Mechanikos inžinerija

Kauno technologijos universitetas

Mokymo įstaigaKauno technologijos universitetas
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisMechanika ir metalo darbai
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121EX008
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 73
Kauno technologijos universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti fundamentalių mechanikos inžinerijos žinių, išvystyti gebėjimus ir įgūdžius kurti mechaninius produktus ir jų komponentus, valdyti ir eksploatuoti inžinerinius įrenginius bei technologines inžinerines sistemas, atpažinti ir spręsti technines mechanikos problemas integraliose inžinerinėse sistemose.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Geba pagrįsti fundamentaliuosius mechanikos inžinerijos principus; remiantis gamtos reiškinių dėsningumais;
A2 Geba taikyti mechanikos inžinerijai pamatinius matematikos - diferencialinio ir integralinio skaičiavimų, diferencialinių lygčių sprendimo, tiesinės algebros, vektorių algebros, skaitinės analizės, tikimybių teorijos ir statistikos, metodus ir principus;
A3 Geba taikyti medžiagų parinkimo mechanikos inžinerijoje principus įvertinant inžinerijoje naudojamų medžiagų savybes;
A4 Geba sistemiškai apjungti mechanikos inžinerijos ir kitų krypčių - medžiagų mechanikos, mašinų mechanikos, mašinų komponentų konstravimo, termodinamikos ir skysčių mechanikos, kompiuterizuotos inžinerijos, gamybos technologijų, electrotechnikos ir elektronikos, informacinių technologijų - pagrindus;
A5 Geba taikyti mechaninių įrenginių ir gamybos technologijų projektavimo metodus, parenkant jų valdymo ir eksploatacijos principus;
A6 Geba taikyti specifinius biomechaninių sistemų analizės metodus atsižvelgiant į žmogaus anatomijos savybes;
A7 Geba taikyti robotizuotų sistemų projektavimo etapus ir technologijas parenkant būdingas sudedamąsias dalis ir veikimo principus;
A8 Geba taikyti termosistemų veikimo principus, projektuojant šilumos / šalčio gamybos ir tiekimo technologijas bei atsinaujinančios energetikos sistemas;
A9 Geba įvertinti socialinių, saugos, ekonominių ir aplinkosaugos apribojimų svarbą sprendžiant mechanikos inžinerijos uždavinius.
Inžinerinė analizė:
B1 Geba atpažinti ir analizuoti mechanikos inžinerijos problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas;
B2 Geba formuluoti mechanikos inžinerijos uždavinius, parinkti jų sprendimui analitinius metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą;
B3 Geba taikyti modeliavimo ir kompiuterinės analizės metodus mechanikos inžinerijos uždaviniams spręsti.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba taikyti inžinerinio projektavimo metodikas praktiniams mechanikos inžinerijos uždaviniams spręsti;
C2 Geba įgyvendinti technologijų ir įrangos kūrimo, diegimo ir valdymo projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus;
C3 Geba formuluoti, spręsti ir analizuoti projektavimo uždavinius, naudotis universalia bei specializuota programine įranga, projektuoti mašinas ir jų komponenus, vertinti jų efektyvumą ir saugą;
C4 Geba projektuoti ortopedijos, neįgaliųjų, sporto ir laisvalaikio biomechanikos sistemas, parinkti specialiąsias medžiagas ir technologijas, taikyti biomechaninius saugos užtikrinimo ir biomechanikos sistemų kokybės laidavimo metodus;
C5 Geba projektuoti ir analizuoti robotizuotas sistemas, parinkti standartinius komponuojančius elementus, sudaryti darbo ciklogramas ir parinkti valdymo elementus;
C6 Geba projektuoti ir analizuoti termosistemas, skaičiuoti šiluminius procesus, parinkti standartinius sistemų elementus ir valdymo principus.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba atlikti mokslinės ir profesinės informacijos paiešką, naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius;
D2 Geba planuoti ir atlikti eksperimentus, tipinius mechaninių dydžių analizei apdoroti ir vertinti jų duomenis, daryti bei pateikti išvadas;
D3 Turi darbo su laboratorine įranga, naudojama mechanikos inžinerijos kryptyje, įgūdžių.
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba parinkti ir taikyti būdingus mechanikos inžinerijos uždavinių sprendimo metodus, priemones bei įrangą inžineriniams projektams įgyvendinti;
E2 Geba spręsti mechanikos inžinerijos problemas derinant konstrukcijų funkcionalumo, stiprumo, patikimumo, saugos, aspektus;
E3 Geba įvertinti darbo ir gaisrinės saugos svarbą bei pagrindinius reikalavimus, įgyvendinant mechanikos inžinerijos projektus;
E4 Geba atsižvelgti į inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes sprendžiant mechanikos inžinerijos uždavinius.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Geba savarankiškai apdoroti ir argumentuotai pateikti faktus inžinerijos bendruomenei ir plačiąjai visuomenei;
F2 Geba, dirbti savarankiškai, racionaliai ir efektyviai;
F3 Geba planuoti darbus ir dirbti komandoje;
F4 Geba sudaryti individualaus mokymosi užduotis, turi įgūdžius savarankiškai studijuoti ir tobulėti profesinėje srityje;
F5 Holistiškai supranta inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, supranta profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų svarbą, suvokia atsakomybę už priimtus inžinerinius sprendimus.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos apima auditorinį darbą (paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, konsultaciniai seminarai, išvykstamieji vizitai į įmones ir kita) ir savarankišką darbą, skirtą įsisavinti teorinę medžiagą, pasirengti auditoriniam darbui, tarpiniams ir galutiniams atsiskaitymams bei atlikti kitas veiklas. Kiekvieno studijų modulio studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių vertinimu – egzaminu arba kitu galutiniu atsiskaitymu, studijų programa baigiama baigiamuoju projektu ir jo gynimu.
Studijų procese, siekiant skatinti studentų aktyvumą ir kūrybiškumą, naudojami tokie aktyvaus mokymosi studijų metodai, kaip projektavimas (programavimas), dizainu grindžiamas mąstymas, iššūkiais grįstas mokymasis, kūrybinės dirbtuvės, darbas grupėse, patirtinis mokymasis, diskusijos, problemų sprendimu grįstas mokymasis, reflektyvus mokymasis, idėjų žemėlapiai ir kt. Pasiekimų vertinimui, be tradicinių vertinimo metodų, tokių kaip laboratorinio darbo gynimas, uždavinio sprendimas, laboratorinio darbo ar projekto ataskaita, naudojami ir kiti metodai: darbų ar kompetencijos aplankas (portfolio), probleminių užduočių sprendimas, inžinerinis projektas, veiklos refleksija, savęs įsivertinimas ir pan.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma studijų rezultatų kaupiamojo vertinimo sistema, leidžianti užtikrinti nuolatinį ir įtraukiantį studentų darbą viso studijų semestro metu, kai studijų modulio galutinį įvertinimą sudaro tarpinių atsiskaitymų ir galutinio atsiskaitymo pažymiai, juos padauginant iš svertinių koeficientų (procentinių dedamųjų) ir sandaugas susumuojant.
Studijų modulio tarpinių atsiskaitymų skaičių ir jų procentines išraiškas pasirenka modulį koordinuojantis dėstytojas. Be įprastinių atsiskaitymo formų (pavyzdžiui, egzaminas, žodinis iliustruotas pranešimas, projekto ataskaita, laboratorinių darbų gynimas), gali būti taikoma papildoma vertinimo forma „Studento aktyvumo (lygmens) įvertinimas“ (iki 10 procentų galutinio pažymio), kurioje vertinamas studentų pasirengimas atvejo analizei, aktyviai diskusijai, dalyvavimas debatuose, ir pan.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bakalauro baigiamasis projektas, Bendroji chemija, Elektrotechnikos ir elektronikos pagrindai, Fizika 1, Informacinės technologijos inžinieriams, Inžinerinė braižyba, Įvadas į mechanikos inžineriją, Kompiuterinis projektavimas, Konstrukcijų atsparumas, Mašinų dinamika, Mašinų elementai, Mašinų gamybos technologija, Matavimai, Matematika 1, Matematika 2, Medžiagų inžinerija ir medžiagotyra, Medžiagų mechanika, Produkto kūrimo praktika, Skaitiniai inžinerijos metodai, Taikomoji termodinamika ir hidromechanika, Technologinė praktika, Technologiniai įrenginiai ir įrankiai, Teorinė mechanika, Termohidromechanika, Tikimybių teorija ir statistika, Žmogaus sauga.
Specializacijos:
Atsinaujinančios energijos technologijos, Automatinio valdymo pagrindai, Biomechanika, Biomechanikos sistemų modeliavimas, Biomechaninių sistemų judėjimas, Biomechaninės sistemos, Biomedicininiai jutikliai ir sistemos, Degimo teorija, Elektros pavaros, Hidraulinės ir pneumatinės sistemos, Kokybės užtikrinimas, Kompiuterinis šiluminių procesų modeliavimas, Kompiuterinė konstrukcijų analizė, Kompiuterinės mechanizmų valdymo sistemos, Loginė automatika, Mechaninių sistemų projektavimas, Profesinė praktika, Projektų valdymas, Robotizuotos gamybos sistemos, Sporto ir sveikatingumo įranga, Technologinių įrenginių programavimas, Įmonių valdymo pagrindai, Šaldymas ir oro kondicionavimas, Šilumos generavimo ir energnešių tiekimo sistemos, Šilumos ir masės mainai, Šilumos technologiniai įrenginiai.
Studento pasirinkimai:
Alternatyvos:
Atsinaujinančios energijos technologijos, Įmonių valdymo pagrindai, Semestro projektas, Projektų valdymas, Produkto vystymo projektas, Kompiuterinė konstrukcijų analizė, Gaminio estetika, Biomedicininiai jutikliai ir sistemos, Biomechaninės sistemos, Automatinio valdymo pagrindai;
BUS: Filosofijos ir darnaus vystymosi alternatyvos 2023:
Darnus vystymasis, Medijų filosofija;
BUS: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) 2023:
Akademinė ir dalykinės srities komunikacija anglų kalba (C1 lygiu), Vokiečių kalba (C1 lygiu), Rusų kalba (C1 lygiu), Prancūzų kalba (C1 lygiu)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi klasikinės, techninės ir skaičiuojamosios mechanikos žinių, išmano inžinerijos socialinį ir daugiadalykį kontekstą, įvairias gaminių ir technologijų projektavimo ir eksperimentinių tyrimų metodikas, geba projektuoti mechaninius gaminius ir jų gamybos technologijas, valdyti ir saugiai eksploatuoti mechanines technologines sistemas, formuluoti ir tirti technines mechanikos problemas, laikydamasis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti projektavimo, gamybos ir techninės priežiūros organizavimo bei kitą inžinerinį darbą metalų, mašinų ir įrangos gamybos, transporto, lengvosios, maisto, chemijos pramonės, medienos perdirbimo įmonėse, mokslinių tyrimų, inžinerinių paslaugų ir techninės paramos organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2023-03-17

Panašios programos kitose mokymo įstaigose