Gynybos išteklių vadyba

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Mokymo įstaigaGenerolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVadyba ir administravimas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 2 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211LX098
Įstaigos adresasVilnius, Šilo g. 5A
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas (-ai):

Parengti karininkus ir valstybės tarnautojus gebančius nuolat atsinaujinančių vadybos mokslo žinių ir praktinių gebėjimų sintezės pagrindu kritiškai analizuoti ir vertinti šalies gynybai reikalingų materialiųjų, žmogiškųjų ir informacinių išteklių sistemą bei planuoti ir įgyvendinti šios sistemos tinkamą funkcionavimą užtikrinančius sprendimus, pagrįstus bendros atsakomybės, tvarumo ir tarptautinio bendradarbiavimo principais, taikos krizių ir karo metu.

Studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas

· Žino ir savo profesinėje veikloje taiko naujausių mokslinių tyrimų rezultatais pagrįstas išteklių valdymo priemones, užtikrinančias mažiausią neigiamą poveikį aplinkai, visuomenei, šalies ekonomikai.

Gebėjimai vykdyti tyrimus

· Geba analizuoti ir kritiškai vertinti šalies gynybai reikalingų išteklių sistemą bei priimti sprendimus, leidžiančius sukurti alternatyvius šios sistemos variantus taikos, krizių ir karo metu.

Specialieji gebėjimai

· Geba pritaikyti įgytas žinias ir jomis remdamiesi parinkti tinkamas inovatyvias priemones, užtikrinančias tinkamą gynybos išteklių panaudojimą efektyviai mobilizacijai bei priimančiosios šalies paramai (PŠP) organizuoti.

Socialiniai gebėjimai

· Geba aiškiai ir argumentuotai perteikti informaciją, reikalingą gynybos išteklių valdymo sprendimams įgyvendinti daugiakultūrėje aplinkoje, taip pat dirbti individualiai ir komandoje, prisiimdami atsakomybę už savo bei komandos veiklos kokybę, imtis lyderio vaidmens.

Asmeniniai gebėjimai

· Geba savarankiškai tobulėti profesinėje srityje, pasinaudodami naujausiomis mokslinių tyrimų žiniomis, ir sisteminio bei kritinio mąstymo pagrindu priimti inovatyvius sprendimus, suvokdami šių sprendimų poveikį šalies ginkluotosioms pajėgoms, visuomenei ir aplinkai.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Programa grindžiama į studentus orientuotomis studijomis, kurios remiasi mokslo tyrimais grįstu mokymu. Paskaitų, diskusijų, seminarų, konsultacijų ir savarankiško darbo metu studentai nagrinėja gynybos sistemos bei šios sistemos funkcionavimui reikalingų įvairių kategorijų išteklių ir jų įsigijimo problematiką, taikydami fundamentalias vadybos mokslo teorijas, koncepcijas ir metodikas. Paskaitų, diskusijų, pratybų ir seminarų metu pasitelkiama aktyvių metodų įvairovė (diskusijos, pristatymų rengimai, praktinių problemų sprendimai, apklausos, rašto darbai), naudojama audiovizualinė medžiaga, statistinių duomenų masyvai, dirbdama grupėse. Atliekant pažintines išvykas praktiškai susipažįstama su gynybos sistemą formuojančiais objektais, jų funkcionavimu, bei institucijų, atsakingų už šių objektų funkcionavimą, veikla (gynybos išteklių valdymo procesais).

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Vertinant studijų rezultatus pasitelkiami: testai, uždari ir atviri klausimynai, rašto darbų rengimas, pristatymai, esė, problemų spendimo užduotys, projektų rengimas.

Sandara:

Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Studijų programą sudaro 90 ECTS (10 studijų dalykų), programa vykdoma 4 semestrus, programos trukmė 2 metai. Pirmus tris semestrus sudaro po 20 ECTS kreditų. Ketvirtas semestras skirtas rengti magistro baigiamąjį darbą. Studijų krypties dalykai sudaro 60 ECTS, dar 30 ECTS skiriama magistro baigiamajam darbui.

Specializacijos:

-

Studento pasirinkimai:

-

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Studijų metu studentai nagrinėja strateginius gynybos išteklių valdymo teorinius ir praktinius aspektus, įgyja žinių bei gebėjimų reikalingų priimti apsirūpinimo šiais ištekliais sprendimus multikultūrinėje aplinkoje, taikos, krizių bei karo atveju, kas leidžia užtikrinti efektyvų ribotų nacionalinių išteklių panaudojimą bei tvarios plėtros strategijos įgyvendinimą.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:

Profesinės veiklos galimybės:

Absolventai gali tęsti darbą Lietuvos kariuomenėje, ginkluotųjų pajėgų sistemos ar kitose valstybinėse institucijose, privačiame verslo sektoriuje.

Tolesnių studijų galimybės:

Absolventai gali stoti į doktorantūros studijas Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Gynybos išteklių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Tarptautinė rinkodara ir vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Globali lyderystė ir strategija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Verslo tvarumo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Viešasis administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Žmonių išteklių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Įmonių valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Inovacijų valdymas ir antreprenerystė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2.5 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Klaipėdos universitetas Regionų valdysena Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
Klaipėdos universitetas Rekreacijos ir turizmo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Klaipėdos universitetas Sveikatos priežiūros vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Klaipėdos universitetas Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Lietuvos sporto universitetas Turizmo ir sporto vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Viešasis administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Lyderystė ir pokyčių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Elektroninio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Kibernetinio saugumo valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Projektų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Inžinerinė ekonomika ir vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Verslo vystymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija Viešasis valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Kaimo plėtros administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 3 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Valstybės institucijų administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Strateginis organizacijų valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Tarptautinė verslo vadybos programa vadovams Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Žemės ūkio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 3 (metais)