Elektronikos inžinerija

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektronika ir automatika
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 6 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121EX012
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti elektronikos inžinerijos krypties moksliniais tyrimais grįstas teorines ir praktines žinias, ugdyti gebėjimus jas kūrybiškai taikyti projektuojant, gaminant ir eksploatuojant elektronikos įtaisų, sistemų aparatinę bei programinę įrangą.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Žino ir supranta pagrindinius gamtos mokslų ir matematikos dėsnius, leidžiančius perprasti fundamentinius elektronikos veikimo principus;
A2 Žino ir sistemiškai supranta elektronikos inžinerijos esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus, sąvokas, šakas (analoginė, skaitmeninė elektronika, puslaidininkiniai grandynai) ir jų tarpusavio ryšius, supranta informacijos ir komunikacijų bei medicininės elektronikos sričių esminius aspektus ir sąvokas;
A3 Turi elektroninių sistemų ir informacinių komunikacijų programavimo pagrindus;
A4 Turi išsamių ir visapusiškų elektronikos inžinerijos žinių, įskaitant naujausias šios srities vystymosi tendencijas (nauji komponentai, modernios projektavimo, gamybos ir diagnostikos priemonės), taip pat specialiųjų informacijos ir telekomunikacijų srities žinių apie belaidžio ir optinio ryšio technologijas, sistemas, tinklus, jų saugą ir jais teikiamas paslaugas bei specialiųjų medicininės elektronikos srities žinių apie fiziologines sistemas ir biofiziką, medicininius jutiklius, klinikines inžinerijos sistemas, jų aptarnavimą ir projektavimą;
A5 Žino platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą, geba pritaikyti kitų mokslo krypčių (informatikos, fizikos, medžiagų inžinerijos, mechanikos inžinerijos) metodus ir procesus.
Inžinerinė analizė:
B1 Geba taikyti savo žinias ir supratimą elektronikos inžinerijos srities, informacijų ir komunikacijos bei medicininės elektronikos šakų problemoms suformuluoti ir išspręsti, pasirenkant tinkamus metodus (įgyvendinamumo analizė, prototipo projektavimas ir bandymai, parengimas gamybai, komunikacijos sistemų projektavimas ir testavimas);
B2 Geba taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant elektronikos inžinerinius uždavinius, juos išspręsti parenkant tinkamus metodus (techninio lygio analizė, struktūros sintezė, sistemų dekompozicija, algoritmizavimas, testavimas, komunikacijos tinklų analizė), eksperimentinę (fizikinių parametrų matavimo ir vizualizavimo) bei gamybinę įrangą;
B3 Geba parinkti ir taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus taikomus elektronikos inžinerijoje (grandinių analizė ir sintezė, spektrinė analizė, pereinamųjų procesų analizė, skaitmeninis signalų apdorojimas, matavimo rezultatų apdorojimas, komunikacijos tinklų patikimumo ir saugumo analizė).
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba taikyti elektronikos inžinerines žinias ir supratimą, kuriant analogines, skaitmenines, įterptines ir mišrias elektronines sistemas bei įgyvendinant elektronikos srities projektus su apibrėžtais reikalavimais;
C2 Supranta elektroninių valdymo, duomenų surinkimo ir perdavimo, matavimų ir diagnostikos sistemų projektavimo metodikas ir geba jas taikyti, pasirenkant reikiamus įrankius ir metodus;
C3 Supranta medicininės elektronikos prietaisų ir sistemų, informacinių komunikacijų sistemų ir tinklų projektavimo metodikas bei specifiką ir geba ją taikyti.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją panaudojant duomenų bazes bei kitus informacijos šaltinius, ir ją sisteminti;
D2 Geba planuoti ir atlikti reikiamus elektronikos įtaisų (taip pat ir medicininės paskirties), įrenginių bei sistemų, belaidžio ir optinio ryšio sistemų ir tinklų funkcionavimo ir pažeidžiamumo eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas;
D3 Geba sudaryti vidutinio sudėtingumo lygio elektrinių schemų, informacijos ir komunikacijų tinklų modelius ir juos spręsti naudojant specializuotas kompiuterinio modeliavimo programas;
D4 Turi darbo su įranga, naudojama elektronikoje ir jos gamyboje, telekomunikacijų bei medicinos srityje įgūdžių.
