Marketingas

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisRinkodara
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6121LX024
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti žinias, įgalinančias holistinį požiūrį į marketingą, bei išugdyti kompetencijas analizuoti verslo aplinką ir organizacijoje vykstančius procesus, atlikti marketingo ir tarpdisciplininius tyrimus, identifikuoti problemas ir priimti rinkos situacijai adekvačius marketingo sprendimus, pagrįstus įgytų žinių integracija ir kūrybišku taikymu.

Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
A1 Geba integruoti pagrindines ekonomikos, verslo ir vadybos teorijas į rinkodaros sprendimus.
A2 Demonstruoja matematikos, ekonominės statistikos, informacinių technologijų žinias, būtinas marketingo duomenims rinkti, apdoroti, analizuoti ir interpretuoti.
A3 Geba verslo, vadybos, marketingo, apskaitos, finansų ir žmonių išteklių vadybos teorijas bei priemones taikyti organizacijų veikloje, įvertinant jų galimybes ir apribojimus.
A4 Susieja marketingo funkcijas, veiklas ir metodus, žino marketingo komplekso sandarą, formavimo skirtinguose verslo sektoriuose ypatumus ir geba įgytas žinias taikyti tarpdalykinėse studijų ir profesinės veiklos srityse.
A5 Integruoja ir kūrybiškai taiko naujausias, mokslinių tyrimų rezultatais pagrįstas marketingo žinias, sprendžiant organizacijų problemas nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
B1 Geba pažinti verslo aplinkos dinamiškumą ir įžvelgti priežasties – padarinio ryšį, pagrindžiant jį mokslinių tyrimų rezultatais.
B2 Geba identifikuoti marketingo ir kitų susijusių sričių problemas, vertinti verslo aplinką bei rinkas, naudojantis adekvačiais kiekybiniais ar kokybiniais tyrimo metodais.
B3 Geba planuoti ir atlikti metodologiškai pagrįstus marketingo tyrimus, apdoroti duomenis ir gautus rezultatus panaudoti situacijai adekvatiems marketingo sprendimams priimti.
B4 Geba interpretuoti marketingo informaciją ir pritaikyti ją platesniame profesinės veiklos ir mokslinių tyrimų kontekste.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba vertinti organizacijoje ir jos aplinkoje vykstančius procesus ir priimti konkurencingumą didinančius sprendimus.
C2 Geba parinkti matematikos, statistikos technikas bei informacinių technologijų priemones ir jas taikyti sprendžiant marketingo ir kitas funkcines organizacijų problemas.
C3 Geba pritaikyti konceptualias pagrindinių marketingo sričių žinias, analizuojant marketingo veiksmų derėjimą tarpusavyje ir pateikti rekomendacijas jiems tobulinti.
C4 Geba apibrėžti marketingo veiksmų planavimo nuoseklumą, analizuoti, planuoti ir vertinti marketingo veiksmus bei komunikacines kampanijas, taikant analitinį mąstymą ir kūrybiškumą.
C5 Geba formuoti prekės ženklo valdymo, kainodaros, marketingo kanalų ir integruotosios marketingo komunikacijos politiką, įvertinant skirtingų rinkų ypatumus.
C6 Geba vertinti marketingo sprendimus etiniu, socialiniu, teisiniu ir ekonominiu požiūriu.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Efektyviai komunikuoja raštu ir žodžiu, perteikiant marketingo žinias specialistams ir kitiems besimokantiems, vartojant lietuvišką ir tarptautinę marketingo terminiją.
D2 Geba dirbti tradicinėse ir virtualiose grupėse bei tarpdalykinėje komandoje, prisiimant atsakomybę už savo ir komandos veiklos kokybę, vadovautis profesine etika ir pilietiškumu.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Demonstruoja kritišką ir konstruktyvų požiūrį į marketingo ir kitų susijusių sričių problemų sprendimą, suvokiant moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei.
E2 Savarankiškai planuoja mokymosi procesą, nuolat siekia tobulėjimo studijų ir profesinės veiklos srityje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos apima auditorinį darbą (paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, konsultaciniai seminarai, išvykstamieji vizitai į įmones ir kita) ir savarankišką darbą, skirtą įsisavinti teorinę medžiagą, pasirengti auditoriniam darbui, tarpiniams ir galutiniams atsiskaitymams bei atlikti kitas veiklas. Kiekvieno studijų modulio studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių vertinimu – egzaminu arba kitu galutiniu atsiskaitymu, studijų programa baigiama baigiamuoju projektu ir jo gynimu.
