Karinė diplomatija

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Mokymo įstaigaGenerolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Studijų krypties grupėSocialiniai mokslai
Studijų kryptisPolitikos mokslai ir pilietinis ugdymas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211JX001
Įstaigos adresasVilnius, Šilo g. 5A
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas (-ai):

Parengti nuolat save ugdančius tarptautinio saugumo ir diplomatijos ekspertus, gebančius analizuoti, kritiškai vertinti tarptautinio saugumo procesus ir konfliktus, taikant skirtingas tarptautinių santykių ir konfliktų teorines perspektyvas ir mokslinių tyrimų metodologiją, pasiūlant adekvačius iššūkių sprendimo būdus.

Studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas

· Geba įvardyti tarptautinių konfliktų ir tarptautinio saugumo iššūkių priežastis, jų geopolitinį, istorinį ir ekonominį kontekstą, procesus, klasikines ir naujausias tarptautinių santykių, karo ir konfliktų teorijas, diplomatijos ir tarptautinės teisės problemas.

Gebėjimai vykdyti tyrimus

· Geba savarankiškai vykdyti mokslinius tarptautinio saugumo ir konfliktų tematikos tyrimus (parengti magistro baigiamąjį darbą) ir kitus tyrimus, taikydami įvairias teorines prieigas, pasitelkdami kokybinius ir kiekybinius tyrimų metodus, įvertindami jų taikymo patikimumą ir aiškinimo ribotumą, pateikdami subalansuotų rekomendacijų, įvertinę jų pasekmes.

Specialieji gebėjimai

· Geba pateikti kritinių saugumo, konfliktų ir diplomatinių procesų nacionaliniame, regioniniame ir globaliajame lygmenyse vertinimų, papildydami tarptautinį diskursą atliekamais individualiais ar grupių tyrimais ir publikacijomis.

Socialiniai gebėjimai

· Geba kokybiškai pristatyti atliktus mokslinius tyrimus (individualiai ar grupėmis) Lietuvos ir užsienio akademinės bendruomenės nariams ar dalyvaudami viešosiose diskusijose, vadovaudamiesi profesine etika ir pilietiškumu.

Asmeniniai gebėjimai

· Geba kritiškai ir argumentuotai vertinti naujausius mokslinių tyrimų rezultatus, juos reflektuodami savo vykdomuose tyrimuose ir plėtodami tyrimines kompetencijas;

· Pagal turimus duomenis geba pateikti inovatyvius sprendimus savo veiklos srityje, vadovaudamiesi valstybės ir jos sąjungininkų interesais, tarptautine teise, suvokdami moralinę atsakomybę už savo veiksmus ir įvertinę sprendimų pasekmes visuomenei, valstybei bei tarptautinei aplinkai.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Programa grindžiama į studentus orientuotomis studijomis, kurios remiasi mokslo tyrimais grįstu mokymu. Paskaitų, diskusijų, seminarų ir savarankiško darbo metu studentai nagrinėja tarptautinio saugumo iššūkius, konfliktus, jų reguliavimą, tarptautinės teisės poveikį ir tarptautinių santykių veikėjų veiksmus pasitelkdami praktinius pavyzdžius, audiovizualinę medžiagą, žemėlapius, statistinių duomenų masyvus, dirbdami grupėmis, siūlydami alternatyvas, analizuodami mokslinę literatūrą, rašydami įvairius rašto darbus ir magistro baigiamąjį darbą.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Studentų pasiekimai vertinami pasitelkiant egzaminus raštu, rašto darbus, atvejų analizes, problemų sprendimą, pristatymus, simuliacijas, magistro baigiamojo darbo pilotinę studiją, magistro baigiamąjį darbą.

Sandara:

Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Studijų programą sudaro 120 ECTS (16 studijų dalykų), programa vykdoma 4 semestrus, programos trukmė 2 metai. Ketvirtas semestras skirtas rengti magistro baigiamąjį darbą. Studijų krypties dalykai sudaro 90 ECTS, dar 30 ECTS skiriama magistro baigiamajam darbui.

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Karinės diplomatijos studijų programa skiriasi nuo kitų Lietuvos universitetuose siūlomų magistro studijų programų, nes ji yra aiškiai orientuota į iššūkių tarptautiniam saugumui, karinių konfliktų ir jų reguliavimo analizę, pasitelkiant tarptautinės teisės, diplomatijos instrumentus, įvairių tarptautinių santykių veikėjų pagalbą. Ši programa suteikia gebėjimų, kurie yra itin svarbūs užtikrinant ir stiprinant Lietuvos ir sąjungininkų bendradarbiavimą, taip pat analitinių įgūdžių tarnaujant Krašto apsaugos sistemoje ar dirbant valstybės institucijose. Pagal ją gali studijuoti tik KAS tarnaujantys karininkai ir KAS darbuotojai. Studijų medžiaga dažnai yra studijas remiančių projektų rezultatas, t. y. studijų medžiaga rengiama dėstytojų atliekamų tyrimų pagrindu.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:

Profesinės veiklos galimybės:

Karinės diplomatijos magistrantai tarnauja ar dirba KAS, gali dirbti įvairiose valstybės institucijose ir diplomatinėje tarnyboje, tarptautinėse organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose, privataus verslo sektoriuje, analitiniuose centruose, visur, kur yra reikalingi analitiniai, komunikavimo, strategijos ir politikos planavimo įgūdžiai, taip pat gali dirbti analitikais ir konsultantais.

Tolesnių studijų galimybės:

Absolventai gali stoti į doktorantūros studijas Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Karinė diplomatija Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Ištęstinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Viešoji politika ir saugumas Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Klaipėdos universitetas Nacionalinis saugumas Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Sveikatos politika ir vadyba Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Tarptautinės politikos studijos Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Viešoji politika Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Europos studijos Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universitetas Politika ir medijos Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Rytų Europos ir Rusijos studijos Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Šiuolaikinės politikos studijos Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Tarptautiniai santykiai ir diplomatija Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universitetas Viešosios politikos analizė Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Diplomatija ir tarptautiniai santykiai Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Šiuolaikinė Europos politika Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 1.5 (metais)