Komunikacija ir informacijos valdymo technologijos

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėSocialiniai mokslai
Studijų kryptisSocialiniai mokslai (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6121JX069
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Ugdyti komunikacijos specialistus, pasižyminčius komunikacijos kognityvine, analitine, informacijos valdymo kompetencijomis bei tekstinio/audio-vizualinio turinio kūrimo, informacinių komunikacinių technologijų taikymo ir medijų raštingumu.
Studijų rezultatai:
A. Žinios ir jų taikymas
A.1. Profesinėje veikloje geba integruotai taikyti komunikacijos mokslo bei papildančiąsias kitų mokslų žinias.
A.2. Žino ir įgudusio vartotojo lygmeniu geba taikyti specifinius technologinius įrankius komunikacijos ir informacijos valdymo veiklose.
A.3. Turi ir geba taikyti komunikacijos turinio kūrimo ir valdymo žinias.
A.4. Skirtingose profesinės veiklos situacijose geba integruotai taikyti komunikacijos analizės, turinio kūrimo bei technologinių įrankių taikymo žinias.
B. Gebėjimai vykdyti tyrimus
B.1. Geba projektuoti teorinio ir empirinio socialinio tyrimo dizainą bei parinkti adekvačius metodus akademinėms ir praktinėms komunikacijos srities problemoms spręsti.
B.2. Geba kompetentingai atlikti kiekybinius ir kokybinius komunikacijos turinio, proceso, konteksto ir auditorijos tyrimus.
B.3. Geba profesionaliai taikyti specifinius technologinius informacijos paieškos, sisteminimo, analizės, pateikimo ir sklaidos įrankius.
C. Specialieji gebėjimai
C.1. Geba kompetentingai atlikti komunikacinio turinio kūrimo užduotis - rengti pranešimus spaudai, žinutes socialiniuose tinkluose, viešąsias kalbas, informacinius ar kitokio žanro straipsnius.
C.2. Geba rengti ir įgyvendinti komunikacinius bei informacijos valdymo projektus.
D. Socialiniai gebėjimai
D.1. Geba valstybine ir bent viena užsienio kalba skaityti profesinę literatūrą ir sklandžiai bendrauti profesinės veiklos kontekste.
D.2. Geba dalykiškai bendrauti, diskusijose argumentuotai pagrįsti savo nuomonę.
D.3. Geba planuoti ir organizuoti asmeninę bei grupių veiklą, dirbti komandoje.
E. Asmeniniai gebėjimai
E.1. Geba siūlyti inovatyvius sprendimus integruojant naujausias mokslines žinias bei technologijas savo praktinėje veikloje.
E.2. Geba savarankiškai plėtoti dalykines žinias bei kompetencijas, reikalingas nuolatiniam profesiniam tobulėjimui.
E.3. Geba savarankiškoje profesinėje veikloje vadovautis etikos, moralės, pilietiškumo, darnaus vystymosi ir socialinės atsakomybės principais.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, pratybas, laboratorinius darbus. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Mokymosi veiklose taikomi šiuolaikiniai mokymo(-si) metodai: problemomis grįstas mokymasis, dizaino mąstymas, atvejo metodas, įrodymais grįstas mokymasis, projektai dalyvaujant realioms įmonėms, dėstytojams praktikams, kita.
Studentai įgyvendina daug projektinės ir laboratorinės veiklos, taip pritaikydami įgytas žinias praktikoje.
Studentai turi galimybę išvykti į užsienio universitetą, studijuoti pagal Twin programą (Twente universitete, Nyderlanduose) ir gauti tai liudijantį pažymėjimą.
Studijų programa baigiama baigiamąja praktika / praktikos projektu ir baigiamuoju bakalauro darbo / baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę). Taikomi atitinkami studijų rezultatų vertinimo metodai: darbas grupėse, projektas su pranešimu, atvejo analizė, esė, testas, kita.
