Politika, filosofija ir visuomenė

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėSocialiniai mokslai
Studijų kryptisPolitikos mokslai ir pilietinis ugdymas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6123JX003
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti tarpkryptines politikos, sociologijos ir filosofijos žinias bei kompetencijas, įgalinančias kompleksiškai spręsti sudėtinius XXI amžiaus visuomenės ir politikos iššūkius, padedančias įvertinti politikos, visuomenės ir individo ryšius, užtikrinančias analitinio, kritinio ir sisteminio mąstymo gebėjimus.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A.1. Yra susipažinę su politikos mokslų pagrindinių idėjų raida ir tendencijomis, geba jas sieti ir lyginti tarpusavyje.
A.2. Geba turimas žinias apie pagrindinių politikos mokslų idėjų raidą ir tendencijas adaptuoti ir taikyti specifiniuose geografiniuose ir tematiniuose/probleminiuose kontekstuose.
A.3. Geba apibūdinti ir įgudusio vartotojo lygmeniu integruoti su politikos mokslais artimai susijusių disciplinų žinias ir jas kompleksiškai konstruoti.
A.4. Geba analizuoti politikos ir individo santykio specifiką bei dinamiką laiko
perspektyvoje.
A.5. Geba analizuoti politikos ir visuomenės santykio specifiką bei dinamiką laiko perspektyvoje.
A.6. Geba integruotai taikyti politinės-socialinės analizės įrankių žinias skirtingose profesinės veiklos situacijose.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
B.1. Geba projektuoti teorinio ir empirinio socialinio tyrimo dizainą bei parinkti adekvačius metodus akademinėms ir praktinėms politikos srities problemoms spręsti.
B.2. Geba profesionaliai taikyti specifinius technologinius informacijos paieškos, sisteminimo, analizės, pateikimo ir sklaidos įrankius.
B.3. Geba atlikti kiekybinius ir kokybinius politikos turinio, proceso, konteksto ir auditorijos tyrimus.
Specialieji gebėjimai:
C.1. Geba atskleisti politikos ir kitų susijusių socialinių ir humanitarinių mokslų analizės lauką.
C.2. Geba identifikuoti tarpkultūrinius kontekstus, įvertinti lyties, etniškumo, rasės ir religijos pagrindu atsirandančius vertybinius skirtumus.
C.3. Geba kompetentingai ir atsakingai atlikti paskirtas praktines ir analitines užduotis dirbdami viešojo ir privataus sektoriaus organizacijose.
Socialiniai gebėjimai:
D.1. Geba valstybine ir bent viena užsienio kalba skaityti profesinę literatūrą ir sklandžiai bendrauti profesinėje veikloje.
D.2. Geba dalykiškai bendrauti, diskusijose argumentuotai pagrįsti savo nuomonę.
D.3. Geba planuoti ir organizuoti asmeninę bei grupių veiklą, dirbti komandoje.
Asmeniniai gebėjimai:
E.1. Geba siūlyti inovatyvius sprendimus integruojant naujausias mokslines žinias bei technologijas savo praktinėje veikloje.
E.2. Geba savarankiškai plėtoti dalykines žinias bei kompetencijas, reikalingas nuolatiniam profesiniam tobulėjimui.
E.3. Geba savarankiškoje profesinėje veikloje vadovautis etikos, moralės, pilietiškumo, darnaus vystymosi ir socialinės atsakomybės principais.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Siekiant užtikrinti studijų programos tikslams pasiekti tinkamiausių studijų metodų parinkimą, yra derinami skirtingi į studentą orientuoti mokymosi metodai: probleminis mokymasis, patirtinis mokymasis, atvejo studijos, idėjų (minčių) žemėlapio sudarymas, komandinis darbas, Tai derinama kartu su teorinėmis paskaitomis, seminarais, pratybomis bei konsultaciniais seminarais, taikant projektines veiklas ir individualų darbą.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinant taikomi įvairūs studentų pasiekimų vertinimo metodai: ataskaitos, veiklos refleksija, literatūros analizė, probleminių užduočių sprendimas, darbų ir kompetencijų aplankas, idėjų / koncepcijų žemėlapis, esė ir kt.).
Sandara
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Akademinė ir dalykinės srities komunikacija anglų kalba;
Medijų filosofija; Darnus vystymas; Matematika; Informatika 1; Politikos teorija; Įvadas į studijas; Logikos pagrindai; Statistika;
Aplinkosauga ir visuomenė; Filosofinės minties istorija;
Pilietinė visuomenė ir savanorystė;
Kiekybiniai ir kokybiniai socialinių tyrimų metodai;
Europos sąjungos istorija ir politikos; Sociologijos teorijos;
Lyginamoji politika; Tarptautiniai santykiai; Apklausų tyrimai; Tinklo etika;
Socialinių tinklų ir medijų analizė;
Viešųjų ryšių valdymas ir įtaigios technologijos; Teksto analitika;
Propagandos filosofija;
Politinė komunikacija medijose; Politikos sociologija ir psichologija; Virtualumas ir tikrovė;
Teisės įvadas;
Rizikos sociologija ir psichologija; Tinklaveikos visuomenė; Posthumanizmas;
Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politika; Modernybė ir politinės minties raida;
Socialinė politika; Demokratizacijos procesai;
Tarptautinė politika ir žmogaus teisės; Kinijos politinė raida;
Baigiamoji praktika; Bakalauro baigiamasis darbas.
Specializacijos:
nėra
Studento pasirinkimai:
Gali rinktis universiteto siūlomas bakalauro modulių alternatyvas (asmeninis modulių rinkinys) ir politikos mokslų studijų krypties alternatyvas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Išskirtinis dėmesys teikiamas tarpkryptiškumui, visuomenės ir politikos santykiui, horizontalioms kompleksinėms kompetencijoms ir absolventų analitinių įgūdžių ugdymui.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti verslo, viešojo sektoriaus ir tarptautinėse vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose bei kitose institucijose analitikos, konsultavimo, apklausų ir duomenų analizės srityse, ekspertiniuose centruose. Veikla galima tokiose pozicijose, kaip duomenų analitikas, socialinių projektų vadybininkas, rinkos tyrimų specialistas, politikos ir visuomenės procesų apžvalgininkas / analitikas, politikos patarėjas, politikas ar diplomatas ir pan.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turi galimybę tęsti studijas magistrantūros studijų programose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose