Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėArchitektūra ir statyba
Studijų kryptisStatyba ir statybos inžinerija
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211EX008
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
pagilinti specialiąsias žinias arba įgyti naujų kompetencijų, reikalingų apibrėžti ir kūrybiškai spręsti netipines statybos mokslo ir praktikos problemas, apibrėžiant jų patikimumą ir funkcionalumą, įvertinti ir prognozuoti statybinių medžiagų ir konstrukcijų būseną bei elgseną, planuoti ir atlikti tyrimus taikant tinkamus metodus ir įrangą, rengti statybos valdymo ir optimizavimo sprendinius.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Žino ir supranta statybos inžinerijos mokslo teoriją, vystymosi tendencijas ir jų taikymą inžineriniams uždaviniams spręsti;
A2 Žino pastatų projektavimo, statymo ir eksploatavimo reikalavimus, statybinių konstrukcijų ir medžiagų patikimumo ir ilgalaikiškumo vertinimo metodus ir geba juos taikyti praktikoje
Inžinerinė analizė:
B1 Geba kurti ir taikyti matematinius modelius statybos elementų ir procesų analizei ir parinkti tinkamą programinę įrangą.
B2 Geba įžvelgti, formuluoti ir spręsti pastatų, jų konstrukcijų, statybinių medžiagų ir technologinių procesų inžinerines problemas naujoje ar nežinomoje situacijoje;
B3 Geba spręsti praktinius statybos inžinerijos srities uždavinius pritaikydamas teorinius modelius bei tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus;
B4 Geba įžvelgti socialinių, sveikatos, darbo saugos, aplinkos apsaugos ir komercinių reikalavimų svarbą, Taip pat teisinius statybos veiklos aspektus tirdamas ir vertindamas statybos inžinerijos procesus;
B5 Geba įvertinti ir prognozuoti pastatų, statybinių medžiagų ir konstrukcijų būseną bei elgseną novatoriškais metodais.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba projektuoti pastatus, jų konstrukcijas, statybos ir statybinių medžiagų ar gaminių gamybos technologinius procesus nesant išsamios techniškai apibrėžtos informacijos ir rengti projektinę dokumentaciją
C2 Geba parengti ir pasiūlyti moksliškai pagrįstus, tikslingus ir konkurencingus statybos inžinerijos projektinius sprendimus.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba surasti, analizuoti ir sisteminti reikalingus duomenis naudodamasis duomenų bazėmis, informacijos šaltiniais, stebėjimų ir matavimų rezultatais, kritiškai vertinti ir daryti išvadas;
D2 Gebėti planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo bei eksperimentinius tyrimus, gebėti kritiškai įvertinti jų duomenis ir interpretuoti gautus rezultatus;
D3 Geba nustatyti metodų, būdų ir priemonių pritaikomumą ir taikymo ribas atlikdamas statybos inžinerijos taikomuosius tyrimus
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba sujungti į visumą skirtingų studijų krypčių žinias ir spręsti daugialypes inžinerines problemas;
E2 Geba inicijuoti ir vykdyti pastatų ir jų konstrukcijų projektavimo ar modernizavimo projektus ir parinkti tinkamus metodus, programinę ir techninę įrangą.
E3 Geba apibūdinti etinius ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir įvertinti statybos inžinerinę veiklą darbo saugos ir aplinkos apsaugos aspektais;
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Geba savarankiškai planuoti tyrimo procesą, pasirinkti tobulinimosi kryptį ir toliau lavintis;
F2 Geba aiškiai ir argumentuotai pateikti apibendrintą, asmeninę/pasaulinę mokslinę ir inžinerinę statybos inžinerijos patirtį bei žinias specialistams ir plačiajai visuomenei;
F3 Geba dalykiškai bendrauti ir bendradarbiauti su kitos srities specialistais ir verslo atstovais bei prisiimti asmeninę ir komandinę atsakomybę už inžinerinės veiklos kokybę.
F4 Išmanyti projektų valdymo ir verslo aspektus, suprasti technologinių ir projektinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų programos mokymo(-si) veiklos vykdomos taikant studijų formas ir metodus, akcentuojančius veiklos gebėjimų ir kompetencijų plėtotę. Taikomos mokymo(-si) formos: paskaitos, pratybos, seminarai, laboratoriniai darbai, savarankiško darbo užduotys. Savarankiško darbo valandos skiriamos individualių užduočių, semestro projektų atlikimui, pagrindinės ir papildomos literatūros studijoms, įgūdžių dirbti specialiomis kompiuterinėmis programomis gerinimui, pasirengimui ginti praktinius ir laboratorinius darbus bei ruošimuisi egzaminams. Įgytos žinios yra taikomos Magistro baigiamajam projektui vykdyti.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji magistrai studijuoja:
Statybinių gaminių ir konstrukcijų tyrimo metodus, Pažangias gelžbetonines konstrukcijas, Pastatų konstrukcijų patikimumo ir stiprinimo tyrimus, Statinio gyvavimo ciklą ir ilgalaikiškumą bei kitus dalykus. Iš viso studijuojama 10 dalykų. Studijų programoje praktika nenumatyta.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Numatytos dvi pasirinkimo galimybės susivedančios į specializuotąsias kompetencijas: statybinių konstrukcijų modeliavimas ir statybinių medžiagų bei produktų kūrimas bei testavimas. Numatyta 12 kreditų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa skiriama rengti statybos inžinerijos magistrus, kurie bus įgiję savitam ir savarankiškam mokslinių idėjų plėtojimui ir taikymui pakankamų statybos inžinerijos žinių, susipažinę su naujausiomis statybos inžinerijos mokslo teorijomis, metodais ir technologijomis; kurie bus įgudę įgytą žinojimą ir supratimą apie šiuolaikinius metodus taikyti analitinių gebėjimų, inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus, išmanys analizės metodų taikymo ribas, mokės įvertinti tyrimų rezultatus ir nustatyti jų patikimumą; kurie galės spręsti problemas naujoje, nežinomoje ar nuolat kintančioje aplinkoje bei plačiuose (tarpkryptiniuose, tarpsritiniuose) kontekstuose, susijusiuose su statybos inžinerijos sritimi; kurie gebės nuolat savarankiškai mokytis, pažinti ir kritiškai vertinti studijuoto pažinimo ar kūrimo lauko teorines bei praktines naujoves, efektyviai veikti esant aplinkybėms, kai stokojama išsamios informacijos bei instrukcijų, pagrįsti daromas išvadas ir jas deramai pateikti įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims, suvokti etinius ir socialinius savo žinojimo ir jo pagrindu priimamų sprendimų padarinius ir atsakomybę už juos. Tai statybos srities ekspertus ruošianti studijų programa.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas yra pasirengęs dirbti projektavimo, ekspertinį, konsultacinį, statybos vykdymo ir priežiūros, statinių eksploatavimo bei kitą inžinerinį ar vadovaujantį darbą statybos įmonėse ir organizacijose bei miestų ar rajonų savivaldybėse. Taip pat gali dirbti statybos inžinerijos krypties mokslinį ar pedagoginį darbą.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.
Būtinos kvalifikacijos, norint pradėti studijuoti pagal programą: Statybos inžinerijos ar statybų technologijų studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Technologijos mokslų studijų srities studijų krypčių ar architektūros studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018 01 24

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Statybos valdymas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Integruotas projektavimo ir statybos valdymas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Išmaniųjų miestų inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kelių inžinerija ir valdymas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statinio informacinis modeliavimas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statinių konstrukcijos Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos technologijos ir valdymas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)