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba parinkti ir taikyti tinkamą įrangą, priemones ir metodus atliekant elektronikos įrenginių (tame tarpe ir medicininių) projektavimą, konstravimą, gamybą, diagnostiką ir eksploataciją, žino jų veikimo principus, funkcionalumą ir savybes;
E2 Geba derinti teorines ir taikomąsias žinias, sprendžiant elektronikos srities inžinerinius uždavinius;
E3 Supranta etines, aplinkosaugos ir komercines elektronikos srities inžinerinės veiklos aplinkybes;
E4 Supranta elektronikos, telekomunikacijų ir medicininės elektronikos sričių inžinerinės veiklos organizavimo principus, žino darbo saugos principus ir pagrindinius reikalavimus, grandžių sąveikos principus.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje;
F2 Sugeba bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene įvairiais bendravimo kanalais;
F3 Turi holistinį supratimą apie inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokia atsakomybę už inžinerinius sprendimus;
F4 Išmano elektronikos, informacinių komunikacijų ir medicininės elektronikos sričių projektų valdymo ir sektoriaus verslo specifiką;
F5 Suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti;
F6 Geba perteikti savo turimas žinias gimtąja kalba ir bent viena iš užsienio kalbų, moka naudotis šiuolaikinėmis informacijos priemonėmis.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Studijų procese taikomi šie dėstymo metodai: tradicinės ir interaktyvios paskaitos, laboratoriniai darbai, informacijos paieškos ir apibendrinimo užduotys, problemų analizės ir jų sprendimo pratybos, individualūs ir grupiniai projektai, ataskaitų pristatymo rinkiniai, taip pat konsultacijos. Teorinių paskaitų metu studentai įgyja reikiamas dalykines žinias, kurios įtvirtinamos pratybų metu bei atliekant namų ir savarankiškus darbus. Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai formuojami atliekant laboratorinius ir semestro darbus bei praktikų metu. Planinės auditorinės valandos papildomos reguliariomis konsultacijomis ir bendraujant virtualioje aplinkoje Moodle.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomi įvairūs studijų rezultatų vertinimo būdai: egzaminai, kompiuterinis testavimas, problemų sprendimo analizė, pranešimai, pristatymai, laboratorinių darbų ataskaitos, praktikos ataskaitos, projektų ataskaitos, kolegų vertinimas ir kita. Visapusiškam ir objektyviam studentų pasiekimų įvertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir sistemingą darbą semestro metu skatinanti kaupiamoji vertinimo schema. Studentų semestro savarankiški darbai: laboratoriniai darbai, kursiniai darbai, individualūs darbai ir kt., vertinami pažymiu. Po galutinio egzamino įvertinimo nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginus iš nustatyto svertinio koeficiento ir susumavus sandaugas.
Bakalauro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Iš viso studijuojama 35 dalykai, vykdomas semestro projektas (6 kreditai) atliekama praktika (15 kreditų) ir rengiamas bakalauro baigiamasis projektas (15 kreditų).
Studijų programą sudaro šios dalykų grupės:
Bendrieji universitetinių studijų dalykai (12 kreditų, 2 dalykai);
Inžinerijos pagrindų dalykai (18 kreditų, 3 dalykai);
Matematikos ir fizinių mokslų dalykai (30 kreditų, 5 dalykai);
Socialinių mokslų dalykai (6 kreditų, 1 dalykas);
Pagrindiniai studijų krypties dalykai (108 kreditai, 18 dalykų);
Laisvai pasirenkamas – 1 dalykas, 6 kreditai.
Studijų krypties gilinimosi (specializacijų) dalykai – 24 kreditai, 4 dalykai: Elektroninės įrangos projektavimas ir gamyba specializacijoje renkami iš alternatyvų sąrašo; Informacijos ir komunikacijų inžinerijos specializacijai bei Medicininės elektronikos specializacijai yra parinkti.
Praktikos: (15 kreditų, 1 dalykas). Įprastai praktika atliekama įmonėse, kurių veikla atitinka pasirinktą programos specializaciją.
Studijų krypties dalykai visų pirma orientuoti įgyti bazines elektronikos inžinerijos žinias iš elektronikos pagrindų kursų: „Medžiagų mokslo ir inžinerija“, „Grandinių teorija“, „Signalai ir sistemos“, „Elektronika“, „Taikomoji elektrodinamika“, „Diskretinių signalų apdorojimas“. Tai patys bendriausi dalykai, kuriais remiasi kiti pagrindinės studijų krypties ir gilinimosi alternatyvų dalykai. Dalykuose „Skaitmeniniai įtaisai“, „Mikroprocesoriai“, „Įterptinės sistemos“ studentai orientuojami į šiuolaikinius, iš esmės skaitmeninius ir mišrius elektronikos įtaisus, suteikia žinių bei bazinių įgūdžių apie jų analizę, eksperimentinį tyrimą ir projektavimą, programavimą ir kompleksinį derinimą. „Analoginių įtaisų“ kursas suteikia žinių ir įgūdžių analizuoti, eksperimentiškai tirti ir projektuoti žemųjų ir aukštųjų dažnių analoginius elektronikos įtaisus. „Signalų perdavimo ir priėmimo“ kursas suteikia žinias apie informacijos perdavimo, priėmimo ir signalų apdorojimo būdus šiuolaikinėse ryšio sistemose. Dirbantys praktikoje elektronikos inžinieriai besąlygiškai susiduria su eksperimentiniais tyrimais, kurių realizavimui būtinos žinios ir įgūdžiai iš „Matavimų ir metrologijos pagrindų“ kurso.
