Duomenų mokslas ir inžinerija

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėMatematika ir statistika
Studijų kryptisMatematika
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6123AX001
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Parengti absolventus, gebančius kūrybiškai taikyti matematikos ir informatikos mokslų žinias, kuriant duomenų inžinerijos sprendimus ir duomenų analizės modelius, taip pat juos integruoti į informacines sistemas efektyviam įmonių veiklos problemų sprendimui.
Studijų rezultatai:
Specialieji gebėjimai:
A1 (A02) Geba matematiškai mąstyti, komunikuoti matematine kalba.
A2 (A02, B02) Geba formuluoti duomenų mokslo ir duomenų inžinerijos problemas informacinėse sistemose matematine kalba, parinkti jų sprendimui tinkamus matematikos ir informatikos mokslų metodus.
A3 (A02) Žino matematinio modeliavimo principus, geba kurti realių sistemų matematinius modelius, lyginti juos tarpusavyje ir interpretuoti rezultatus.
A4 (A02, B02) Geba kurti algoritmus ir programas, naudoti matematikos programinę įrangą duomenų mokslo ir duomenų inžinerijos modelių realizacijai.
A5 (A02, B02) Geba konceptualiuoju lygmeniu atpažinti informacinių sistemų problemas, analizuoti, planuoti, modeliuoti ir prognozuoti įmonių veiklos procesus.
A6 (B02) Geba projektuoti informacines sistemas ir duomenų bazes pagal nurodytus reikalavimus.
Žinios ir jų taikymas:
B1 (A02) Turi pagrindinių matematikos sričių (algebros, geometrijos, matematinės analizės, tikimybių teorijos, matematinės statistikos) žinių bei geba jas taikyti sprendžiant teorinius ir praktinius uždavinius.
B2 (A02) Turi matematikos žinių, reikalingų duomenų mokslo ir duomenų inžinerijos modeliams kurti ir geba jas taikyti praktiškai.
B3 (A02) Yra įsisavinęs pagrindinius mašininio mokymo matematinius metodus ir geba juos taikyti dirbtinio intelekto uždavinių sprendimui.
B4 (A02, B02) Yra įsisavinęs algoritmų ir programavimo teorinius pagrindus, matematikos programinės įrangos sistemų struktūrą ir programavimo aplinkas bei geba jas taikyti kuriant programas.
B5 (B02) Turi žinių apie informacijos sistemas, jų kūrimo etapus, geba atlikti dalykinės srities reikalavimų informacinei sistemai specifikavimą, rengti projektines specifikacijas duomenų analitikos modelių integravimui į informacijos sistemas.
B6 (B02) Turi duomenų bazių teorijos žinių, geba sudaryti dalykinės srities koncepcinį duomenų modelį ir jį realizuoti naudojantis duomenų bazių valdymo sistemos modeliavimo, projektavimo ir programavimo įrankiais.
B7 (A02, B02) Yra įsisavinęs duomenų saugos matematinius metodus ir geba juos praktiškai taikyti informacijos sistemose.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
C1 (A02, B02) Geba rasti ir analizuoti literatūrą, rinkti duomenis iš įvairių šaltinių, apdoroti ir analizuoti gautą informaciją.
C2 (A02) Geba analizuoti matematinių modelių struktūrą ir savybes, vertinti jų panaudojimo galimybes.
C3 (A02, B02) Geba analizuoti informacijos sistemų procesus matematinio modeliavimo kontekste.
C4 (A02, B02) Geba planuoti ir atlikti tyrimus pradedant informacinių sistemų problemų identifikavimu, modelių kūrimu ir baigiant rezultatų vertinimu bei viešinimu.
Ugdomi socialiniai ir asmeniniai gebėjimai:
D1 (A02, B02) Geba raštu ir žodžiu aiškiai ir tiksliai pristatyti duomenų mokslo ir duomenų inžinerijos uždavinius ir jų sprendimus specialistams ir vadovams.
D2 (A02, B02) Geba dirbti tarpdalykinėje komandoje, generuoti naujas idėjas ir integruoti žinias.
D3 (A02, B02) Geba kritiškai vertinti savo žinias ir vertybes.
D4 (A02, B02) Geba imtis atsakomybės už duomenų saugą, laikytis etikos normų.
D5 (A02, B02) Geba savarankiškai mokytis ir suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą.
D6 (A02, B02) Geba vertinti savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei.
D7 (A02, B02) Geba organizuoti profesinę veiklą, planuoti laiką ir išteklius.
Mokymo ir mokymosi veiklos: Visų studijų dalykų medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, pratybas, laboratorinius darbus ir seminarus. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama baigiamąja praktika ir bakalauro baigiamuoju projektu. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį, semestro metu įvertinami pažymiais pagal dešimtbalę skalę už atliktas semestro užduotis. Galutinį įvertinimą sudaro kaupiamasis balas iš semestro užduočių ir egzamino sesijos metu pažymių. Gali būti taikomi įvairūs studijų rezultatų pasiekimų įvertinimo metodai: Egzaminas raštu; Egzaminas raštu ir žodžiu; Testavimas; Laboratorinių darbų rezultatų ataskaita ir gynimas; Modeliavimo darbai; Uždavinių sprendimas; Individualaus ar komandinio projekto ataskaita; Žodiniai ir stendiniai pranešimai; Praktikos darbo (tyrimo) ataskaitų pristatymas ir gynimas; Kontroliniai darbai, pateikiant uždarojo ir (arba) atvirojo tipo klausimus; Rašto darbai (literatūros apžvalga, referatas, esė ir panašiai); Kursinis, baigiamasis darbas ir jo gynimas. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Bendrieji universitetinių studijų dalykai (BUS, 12 kr.): Filosofijos alternatyvos; Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis); Taikomosios matematikos studijų krypties dalykai (105 kr.): Matematinė analizė 1-3, Diskrečioji matematika, Įvadas į matricų teoriją ir geometriją, Tiesinė algebra, Fizika1, Tikimybių teorija, Matematinė statistika, Matematikos programinė įranga, Optimizavimo metodai, Duomenų analizė, Mašininio mokymosi metodai, Kriptologija ir duomenų sauga, Taikomoji daugiamatė analizė, Matematinio modeliavimo metodai, Atsitiktiniai procesai ir laiko eilutės, Bajeso metodai ir neapibrėžtumo analizė. Informacijos sistemų studijų krypties dalykai (27 kr.): Objektinio programavimo pagrindai 1 arba Objektinis programavimas 1, Duomenų bazės, Informacinių sistemų pagrindai, Informacinių sistemų projektavimas ir CASE technologijos. Tarpkrypčiai studijų dalykai (36 kr.): Matematikos ir informatikos studijų įvadas, Programavimas duomenų tvarkymui ir vizualizavimui, Gilusis mokymasis, Duomenų mokslo ir inžinerijos projektas, Dirbtinio intelekto sprendimų kūrimas. Krypčių gilinimosi dalykai (30 kr.): studentai gali pasirinkti 30 kreditų dalykų iš pateikto
sąrašo: tris iš Įmonių veiklos procesų valdymas ir modernizavimas, Algoritmų sudarymas ir analizė, Veiklos procesų skaitmeninimas arba Komandinis darbas informacinių sistemų projektuose. Vieną iš Tinklo paslaugų kūrimas ir diegimas, Duomenų saugyklos ir veiklos analitika arba Lygiagretieji skaičiavimai ir išskirstytos duomenų bazės. Vienas iš Grafų teorija ir tinklų analizė, Skaitiniai metodai duomenų moksle arba Matematiniai skaitmeninių vaizdų apdorojimo metodai. Baigiamoji praktika, 15 kr.; Bakalauro baigiamasis projektas, 15 kr.; Specializacijos: Studento pasirinkimai: 1-7 semestruose pasirenkami dalykai iš alternatyvų sąrašų. Studijų programos skiriamieji bruožai: Originali tarpkryptinė programa, skirta parengti aukštos kvalifikacijos absolventus, gebančius kompleksiškai vertinti ir spręsti įmonės informacinių sistemų duomenų vertės grandinės kūrimo ir tobulinimo problemas. Absolventai turės matematinio ir algoritminio mąstymo įgūdžių, gebės valdyti duomenis įmonių informacinėse sistemose, kurti ir diegti duomenų mokslo modelius, skirtus įmonių veiklos tobulinimui ir veiklos efektyviems sprendimams priimti, išmanys pažangius duomenų bazių valdymo ir saugos bei duomenų kokybės užtikrinimo technologijas, gebės dirbti tarpkryptinėse komandose. Programos absolventai taps specialistais, gerai išmanančiais matematikos ir informatikos dalykus ir pasižyminčiais analitinėmis žiniomis ir įgūdžiais bei gebančius siūlomus sprendimus diegti informacinėse sistemose, užtikrinant jų patikimumą, operatyvumą ir suderinamumą su verslo procesais. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Absolventas gali dirbti duomenų mokslininku, sistemų analitiku, informacinių sistemų projektuotoju, duomenų analizės specialistu, analitiku-programuotoju, įvairių įmonių ir įstaigų modeliavimo, projektavimo, informacijos analizės ir informacinių technologijų skyriuose, draudimo kompanijose, bankuose, naujųjų finansinių technologijų (angl. FinTech) kūrėju. Tolesnių studijų galimybės: Magistrantūros studijos. Matematikos arba Informatikos studijų krypčių grupės studijų programose ir kitų glaudžiai su duomenų mokslu ir duomenų inžinerija susijusių studijų krypčių studijų programose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Duomenų mokslas ir inžinerija Matematika ir statistika Matematika Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Duomenų mokslas ir inžinerija Matematika ir statistika Matematika Nuolatinė - 4 (metais)