Gynybos studijos

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Mokymo įstaigaGenerolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Studijų krypties grupėSaugos paslaugos
Studijų kryptisGinkluotosios pajėgos ir gynyba
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 2 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211SX001
Įstaigos adresasVilnius, Šilo g. 5A
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas (-ai):

Parengti į veiklos efektyvumą orientuotus viduriniosios grandies vadovus, gebančius imtis iniciatyvos, skatinti pavaldinių veiklos kūrybingumą ir iniciatyvumą, turinčius naujausių vadybos ir organizacijų veiklos procesų analizės teorijų ir metodų taikymo žinių bei įgūdžių, leidžiančių absolventams Lietuvos kariuomenės ir kitų į ginkluotąsias pajėgas įeinančių institucijų vienetuose planuoti, organizuoti ir kontroliuoti veiklas taikos, krizių ir karo metu.

Studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas

· Žino ir gali taikyti naujausias vadybos teorijas, parinkdami sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo metodus bei priemones priklausomai nuo aplinkybių, ir geba paaiškinti metodo taikymo ypatybes pavaldiniams; žino politinį ir teisinį ginkluotųjų pajėgų veiklos kontekstą nacionaliniu, NATO ir globaliuoju lygmenimis.

Gebėjimai vykdyti tyrimus

· Geba atlikti socialinius tyrimus, taikydami kokybinius, kiekybinius ir mišrios prieigos metodus, taip pat parengti tyrimų metodikas taikomiesiems tyrimams gynybos sektoriuje bei įvertinti gynybos tyrimų validumą.

Specialieji gebėjimai

· Geba planuoti, įgyvendinti ir kontroliuoti organizacinius procesus taikos, krizių ir karo metu.

Socialiniai gebėjimai

· Geba diegti inovatyvius sprendimus ir įgalinti pavaldinius imtis iniciatyvos spręsdami kylančius iššūkius organizacijoje.

Asmeniniai gebėjimai

· Geba imtis iniciatyvos ir vadovauti komandai didelio neapibrėžtumo sąlygomis.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Programa grindžiama į studentus orientuotomis studijomis, kurios remiasi mokslo tyrimais grįstu mokymu. Paskaitų, diskusijų, pratybų ir seminarų metu pasitelkiama aktyvių metodų įvairovė (diskusijos, minčių žemėlapių kūrimai, pristatymų rengimai, praktinių problemų sprendimai, apklausos, rašto darbai), naudojama audiovizualinė medžiaga, žemėlapiai, statistinių duomenų masyvai, dirbama grupėse.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Vertinant studijų rezultatus pasitelkiami: testai, uždari ir atviri klausimynai, rašto darbų rengimas, pristatymai, esė, problemų spendimo užduotys, projektų rengimas, magistro darbo gynimas.

Sandara:

Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Studijų programą sudaro 90 ECTS (10 studijų dalykų), programa vykdoma 4 semestrus, programos trukmė 2 metai. Ketvirtas semestras skirtas rengti magistro baigiamąjį darbą. Studijų krypties dalykai sudaro 70 ECTS, dar 20 ECTS skiriama magistro baigiamajam darbui.

Specializacijos:

-

Studento pasirinkimai:

-

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Įgyvendinant šią programą siekiama ugdyti karininkų vadybines kompetencijas, kurios papildytų karinio rengimo metu gaunamus įgūdžius mokslo tiriamojo darbo atlikimo, kritinio mąstymo ir lyderystės kompetencijomis.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:

Profesinės veiklos galimybės:

Absolventai gali tęsti darbą Lietuvos kariuomenėje, ginkluotųjų pajėgų sistemos ar kitose valstybinėse institucijose, privačiame verslo sektoriuje.

Tolesnių studijų galimybės:

Absolventai gali stoti į doktorantūros studijas Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Gynybos studijos Saugos paslaugos Ginkluotosios pajėgos ir gynyba Ištęstinė - 2 (metais)