Studijų procese, siekiant skatinti studentų aktyvumą ir kūrybiškumą, naudojami tokie aktyvaus mokymosi studijų metodai, kaip projektavimas (programavimas), dizainu grindžiamas mąstymas, iššūkiais grįstas mokymasis, kūrybinės dirbtuvės, darbas grupėse, patirtinis mokymasis, diskusijos, problemų sprendimu grįstas mokymasis, reflektyvus mokymasis, idėjų žemėlapiai ir kt. Pasiekimų vertinimui, be tradicinių vertinimo metodų, tokių kaip laboratorinio darbo gynimas, uždavinio sprendimas, laboratorinio darbo ar projekto ataskaita, naudojami ir kiti metodai: darbų ar kompetencijos aplankas (portfolio), probleminių užduočių sprendimas, inžinerinis projektas, veiklos refleksija, savęs įsivertinimas ir pan.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma studijų rezultatų kaupiamojo vertinimo sistema, leidžianti užtikrinti nuolatinį ir įtraukiantį studentų darbą viso studijų semestro metu, kai studijų modulio galutinį įvertinimą sudaro tarpinių atsiskaitymų ir galutinio atsiskaitymo pažymiai, juos padauginant iš svertinių koeficientų (procentinių dedamųjų) ir sandaugas susumuojant.
Studijų modulio tarpinių atsiskaitymų skaičių ir jų procentines išraiškas pasirenka modulį koordinuojantis dėstytojas. Be įprastinių atsiskaitymo formų (pavyzdžiui, egzaminas, žodinis iliustruotas pranešimas, projekto ataskaita, laboratorinių darbų gynimas), gali būti taikoma papildoma vertinimo forma „Studento aktyvumo (lygmens) įvertinimas“ (iki 10 procentų galutinio pažymio), kurioje vertinamas studentų pasirengimas atvejo analizei, aktyviai diskusijai, dalyvavimas debatuose, ir pan.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bakalauro baigiamasis projektas, Ekonominė statistika, Įmonės apskaitos ir finansų valdymo pagrindai, Informatika 1, Įvadas į marketingą, Kainodara, Kūrybiška reklama, Marketingo inžineringas, Marketingo kanalai, Marketingo pagrindai, Matematika 1, Mikro- ir makroekonomika, Paieškos reklama, Pardavimai ir derybos, Paslaugų marketingas, Prekės ženklo valdymas, Profesinė praktika, Rinkos analizė, Ryšiai su visuomene, Skaitmeninio marketingo pagrindai, Socialinės žiniasklaidos marketingas, Socialinių tyrimų metodai, Verslo vadyba.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Alternatyvos:
Marketingas verslas-verslui rinkoje, Produkto vystymo projektas, Prekybos marketingas;
BUS: Filosofijos ir darnaus vystymosi alternatyvos 2022:
Darnus vystymasis, Medijų filosofija;
BUS: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) 2022:
Akademinė ir dalykinės srities komunikacija anglų kalba (C1 lygiu), Vokiečių kalba (C1 lygiu), Rusų kalba (C1 lygiu), Prancūzų kalba (C1 lygiu);
Asmeninis modulių rinkinys (I pakopos) 2022.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi holistinį požiūrį į marketingą įgalinančių žinių, geba jas demonstruoti analizuodamas verslo aplinką bei organizacijoje vykstančius procesus, integruoti ir kūrybiškai taikyti atlikdamas tyrimus, identifikuodamas marketingo problemas ir priimdamas rinkos situacijai adekvačius prekės ženklo valdymo, kainodaros, marketingo kanalų bei integruotosios marketingo komunikacijos sprendimus, taip pat įgytas žinias geba panaudoti savarankiškai veiklai ir tolimesniam mokymuisi.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti Lietuvos ar tarptautinių gamybos, paslaugų ir prekybos įmonių marketingo srityje, specializuotas marketingo paslaugas teikiančiose įmonėse, reklamos, viešųjų ryšių ir kūrybinėse agentūrose, tyrimų ir verslo centruose, taip pat kurti ir plėtoti savarankišką verslą.

Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:2022-08-30


Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Marketingas Verslas ir administravimas Rinkodara Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus universitetas Globali rinkodara Verslas ir administravimas Rinkodara Nuolatinė - 3.5 (metais)