Programų sistemų inžinerija

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėInformacijos ir ryšio technologijos
Studijų kryptisPrograminės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211BX011
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Išugdyti profesionalus, gebančius taikyti programų sistemų inžineriją, kuriant, taikant ir prižiūrint įvairioms sritims skirtas programų sistemas, spręsti aktualias profesinės veiklos problemas ir vykdyti mokslinius tyrimus.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
A1 Geba išsamiai paaiškinti informatikos mokslų srities esmines koncepcijas ir mokslinius principus, susijusius su dirbtiniu intelektu, mašininiu mokymusi, mašininio mokymosi metodais, semantika, semantinio pasaulinio tinklo technologijomis, jų paskirtimi, įgyvendinimu ir taikymu.
A2 Geba išsamiai paaiškinti priemones ir metodus, taikomus programų sistemų inžinerijos procesuose, kuriant, prižiūrint ir tobulinant programų sistemas, užtikrinant jų kokybę ir saugumą.
A3 Geba išsamiai paaiškinti dalykinės srities semantikos ir duomenų modeliavimo, programų sistemų specifikavimo, projektavimo, testavimo, dokumentavimo, programų sistemų inžinerijos valdymo, procesų modelius ir metodus.
A4 Geba taikyti informatikos mokslų žinias, kurdamas sprendimus, skirtus programų sistemoms bet kokioje srityje, įskaitant programų sistemų produkto gyvavimo ciklą, taikyti, mokslinėms arba profesinės veiklos problemoms spręsti ir moksliniams tyrimams vykdyti.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
B1 Geba apibrėžti programų sistemų inžinerijai aktualią mokslinę arba profesinės veiklos problemą, atsižvelgdamas į teisinius, verslo, pramonės, ekonominius ir socialinius kontekstus, pasiremdamas surasta aktualia informacija.
B2 Geba ištirti programų sistemų inžinerijos sričiai aktualią mokslinę arba profesinės veiklos problemą ir galimus jos sprendimus, probleminės situacijos dalyvių, projekto kliento arba rinkos poreikius, funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus programų sistemai.
B3 Geba pasirinkti tinkamiausią mokslinės arba profesinės veiklos problemos sprendimą, susijusį su programų sistemų taikymu bet kokioje srityje, įskaitant programų sistemų produkto gyvavimo ciklą, remdamasis sprendimui keliamais funkciniais ir nefunkciniais reikalavimais.
B4 Geba padaryti išvadas apie tyrimo metu surinktus ir gautus duomenis, informaciją, rezultatus bei sukurtus mokslinės arba profesinės veiklos problemos sprendimus ir jų poveikį aplinkai.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba taikyti efektyvius ir automatizuotus programų sistemų inžinerijos modelius, metodus ir priemones dalykinės srities semantikai ir duomenims modeliuoti, duomenims apdoroti, mašininio mokymosi metodams taikyti, programų sistemoms kurti, prižiūrėti, tobulinti, kokybei ir saugumui užtikrinti, atsižvelgdamas į aktualius, verslo, saugumo, pramoninius, socialinius ir kitus apribojimus.
C2 Geba pasirinkti aktualius modelius, metodus ir priemones, būtinus duomenims apdoroti, mašininio mokymosi metodams taikyti, programų sistemoms kurti, prižiūrėti, tobulinti, kokybei ir saugumui užtikrinti, naujoms, sudėtingoms, nepakankamai išsamiai apibrėžtoms problemoms tirti ir spręsti.
C3 Geba modeliuoti programų sistemų naudotojų arba rinkos poreikius, funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus problemos sprendimui, susijusiam su programų sistemų taikymu bet kokioje srityje, įskaitant programų sistemų produkto gyvavimo ciklą, atsižvelgdamas į probleminės situacijos dalyvių, projekto kliento arba rinkos poreikius.
C4 Geba projektuoti problemos sprendimą, susijusį su programų sistemų taikymu bet kokioje srityje, įskaitant programų sistemų produkto gyvavimo ciklą, taikydamas automatizuotus metodus ir priemones.
C5 Geba įgyvendinti naujos, sudėtingos ir kompleksinės problemos sprendimą, susijusį su programų sistemų taikymu bet kokioje srityje, įskaitant programų sistemų produkto gyvavimo ciklą.
C6 Geba įvertinti programų sistemų produktų, paslaugų, projektų ir programų sistemų inžinerijos procesų kokybę.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba komunikuoti raštu ir žodžiu su įvairiomis auditorijomis taisyklinga lietuvių ir bent viena užsienio kalba.
D2 Geba efektyviai dirbti komandose ir joms vadovauti pagal profesinius, etikos ir socialinės atsakomybės principus ir taisykles, programų sistemų inžinerijos valdyme taikomais būdais.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba savarankiškai ir sistemingai mokytis, siekdamas nuolat tobulėti profesinėje ir mokslinėje veikloje.