Bakalauro baigiamasis darbas/projektas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji bakalaurai studijuoja:
Audiovizualinė laboratorija ir komunikacijos dizainas
Inovatyvios IKT
Kiekybiniai ir kokybiniai socialinių tyrimų metodai
Komunikacijos ir medijų etika
Komunikacijos teorijos
Komunikacijos studijų alternatyvos (Žiniasklaidos laboratorija / Grafinio dizaino pagrindai)
Medijos ir tikrovė
Organizacijų komunikacija
Politinė komunikacija medijose
Retorika ir viešasis kalbėjimas
Rizikos ir krizių komunikacija
Socialinių medijų planavimas
Tarpkryptis semestro projektas
Teksto laboratorija
Verslo komunikacija tarpkultūrinėse grupėse
Viešųjų ryšių valdymas ir įtaigos technologijos
Web turinio architektūra
Vieną semestrą studentai gali išvykti į Twente universitetą (Nyderlandai) pagal Twin programą ir studijuoti 30 kr. jų teikiamos studijų programos „Communication Science“ dalykų, renkantis iš: Going Viral, Damage Control (viso 30 kr) arba Facilitating Technological Innovations, The Privacy Paradox (viso 30 kr).
Studijos baigiasi praktikos projektu ir bakalauro baigiamuoju projektu
Studentai taip pat studijuoja: Užsienio kalbos alternatyvas (C1 lygiu) ir Filosofijos alternatyvas.
Specializacijos:
NA
Studento pasirinkimai:
Studentams suteikiama galimybė rinktis iš: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygiu), Filosofijos alternatyvos, Komunikacijos studijų alternatyvų (Žiniasklaidos laboratorija arba Grafinio dizaino pagrindai), studentams suteikiama galimybė išvykti į Twente universitetą ir rinktis iš „Communication Science“ programos dalykų: Going Viral, Damage Control (viso 30 kr) arba Facilitating Technological Innovations, The Privacy Paradox (viso 30 kr) arba susidaryti KTU siūlomą asmeninį modulį rinkinį.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Originali 3 m. programa, integruojanti komunikacijos studijų dalykus su informacinių komunikacinių technologijų dalykais – informacijos valdymo technologijomis, medijomis. Dalykų dėstytojų komandas apjungia akademikų ir praktikų poros, dėstytojo iš Lietuvos ir kviestinio dėstytojo iš užsienio poros. Taikomi mokymosi metodai orientuojasi į mokymąsi per praktiką (ang. hands-on), taikant ne tik atvejo metodą, bet sprendžiant realias, įmonių pateiktas, problemas: problemomis grįstas mokymasis, dizaino mąstymo metodas. Dalis studijų (30 kr) gali būti studijuojami Twente universitete (University of Twente, Olandijoje). Šio universiteto turima „Communication Science“ studijų programa integruoja komunikacinius gebėjimus su technologijomis: communication in a high-tech environment. Dėsto komunikacijos krypties mokslininkai, dėstytojai turintys reikšmingų komunikacijos mokslo publikacijų.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
1. Vidiniai organizacijų komunikacijos padaliniai (tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus organizaciniai dariniai, kurių efektyviai veiklai yra reikalingi komunikacijos specialistai, užtikrinantys informacijos sklaidą, koordinavimą ir kontrolę);
2. Naujosios medijos ir informacinių, informacijos valdymo produktų kūrimas (organizacijos kurios užsiima intelektinių produktų kūrimu (pvz. tekstų, muzikos, programinės įrangos ir kt.), į savo veiklą integruoja naujausias komunikacines technologijas, leidžiančias pasiekti informacinės visuomenės narius);
3. Rizikos ir krizės komunikavimo bei tarpininkavimo (medijuojant) specialistų pozicijos, skyriai (organizaciniai dariniai, kurie specializuojasi rizikos ir krizių valdymo srityse. Programos absolventai gali tapti itin svarbiais veikėjais, galinčiais krizės situacijose bendrauti su grėsmę ar neigiamą poveikį patiriančiomis socialinėmis grupėmis, ar, organizacijų atveju, galinčiais tinkamai kurti krizės komunikacijos strategiją organizacijos partneriams, vartotojams siekiant išsaugoti kompanijų reputaciją).
4. Ryšių su visuomene agentūros, skyriai (organizacijos padedančios kurti įmonių įvaizdį, užtikrinančios tikslingą jų pozicionavimą, palaikančios komunikaciją su išorine aplinka);
5. Medija planavimo ir reklamos agentūros (organizacijos kuriančios ir medijuojančios prekinius ženklus, įvaizdžius, tiriančios rinką bei jos tikslinių grupių preferencijas ir poreikius, bendraujančios su klientais);
6. Kūrybinės industrijos (meno, kultūros kūrimu ir sklaida užsiimančios organizacijos, kuriose persipina kūrybos bei ekonominės vertės siekiai, jų vystymo strategijos).
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas antros pakopos studijų programose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose