Verslumas ir inovacijos

"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB

Mokymo įstaiga"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVerslas ir administravimas (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6121LX075
Įstaigos adresasVilnius, Gedimino pr. 7

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti atsakingus, kritiškai mąstančius, kūrybingus verslo specialistus, susipažinusius su šiuolaikinėmis eksponentinėmis technologijomis, gebančius kurti, valdyti ir plėtoti verslus globalioje aplinkoje ir kurti į vartotojus orientuotas inovatyvias paslaugas /produktus.
Studijų rezultatai:
LO1. Supranta pagrindinius ekonomikos dėsnius, vadybos ir ekonomikos mokslų teorijas ir geba taikyti šias žinias verslo kūrimui ir vystymui.
LO2.Supranta eksponentinių technologijų principus, jų įtaką gamtai ir visuomenei, bei socialinę verslo atsakomybę taikant šias technologijas versle.
LO3. Supranta inovacijų vadybos iššūkius organizacijose, pagrindinius inovacijų valdymo principus.
LO4. Supranta finansų planavimo instrumentus ir verslo finansavimo principus ir etapus, finansinių ataskaitų rengimo principus bei geba šias žinias taikyti praktinėje veikloje
LO5. Supranta įmonių steigimo, struktūros ir organizavimo principus, geba šias žinias taikyti praktinėje veikloje.
LO6. Geba rinkti, analizuoti ir interpretuoti duomenis, reikalingus kurti naujas į klientą orientuotas paslaugas ir spręsti kitus skaitmeninio verslo iššūkius; geba etiškai naudoti ir platinti duomenis, atsižvelgdami į duomenų privatumą ir saugą. LO7. Geba identifikuoti vartotojų poreikius ir kurti į klientą orientuotas paslaugas ir produktus, integruojant esamas ir atsirandančias technologijas.
LO8. Geba sukurti komunikacijos su potencialiais klientais strategiją ir įgyvendinti multimodalines skaitmeninės komunikacijos priemones
LO9. Geba taikyti projektų vadybos principus kuriant tęstinio verslo vystymo projekto planą ir jį įgyvendinant bei verslo aplinkoje.
LO10. Geba identifikuoti savo lyderystės stilių ir taikyti lyderystės principus, sprendžiant verslo vystymo iššūkius komandoje ir organizacijoje.
LO11. Geba suprasti bei analizuoti savo ir kitų žmonių emocines būsenas ir jausmus ir supranta geros savijautos ir gyvenimo balanso dėsnius, geba taikyti žinias verslo aplinkoje.
LO12. Geba būti efektyviu komandos nariu ir dirbti komandoje įvairialypėje ir daugiakultūrinėje aplinkoje, būti atskaitingi už komandos rezultatus
LO13. Geba efektyviai ir įtaigiai komunikuoti kuriamą vertę, kūrybiškai panaudojant multimodalinės komunikacijos priemones ir kanalus (rašytinė, žodinė, video, grafinė komunikacija).
LO14. Geba analizuoti ir sisteminti problemas ir taikyti kritinį ir konstruktyvų mąstymą priimant verslo sprendimus sudėtingose ir neapibrėžtose situacijose.
LO15. Geba suprasti save visuomenės, organizacijos, darbo grupės kontekste ir pasirinkti tinkamus saviugdos ir savireguliavimo būdus (reflektyvus mąstymas).
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo ir mokymosi veiklos: „Apverstos klasės“ principais grįstas mokymas/mokymasis; įtraukiosios paskaitos, seminarai, darbas; problemomis grįstas mokymas/-ąsis, studentų-verslo projektai, minčių lietus, proto šturmas, konsultacijos, vaidmenų žaidimai ir simuliacijos, pranešimo rengimas ir pristatymas, asmenybės ugdymas (kaučingas), savirefleksijos ataskaitos, grupiniai projektai, simuliacinis žaidimas, situacijų modeliavimas, individualios užduotys, atvejo analizė, tyrimų ir
projektinių darbų planavimas (vykdymas ir rezultatų analizė), paslaugų ir procesų planavimas, produkto vystymo planas (Roadmap) naudojant „Design thinking“ metodiką, užduočių e.mokymosi aplinkoje atlikimas, savarankiškas medžiagos studijavimas, individuali praktinė veikla, sprendžiant verslo įmonės iškeltus uždavinius; darbas su moksline literatūra ir šaltiniais, mokslinio projekto
rengimas, pristatymas, praktikos („šešeliavimo“) ataskaitos rengimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Testai (atvirojo ir uždarojo tipo užduotys, klausimai), per seminarus ir paskaitas demonstruojamų studento žinių bei aktyvumo vertinimas, individualios užduotys, atvejai, situacijų vertinimus, kolegų projektų rengimo ir pristatymo vertinimas,
įsitraukimo į komandinį darbą vertinimas, savirefleksija, individualūs ir grupinių