E2 Geba savarankiškai, sistemingai ir atsakingai dirbti, imdamasis iniciatyvos ir laikydamasis įsipareigojimų.
E3 Geba demonstruoti kūrybingumą, spręsdamas profesinės ir mokslinės veiklos problemas, kylančias kuriant, taikant, prižiūrint ir tobulinant programų sistemas, užtikrinant jų kokybę ir saugumą.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos apima auditorinį darbą (paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, konsultaciniai seminarai, išvykstamieji vizitai į įmones ir kita) ir savarankišką darbą, skirtą įsisavinti teorinę medžiagą, pasirengti auditoriniam darbui, tarpiniams ir galutiniams atsiskaitymams bei atlikti kitas veiklas. Kiekvieno studijų modulio studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių vertinimu – egzaminu arba kitu galutiniu atsiskaitymu, studijų programa baigiama baigiamuoju projektu ir jo gynimu.
Studijų procese, siekiant skatinti studentų aktyvumą ir kūrybiškumą, naudojami tokie aktyvaus mokymosi studijų metodai, kaip projektavimas (programavimas), dizainu grindžiamas mąstymas, iššūkiais grįstas mokymasis, kūrybinės dirbtuvės, darbas grupėse, patirtinis mokymasis, diskusijos, problemų sprendimu grįstas mokymasis, reflektyvus mokymasis, idėjų žemėlapiai ir kt. Pasiekimų vertinimui, be tradicinių vertinimo metodų, tokių kaip laboratorinio darbo gynimas, uždavinio sprendimas, laboratorinio darbo ar projekto ataskaita, naudojami ir kiti metodai: darbų ar kompetencijos aplankas (portfolio), probleminių užduočių sprendimas, inžinerinis projektas, veiklos refleksija, savęs įsivertinimas ir pan.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma studijų rezultatų kaupiamojo vertinimo sistema, leidžianti užtikrinti nuolatinį ir įtraukiantį studentų darbą viso studijų semestro metu, kai studijų modulio galutinį įvertinimą sudaro tarpinių atsiskaitymų ir galutinio atsiskaitymo pažymiai, juos padauginant iš svertinių koeficientų (procentinių dedamųjų) ir sandaugas susumuojant.
Studijų modulio tarpinių atsiskaitymų skaičių ir jų procentines išraiškas pasirenka modulį koordinuojantis dėstytojas. Be įprastinių atsiskaitymo formų (pavyzdžiui, egzaminas, žodinis iliustruotas pranešimas, projekto ataskaita, laboratorinių darbų gynimas), gali būti taikoma papildoma vertinimo forma „Studento aktyvumo (lygmens) įvertinimas“ (iki 10 procentų galutinio pažymio), kurioje vertinamas studentų pasirengimas atvejo analizei, aktyviai diskusijai, dalyvavimas debatuose, ir pan.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Baigiamasis projektas (programinės įrangos įdiegimas), Duomenų semantiniai modeliai, Kompiuterinis intelektas ir sprendimų priėmimas, Komponentinis programų sistemų projektavimas, Magistro baigiamasis projektas, Pažangus mašininis mokymasis, Programų inžinerijos procesai, Programų inžinerijos valdymas, Programų kokybės užtikrinimo metodai, Programų priežiūra ir tobulinimas, Programų sistemų apsaugos inžinerija, Reikalavimų programoms analizė, Tiriamasis projektas 1, Tiriamasis projektas 2, Tiriamasis projektas 3.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi išsamių fundamentinių programų sistemų inžinerijos žinių, geba sistemingai analizuoti bei įvertinti kompiuterizuojamą aplinką, kurti ir įdiegti programinę įrangą, savarankiškai atlikti kompiuterių srities taikomuosius mokslinius tyrimus, įsisavinti šiuolaikines automatizuotas programų projektavimo bei vadybos priemones, turi praktinio projektavimo įgūdžių ir yra pasirengęs profesinei programų sistemų inžinerijos veiklai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, programų sistemų projektavimo, programavimo, vadovaujamąjį ir kitą inžinerinį darbą verslo įmonėse, valstybės institucijose bei mokslo įstaigose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2023-02-08

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Veiklos skaitmeninimas ir sistemų architektūros Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Dirbtinio intelekto informatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Informacijos ir informacinių technologijų sauga Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Programų sistemų inžinerija Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informacijos ir informacinių technologijų sauga Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informacinių sistemų programų inžinerija Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universitetas Informatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universitetas Kompiuterinis modeliavimas Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Programų sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Ištęstinė - 3 (metais), Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija Informacinių technologijų valdymas Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Taikomoji informatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)