Informacijos ir telekomunikacijų technologijų specializacijoje studentai išklauso informacinių technologijų tinklus, belaidžio ryšio tinklus, duomenų perdavimo technologijas, optinio ryšio tinklus, informacijos saugą telekomunikacijų tinkluose.
Medicininės elektronikos specializacijoje studentai išklauso medicininius jutiklius, klinikinių inžinerijos sistemų, stebėsenos sistemų technologijas, projektuoja medicinines elektronines sistemas.
Studentai skatinami praktikos vietą pasirinkti patiems, suteikiant galimybę susipažinti su kuo didesniu skaičiumi elektronikos srities įmonių bei jų veikla.
Specializacijos:
1. Elektroninės įrangos projektavimas ir gamyba;
2. Informacijos ir telekomunikacijų technologijos;
3. Medicininė elektronika.
Studento pasirinkimai:
Visoms specializacijoms numatytas alternatyvų rinkinys Alternatyvos 2, iš kurio studentas savo nuožiūra gali pasirinkti vieną dalyką iš trijų: „Ergonomika“, „Sensoriai“, „Videosistemos“.
Elektroninės įrangos projektavimo ir gamybos specializacijoje siekiant sudaryti studentams galimybę įgyti žinių iš kitų elektronikos inžinerijos sričių, nenumatytų pagrindinėje programos dalyje, 5 ir 7 semestruose numatytos trys alternatyvių gilinamųjų studijų dalykų grupės: Alternatyvos 1, Alternatyvos 3. Grupių dalykus studentai gali pasirinkti priklausomai nuo savo interesų, poreikių arba būsimojo darbo specifikos. Grupę Alternatyvos 1 sudaro 3 dalykai po 6 kreditus („Informacijos sauga telekomunikacijų tinkluose“, „Spausdintinių plokščių projektavimas“, „Vaizdo ir garso technologijos“), grupę Alternatyvos 3 – 3 dalykai po 6 kreditus („Navigacijos ir vizualizacijos sistemos“, „Kompiuterinės komunikacijos“, „Daiktų internetas“).
Be to, studijų programoje numatyta galimybė visų specializacijų studentams laisvai pasirinkti 6 kreditų apimties studijų dalyką iš laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi fundamentalių elektronikos grandinių teorijos, signalų ir sistemų, elektrodinamikos, belaidžio bei fiksuotojo ryšio technologijų sričių, ryšio tinklų valdymo, informacijos ir paslaugų saugos, inovacinių telekomunikacijų technologijų, biomedicininės inžinerijos, medicininės elektronikos, medicininių jutiklių žinių, išmano elektronikos komponentes ir įtaisus, geba formuluoti ir spręsti technines elektronikos inžinerijos problemas, supranta telekomunikacijų ir informacinių sistemų ir tinklų projektavimo metodikas, suvokia klinikinės inžinerijos problemas, išmano elektroninių įtaisų ir sistemų projektavimo metodus ir priemones, geba kurti elektroninių sistemų programinę įrangą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigęs Elektroninės įrangos projektavimo ir gamybos specializaciją absolventas gali dirbti elektroninių sistemų projektavimo, gamybos, diegimo ir eksploatacinės priežiūros inžinerinį, technologinį ir organizacinį darbą įmonėse bei organizacijose, kuriose projektuojamos, gaminamos arba eksploatuojamos įvairios paskirties elektroninės sistemos ir mazgai, o taip pat kurti ir plėtoti savo verslą.
Baigęs Informacijos ir telekomunikacijų technologijų specializaciją absolventas gali dirbti telekomunikacijų ir informacinių tinklų projektavimo, gamybos, diegimo ir eksploatacinės priežiūros inžinerinį, technologinį ir organizacinį darbą įmonėse bei organizacijose, kuriose projektuojami, diegiami arba eksploatuojami įvairios paskirties telekomunikaciniai mobilaus ir optinio ryšio tinklai, o taip pat kurti ir plėtoti savo verslą telekomunikacinių paslaugų srityje.
Baigęs Medicininės elektronikos specializaciją, absolventas gali dirbti projektavimo, gamybos ir techninės priežiūros organizavimo ir valdymo bei kitą inžinerinį darbą viešojo ir privataus sektoriaus sveikatos priežiūros, medicininės aparatūros projektavimo, gamybos, aptarnavimo, pardavimo ir konsultavimo įmonėse ir organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Intelektinės robotikos sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Transporto elektronika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 6 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Mechatronika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Automatika ir valdymas Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universitetas Elektronikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 6 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Programuojamos automatikos sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kompiuterių inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Automatika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechatronika ir robotika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Avionika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Elektronikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)