projektai( rengimas ir pristatymas) , paslaugų/produkto ir procesų plano vertinimas, pranešimų pristatymo vertinimas, e-mokymosi užduočių atlikimo vertinimas, verslo projekto vertinimas, vertės pasiūlymo klientams ataskaitos vertinimas, sukurto tinklapio vertinimas, profesinės praktikos vertinimas,
baigiamojo darbo/projekto gynimas komisijoje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Ekonomikos, verslo ir vadybos pagrindai (6 ECTS) Globalūs iššūkiai ir tvari plėtra (6 ECTS)
Eksponentinės technologijos ir etika (6 ECTS) Dizaino mąstysena ir socialiniai tyrimai (6 ECTS) Tęstinis verslo projektas (6 ECTS)
Kritinis mąstymas ir sprendimų priėmimas (6 ECTS)
Skaitmeninio verslo modeliai (6 ECTS)
Grupės dinamika ir efektyvios komandos vystymas (6 ECTS) Projektų vadybos pagrindai (6 ECTS)
Tęstinis verslo vystymo projektas (6 ECTS)
Vartotojų patyrimo projektavimas ir prototipų kūrimas (9 ECTS) Finansų pagrindai startuoliams (6 ECTS)
Web ir mobiliųjų aplikacijų dizaino pagrindai (3 ECTS)
Skaitmeninė rinkodara ir tikslinės auditorijos sparčioji plėtra (6 ECTS) Google Sprint ir Lean Startup metodologijos (3 ECTS)
Tęstinis verslo vystymo projektas (3 ECTS) Duomenų analitika ir vizualizacija (6 ECTS) Tęstinis verslo vystymo projektas (3 ECTS) Praktika (15 ECTS)
Inovacijų valdymas (6 ECTS)
Skaitmeninių transformacijų vadyba (3 ECTS)
Entreprenerystė ir technologijomis grįsto verslo vystymas (6 ECTS)
Taikomosios skaitmeninės technologijos (6 ECTS)
Teisiniai verslo vystymo aspektai (3 ECTS)
Dirbtinio intelekto pagrindai (3 ECTS)
Tęstinis verslo vystymo projektas (3 ECTS) Emocinis intelektas (3 ECTS)
Baigiamasis bakalauro darbas/projektas (15 ECTS)
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Taikomosios skaitmeninės technologijos (6 ECTS) CAD (6 ECTS)
E-komercija (6 ECTS)
Socialinių medijų rinkodara (6 ECTS) Šeimos verslo vadyba (6 ECTS) Tarptautinė rinkodara (6 ECTS)
Globalios tiekimo grandinės valdymas (6 ECTS)
Prekės ženklo komunikacija ir istorijų pasakojimo menas (6 ECTS) Lyderystė skaitmeninių transformacijų kontekste (6 ECTS)
Ekonominių teorijų istorija (6 ECTS)
Gerovės ekonomika (6 ECTS)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa dėstoma tik anglų kalba.
Šios programos mokymo procesas yra organizuojamas naudojant „apverstos
klasės“ metodą (angl. Flipped Classroom and Blended Learning Model), kai studentai mokosi ir įgyja praktinį patyrimą tęstiniame verslo projekte, o auditorijoje kartu su dėstytoju įtvirtina savo žinias ir ieško atsakymų į tęstinio verslo projekto metu iškilusius klausimus. Visa studijų programa ir užsiėmimai auditorijoje yra sudėlioti taip, kad įgalintų plėtoti tęstinį verslo vystymo projektą, įgyjant reikalingas žinias bei gebėjimus aktualiu projektui laiku. Toks modelis ypač efektyvus ir įtraukiantis studentus į aktyvią žinių paiešką ir kritišką savo
žinių ir gebėjimų vertinimą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigus šią studijų programą studentai galės patys kurti verslus, dirbti verslo analitikais, skaitmeninimo projektų vadybininkais, skaitmeninimo produktų ir paslaugų vadybininkais, verslo dizaineriais, inovacijų diegimo specialistais, projektų vadovais paslaugų ir gamybos įmonėse, valstybinėse ir ne pelno siekiančiose organizacijose taikyti skaitmeninių technologijų sprendimus finansų
rinkodaros, pardavimų, žmogiškųjų išteklių bei projektų/procesų valdymo srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas turi galimybę tęsti studijas vadybos ir verslo krypčių magistrantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Verslumas ir inovacijos Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Nuolatinė - 3 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Globalus verslas ir modernioji rinkodara Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Nuolatinė - 3 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Startuolių kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo logistika Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo vadyba Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vilniaus universitetas Verslas ir teisė Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Kūrybiško verslo ir inovacijų dizainas Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Nuolatinė - 3 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Logistika ir prekyba Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Ištęstinė - 5 (metais), Nuolatinė - 3.5 (metais)