Mados inžinerija

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėGamyba ir perdirbimas
Studijų kryptisTekstilė (apranga, avalynė ir oda)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121FX001
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti bakalaurus, kurie turi šiuolaikinių mados inžinerijos žinių ir geba sekti naujausias mados produktų kūrimo tendencijas, tyrinėti tekstilės medžiagas bei gaminius; geba kurti naujas medžiagas, kokybišką ir konkurencingą aprangą ir aksesuarus, projektuoti technologijas bei gamybos procesus; geba tyrinėti, organizuoti ir planuoti inžinerinę veiklą, prisitaikant prie kintančios pramonės, verslo bei socialinės aplinkos ir prisiimant teisinę, socialinę bei etinę atsakomybę.
Studijų rezultatai:
Žinios ir supratimas:
A1 Žino ir supranta humanitarinius, rinkodaros, ekonominius, finansinius bei inžinerijos pagrindų, matematikos, fizinių mokslų principus.
A2 Žino tekstilės ir kitų aprangos medžiagų bei priedų asortimentą bei savybes, reikalavimus kokybei ir pritaikymo galimybes.
A3 Žino tekstilės medžiagų, odų ir kailių struktūrą, gamybos metodus, savybių kontrolės ir tyrimo metodus.
A4 Žino kompiuterizuoto medžiagų ir gaminių projektavimo sistemų galimybes, technologinių ir gamybos procesų projektavimo principus.
A5 Žino mados kolekcijų kūrimo, vizualizavimo ir techninio įgyvendinimo principus, mados aksesuarų ir aukštos pridėtinės vertės gaminių kūrimo, medžiagų parinkimo, projektavimo ir technologijų ypatumus.
A6 Žino naujų sudėtingų struktūrų ir funkcinių tekstilės medžiagų kūrimo, projektavimo ir gamybos technologijas, tekstilės apdailos technologijas bei inovatyvaus tekstilės produkto kūrimo principus.
Technologinė analizė:
B1 Geba tyrinėti ir vertinti medžiagas ir gaminius bei technologinius procesus, optimizuoti šių procesų parametrus, atlikti inžinerinei veiklai reikalingus eksperimentinius darbus, parinkti ir taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus.
B2 Geba kūrybiškai ir kritiškai analizuoti aprangos gaminių analogus ir parengti naujų gaminių kūrimo ir gamybos technologines rekomendacijas bei numatyti galimas problemas ir tinkamus bei patikimus būdus joms spręsti.
B3 Geba taikyti savo žinias ir supratimą analizuojant tekstilės medžiagų kūrimo ir gamybos technologijų procesus bei metodus ir parinkti technologinę įrangą.
Technologijų projektavimas:
C1 Geba taikyti žinias ir supratimą kuriant medžiagas bei gaminius.
C2 Supranta medžiagų ir aprangos gaminių dizaino, projektavimo ir gamybos technologijas ir geba jas adekvačiai taikyti.
Tyrimai:
D1 Geba savarankiškai ieškoti, rinkti, sisteminti ir analizuoti duomenų bazių ir kitų informacinių šaltinių duomenis ir pagal tai atlikti tyrimus tekstilės ir aprangos dizaino ir technologijų srityje.
D2 Geba atpažinti ir analizuoti naujai iškylančias problemas, taip pat prognozuoti, planuoti jų sprendimo strategijas, remiantis atlikta literatūros, matematine ir statistine analize, daryti išvadas ir teikti rekomendacijas naujų medžiagų, gaminių ir technologijų kūrimui.
D3 Geba parinkti ir naudoti laboratorinę įrangą ir įvairius tyrimo metodus tekstilės medžiagų ir gaminių savybių nustatymui ir įvertinimui, geba paaiškinti gautus rezultatus, priežastinius ryšius ir pateikti išvadas.
Praktinė veikla:
E1 Geba kurti naujas, aukštos pridėtinės vertės, kokybiškas ir konkurencingas medžiagas, aprangą ir kitus gaminius iš tekstilės, projektuoti jų gamybos technologijas ir gamybos procesus, juos organizuoti ir valdyti, savarankiškai taikyti kompleksines, patikimas, saugias aplinkai bei sveikatai, ekonomiškai efektyvias technines, informacines, organizacines ir metodines priemones.
E2 Geba kurti, vizualizuoti, modeliuoti ir techniškai įgyvendinti aprangos mados kolekcijas, taikyti specializuotą programinę įrangą projektuojant kokybiškus ir konkurencingus mados gaminius, jų technologijas ir gamybos procesus, įvertinant estetinius, etninius, etinius ir komercinius veiksnius.
E3 Geba kurti, projektuoti naujas klasikinės ir funkcinės tekstilės medžiagas, parinkti pažangias gamybos ir apdailos technologijas, organizuoti ir valdyti tekstilės medžiagų gamybos technologinius procesus.
Asmeniniai įgūdžiai:
F1 Geba dalykiškai bendrauti ir veiksmingai dirbti komandoje ir savarankiškai, sėkmingai integruojantis į nuolatos kintančio skirtingo kultūrinio konteksto inžinerinę ir socialinę aplinką.
F2 Geba žodžiu ir raštu taisyklinga lietuvių ir užsienio kalba bendrauti, analizuoti ir apibendrinti naudotus informacijos šaltinius.
F3 Suvokia individualaus ir komandinio mokymosi visą gyvenimą svarbą ir geba savarankiškai mokytis ir stiprinti savo kompetencijas.
F4 Geba prisiimti atsakomybę už inžinerinę veiklą, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Bakalauro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji polimerų ir tekstilės technologijų bakalaurai studijuoja bendruosius universitetinių studijų dalykus: filosofiją, asmens sveikatos ugdymą, kalbas; SSA alternatyvas: asmenybės ugdymo, socio-ekonominės aplinkos pažinimo, verslumo ugdymo; pagrindinės studijų krypties dalykus: dizainą, mados raidą, įvaizdžio dizainą ir komunikaciją, medžiagas ir medžiagotyrą, tekstilės gamybos technologijas, aprangos konstravimą ir modeliavimą, aprangos kompiuterizuotą projektavimą, aprangos technologiją ir gamybos procesų projektavimą. Iš viso studijuojamas 41 dalykas.
Studijų metu atliekama praktika (15 kreditų) įmonėse, siekiant įgyti praktinių darbo įgūdžių. Jos metu susipažįstama su įmonės veikla, joje vykdomų projektavimo ir gamybos procesų ypatumais, produkcijos specifika, darbo organizavimu, pagal praktikos programą atliekamos praktinės užduotys, mokomasi spręsti gamyboje kylančias problemas, įtvirtinami ir tobulinami praktiniai ir mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo metu.
Specializacijos:
Aprangos inžinerija; Tekstilės inžinerija
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti dalykus (modulius) iš bendrųjų universitetinių studijų ir SSA alternatyvų blokų (30 kreditų), laisvą modulių rinkinį (6 kr.) ir vieną iš siūlomų specializacijų (45 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa skirta rengti mados inžinerijos (aprangos ir tekstilės) specialistus, gebančius suderinti gilias technologijų ir inovacijų žinias su dizaino pagrindais.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti kūrybinį, inžinerinį ar vadybinį darbą aprangos dizaino, gamybos ir prekybos įmonėse, tekstilės kūrimo ir gamybos įmonėse, lengvai adaptuotis panašaus inžinerinio profilio srityse, savarankiškai organizuoti ir plėtoti savo verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Mados inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018 02 19

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Mados inžinerija Gamyba ir perdirbimas Tekstilė (apranga, avalynė ir oda) Nuolatinė - 4 (metais)