Verslas ir antreprenerystė

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVadyba ir administravimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121LX020
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti naujausių verslo kūrimui, valdymui ir plėtrai aktualių žinių, išugdyti gebėjimus jas kūrybiškai taikyti priimant verslo strategijos, pardavimų ir (ar) eksporto valdymo srities sprendimus nuolat besikeičiančioje aplinkoje ir, vadovaujantis visuotinai pripažintais darnaus vystymosi principais, efektyviai komunikuoti komandoje, profesinėje aplinkoje ir už jos ribų.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
A1 Geba paaiškinti pagrindines vadybos ir ekonomikos teorijas bei jų sąsajas su filosofijos, teisės, psichologijos ir kitais mokslais.
A2 Geba taikyti matematikos, ekonominės statistikos, informacinių technologijų žinias analizuojant ir vertinant teorinius ir praktinius verslo valdymo reiškinius.
A3 Geba taikyti naujausias vadybos, marketingo, apskaitos ir finansų, žmonių išteklių vadybos teorijas organizacijų valdymui ir formuoti siūlymus probleminėms sritims gerinti.
A4 Geba analizuoti ir kompleksiškai vertinti inovatyvaus verslo kūrimo ir valdymo procesus tarptautiniame ir globaliame pokyčių kontekste.
A5 Eksporto valdymo specializacijos absolventams: Geba integruoti ir kūrybiškai taikyti naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais ir verslo praktika pagrįstas eksporto proceso valdymo žinias, sprendžiant įvairaus dydžio įmonių, veikiančių skirtinguose sektoriuose, tarptautinių rinkų plėtros problemas.
A6 Verslo strategijos ir pardavimų specializacijos absolventams: Geba integruoti ir kūrybiškai taikyti naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais ir verslo praktika pagrįstas verslo strateginės plėtros ir pardavimų valdymo žinias, sprendžiant įvairaus dydžio įmonių, veikiančių skirtinguose sektoriuose problemas.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
B1 Geba identifikuoti verslo problemas, vertinti verslo aplinką, kūrybiškai ir kritiškai taikant fundamentaliųjų ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimus ir metodus formuluoti tyrimų išvadas.
B2 Geba taikyti kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus verslo aplinkos pokyčių tyrimams atlikti, apibrėžti verslo kūrimo bei valdymo perspektyvas ir formuluoti pasiūlymus sprendimams.
B3 Eksporto valdymo specializacijos absolventams: Geba rasti, apdoroti, interpretuoti ir taikyti tyrimų rezultatus ir vadybos metodus prognozuojant verslo plėtros tendencijas, vertinant organizacijos plėtros į naujas užsienio rinkas galimybes ir pasiūlyti verslo sprendimus.
B4 Verslo strategijos ir pardavimų specializacijos absolventams: Geba rasti, apdoroti, interpretuoti ir taikyti tyrimų rezultatus ir vadybos metodus prognozuojant verslo valdymo iššūkius, vertinant organizacijos strateginės plėtros galimybes, pasiūlyti verslo sprendimus įmonės pardavimų didinimui.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba rinkti, struktūrizuoti, analizuoti ir sisteminti įvairaus dydžio ir įvairiose veiklos srityse veikiančių organizacijų bei jų aplinkoje vykstančius procesus ir teikti pasiūlymus verslo valdymo, veiklos tobulinimo klausimais.
C2 Geba savarankiškai planuoti, organizuoti, vykdyti išorinės bei vidinės verslo aplinkos tyrimus, ir jų rezultatų pagrindu atsižvelgiant į numatytus tikslus pasiūlyti verslo konkurencingumą didinančius sprendimus.
C3 Geba taikyti teorinius ir naujausia verslo praktika grįstus verslo valdymo metodus inovatyvaus verslo kūrimui ir valdymui.
C4 Geba vertinti ir pateikti verslo valdymo sprendimus grįstus tvarios plėtros ir socialinės atsakomybės bei ekonominiu požiūriais.
C5 Eksporto valdymo specializacijos absolventams: Geba planuoti ir kritiškai vertinti įmonės eksporto proceso veiklas, prognozuojant tarptautinės ir globalios verslo aplinkos pokyčius ir kompleksiškai derinti jas su kitomis organizacijos funkcinėmis sritimis.
C6 Verslo strategijos ir pardavimų specializacijos absolventams: Geba formuluoti verslo vystymo sprendimus, numatyti pardavimų didinimo būdus, kritiškai įvertinant organizacijos strateginius tikslus ir struktūrinius iššūkius, vadovaujantis antreprenerišku ir globaliu požiūriu.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba žodžiu ir raštu efektyviai komunikuoti ir diskutuoti su skirtingomis auditorijomis aktualiais profesiniais klausimais vadovaujantis kūrybišku ir antreprenerišku požiūriu.
D2 Geba taikyti efektyvias duomenų vizualizavimo technikas sprendimų priėmimo procese veikiant tradicinėse ir virtualiose komandose.
D3 Eksporto valdymo specializacijos absolventams: Geba veikti tarptautinėje ir tarpkultūrinėje aplinkoje, įvertinti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą, imtis atsakomybės už jos rezultatus, spręsdamas profesinės veiklos uždavinius vadovaujasi profesine etika, tolerancijos, socialinės bei aplinkosauginės atsakomybės principais.
D4 Verslo strategijos ir pardavimų specializacijos absolventams: Geba proaktyviai veikti tarpdisciplininėje aplinkoje, įvertinti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą, imtis atsakomybės už jos rezultatus, spręsdamas profesinės veiklos uždavinius vadovaujasi profesine etika, tolerancijos, socialinės bei aplinkosauginės atsakomybės principais.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba kūrybiškai, sistemiškai ir kritiškai mąstyti, imtis iniciatyvos ir antrepreneriškos veiklos, suvokia moralinę atsakomybę už savo bei kolegų veiklos rezultatų poveikį visuomenei jos raidai ir aplinkai.
E2 Geba atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai dirbti, lanksčiai reaguoti į kintančius tarptautinės aplinkos pokyčius, priimti inovatyvius ir etiškus sprendimus sudėtingų situacijų atvejais.
E3 Eksporto valdymo specializacijos absolventams: Geba nuolat reflektuoti savo veiklą ir tikslingai planuoti asmeninį saviraišką grįstą profesinį tobulėjimą skirtingose projektinėse, daugiakultūrinėse aplinkose.
E4 Verslo strategijos ir pardavimų specializacijos absolventams: Geba nuolat reflektuoti savo veiklą ir tikslingai planuoti asmeninį bei profesinį tobulėjimą, vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu, saviraiška grindžiamą veiklą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos apima auditorinį darbą (paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, konsultaciniai seminarai, išvykstamieji vizitai į įmones ir kita) ir savarankišką darbą, skirtą įsisavinti teorinę medžiagą, pasirengti auditoriniam darbui, tarpiniams ir galutiniams atsiskaitymams bei atlikti kitas veiklas. Kiekvieno studijų modulio studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių vertinimu – egzaminu arba kitu galutiniu atsiskaitymu, studijų programa baigiama baigiamuoju projektu ir jo gynimu.
Studijų procese, siekiant skatinti studentų aktyvumą ir kūrybiškumą, naudojami tokie aktyvaus mokymosi studijų metodai, kaip projektavimas (programavimas), dizainu grindžiamas mąstymas, iššūkiais grįstas mokymasis, kūrybinės dirbtuvės, darbas grupėse, patirtinis mokymasis, diskusijos, problemų sprendimu grįstas mokymasis, reflektyvus mokymasis, idėjų žemėlapiai ir kt. Pasiekimų vertinimui, be tradicinių vertinimo metodų, tokių kaip laboratorinio darbo gynimas, uždavinio sprendimas, laboratorinio darbo ar projekto ataskaita, naudojami ir kiti metodai: darbų ar kompetencijos aplankas (portfolio), probleminių užduočių sprendimas, inžinerinis projektas, veiklos refleksija, savęs įsivertinimas ir pan.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma studijų rezultatų kaupiamojo vertinimo sistema, leidžianti užtikrinti nuolatinį ir įtraukiantį studentų darbą viso studijų semestro metu, kai studijų modulio galutinį įvertinimą sudaro tarpinių atsiskaitymų ir galutinio atsiskaitymo pažymiai, juos padauginant iš svertinių koeficientų (procentinių dedamųjų) ir sandaugas susumuojant.
Studijų modulio tarpinių atsiskaitymų skaičių ir jų procentines išraiškas pasirenka modulį koordinuojantis dėstytojas. Be įprastinių atsiskaitymo formų (pavyzdžiui, egzaminas, žodinis iliustruotas pranešimas, projekto ataskaita, laboratorinių darbų gynimas), gali būti taikoma papildoma vertinimo forma „Studento aktyvumo (lygmens) įvertinimas“ (iki 10 procentų galutinio pažymio), kurioje vertinamas studentų pasirengimas atvejo analizei, aktyviai diskusijai, dalyvavimas debatuose, ir pan.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Antreprenerystė, Bakalauro baigiamasis projektas, Derybos, Ekonominė statistika, Įmonės apskaitos ir finansų valdymo pagrindai, Informatika 1, Inovacijų vadyba, Įvadas į verslą, Kūrybiškų sprendimų priėmimas, Lyderystės pagrindai, Marketingo pagrindai, Matematika 1, Mikro- ir makroekonomika, Pardavimų valdymas, Profesinė praktika, Socialinių tyrimų metodai, Tarptautinis verslas, Vadyba, Verslo etika, Verslo teisė, Verslo vystymo strategijos projektas, Žmonių išteklių vadyba.

Specializacijos:
Eksporto operacijų valdymas, Eksporto valdymo semestro projektas, Paslaugų pardavimas, Pirkimų valdymas, Strateginių verslo procesų imitavimas, Tarptautinių rinkų analizė, Tarptautinė logistika, Verslo strategijos ir pardavimų semestro projektas.

Studento pasirinkimai:
BUS: Filosofijos ir darnaus vystymosi alternatyvos 2022:
Darnus vystymasis, Medijų filosofija;
BUS: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) 2022:
Akademinė ir dalykinės srities komunikacija anglų kalba (C1 lygiu), Vokiečių kalba (C1 lygiu), Rusų kalba (C1 lygiu), Prancūzų kalba (C1 lygiu);
Asmeninis modulių rinkinys (I pakopos) 2022.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi verslo vystymui ir plėtrai reikalingų vadybos, marketingo, ekonomikos, apskaitos ir finansų, antreprenerystės, inovacijų, verslo teisės bei kitų mokslo sričių žinių, supranta verslo kūrimo, strateginio valdymo, eksporto, konkurencingumo, inovacijų koncepcijas, principus ir metodus, taip pat verslo atsakomybės visuomenei svarbą. Geba analizuoti nacionalinę ir tarptautines verslo aplinkas, sistemiškai vertinti įmonės veiklos kryptis ir procesus, proaktyviai planuoti ir vykdyti verslo procesus, motyvuoti komandos narius, rasti netradicinius verslo konkurencingumo sprendimus, yra pasirengęs veikti komandose ir profesiniuose tinkluose, nuolat reflektuoti ir atnaujinti įgytas žinias.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas pasirengęs kurti, sėkmingai vystyti savo verslą vietinėje ir / ar tarptautinėje rinkose, gali dirbti verslo vystymo, eksporto plėtros, pardavimų padaliniuose, taip pat nepelno siekiančiose organizacijose ir kitose institucijose.

Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:2022-08-30Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Gynybos technologijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3.5 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Tarptautinis verslas ir komunikacija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3.5 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Verslo vadyba ir rinkodara Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Verslas ir antreprenerystė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Viešasis valdymas ir pilietinė visuomenė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Verslo skaitmenizavimo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Klaipėdos universitetas Viešasis administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos universitetas Rekreacija ir turizmas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos universitetas Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3.5 (metais)
Lietuvos sporto universitetas Sporto ir turizmo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Viešasis valdymas ir lyderystė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 5.5 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Organizacijų valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Verslo informacinės sistemos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija Viešasis administravimas ir teisė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Verslo administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Marketingas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Bioekonomikos verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)