiką, technologijų ir sprendinių poveikį žmogui ir aplinkai, bei šių sprendimų ekonominius ir socialinius aspektus;
Inžinerinė analizė:
B1 geba identifikuoti, klasifikuoti ir analizuoti mechanikos inžinerijos uždavinius integraliose inžinerinėse sistemose, rasti racionalius sprendimus, taikant novatoriškus metodus;
B2 moka formuluoti naujus mechanikos inžinerijos uždavinius, žino ir geba sistemiškai taikyti analitinius ir eksperimentinius analizės metodus. Suvokia šių metodų taikymo galimybes ir apribojimus;
B3 geba apibrėžti inžinerinių sistemų funkcijas, sudaryti analitinius bei skaičiuojamuosius mechaninių sistemų modelius, dirbant su sudėtinga, prieštaringa ar neišsamia informacija;
B4 geba apdoroti teorinę medžiagą ir techninę informaciją, analizuoti, vertint, sisteminti ir sujungti į visumą turimas skirtingų sričių žinias bei taikyti jas inžinerinėje veikloje;
Inžinerinis projektavimas:
C1 žino inžinerinio projektavimo metodologijas ir metodus bei turi jų taikymo įgūdžių. Geba projektuoti įvairios paskirties mechanines sistemas ir mechaninės prigimties posistemes bei technologijas integraliose inžinerinėse sistemose;
C2 supranta inžinierinių projektų valdymo metodus naujiems gaminiams gaminti ir jų gamybos procesui rengti, moka juos taikyti praktikoje;
C3 geba priimti tinkamus sprendimus, atsižvelgiant į kuriamo gaminio techninius, ekonominius ir žaliosios inžinerijos ir darnios plėtros aspektus bei numatomas eksploatacijos sąlygas;
C4 geba derinti tradicinius, naujus bei originalius sprendinius, integruoti technines naujoves ir mokslinius pasiekimus mechanikos inžinerijos srityje;
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 geba identifikuoti, surasti, suvokti, apdoroti ir įvertinti inžineriniam darbui reikalingus duomenis naudojant techninę bei mokslinę literatūrą, duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius. Geba planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrinėjimus, įvertinti jų duomenis ir pateikti išvadas;
D2 geba planuoti ir vykdyti teorinius bei eksperimentinius tyrimus, atlikti praktinių atvejų analizę, apdoroti, vertinti bei interpretuoti jų duomenis, daryti bei pateikti išvadas;
D3 geba kritiškai vertinti naujų mechanikos inžinerijos problemų sprendimo metodų, būdų ir priemonių pritaikomumą, nustatyti jų taikymo galimybes bei ribas;
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 žino inžinerinės veiklos organizavimo principus, supranta jos grandžių sąveiką, geba vertinti inžinerinę veiklą darbo saugos ir aplinkosaugos aspektais;
E2 išsamiai supranta taikomus mechanikos inžinerijoje metodus ir metodikas, žino jų galimybes bei ribas, moka parinkti inžinerinius įrenginius, įtaisus, priemones ir programinę įrangą mechanikos pobūdžio uždaviniams spręsti;
E3 geba sujungti į visumą skirtingų krypčių žinias ir spręsti mechanikos prigimties uždavinius daugialypėse inžinerinėse problemose;
E4 išmano etinius, teisinius ir komercinius inžinerinės veiklos aspektus;
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 geba savarankiškai mokytis ir tobulėti mechanikos ir gretimose inžinerijos srityse, turi savarankiško mokymosi, profesinę veiklos ir mokymosi proceso planavimo ir organizavimo įgūdžių, moka priimti sprendimus dėl mokymosi turinio, formų ir metodų pasirinkimo;
F2 geba būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių disciplinų ir lygių atstovai, lyderiu; geba pristatyti idėjas bei atliktą veiklą, argumentuoti sprendimus; bendrauti raštu ir žodžiu. Geba veiksmingai dirbti ir bendrauti nacionaliniu ir tarptautiniu mastu;
F3 turi mokslinį požiūrį, vertybines nuostatas, profesionalų požiūrį į inžinerinę profesiją, suvokia būtinumą laikytis visuotinai priimtų profesinės etikos normų, pasižymi iniciatyvumu.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, praktinės užduotys, laboratoriniai darbai, individualūs ir grupiniai projektai, seminarai, diskusijos, specialiųjų programinių paketų taikymas
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas raštu, egzaminas žodžiu, egzaminas kompiuteriu, kontrolinis darbas, laboratorinio darbo aprašas, laboratorinio darbo gynimas, tiriamojo darbo atskaita, tiriamojo darbo gynimas, baigiamojo projekto gynimas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Baigtinių elementų metodas, Kompiuterinio projektavimo sistemos, Adaptyvios mechatroninės sistemos, Mechaniniai virpesiai, Tamprumo ir plastiškumo teorija, Mechaninių sistemų analizė ir modeliavimas, Eksperimentinė mechanika, Technikos objektų kokybė ir patikimumas, Kompiuterinė konstrukcijų analizė, Konstrukcinis stiprumas ir patikimumas, Tiriamieji projektai
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Gali rinktis universiteto siūlomas kompetencijų alternatyvas, skirtas vadovo kompetencijoms ar tarpkryptinėms kompetencijoms suformuoti arba gilinamąsias studijas skirtas tyrėjo kompetencijoms suformuoti
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi išsamių teorinės ir skaičiuojamosios mechanikos, sisteminės analizės, mechatroninių sistemų projektavimo ir eksploatacijos žinių, išmano daugiadalykį inžinerinės veiklos kontekstą, geba kritiškai vertinti, analizuoti, modeliuoti, tirti, projektuoti ir optimizuoti mechanines sistemas, technologijas ir procesus, formuluoti, konceptualizuoti ir spręsti neaiškias ar nevisiškai apibrėžtas problemas, apibendrindamas mechanikos ir kitų sričių žinias, vadovauti įvairių sričių ir lygių specialistų komandų veiklai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, projektavimo, gamybos ir techninės priežiūros organizavimo ir valdymo bei kitą inžinerinį ekspertinį darbą įvairaus profilio įmonėse, mokslinių tyrimų, inžinerinių paslaugų ir kitose techninės paramos organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose