Nacionalinis saugumas ir gynyba

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Mokymo įstaigaGenerolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Studijų krypties grupėSocialiniai mokslai
Studijų kryptisSocialiniai mokslai (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3.5 (metais)
Kreditai210
Programos kodas6121SX001
Įstaigos adresasVilnius, Šilo g. 5A
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas (-ai):

Parengti nacionalinio saugumo ir gynybos specialistus, išmanančius šiuolaikines valstybės vidaus ir išorės grėsmes bei iššūkius, gebančius juos analizuoti ir priimti tinkamus grėsmių valdymo ir prevencijos sprendimus darbo arba tarnybos visuomenės saugumo organizacijose ar institucijose metu.

Studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas

· Žino nacionalinio ir visuomenės saugumo mokslines teorijas, jų taikymo Lietuvoje ir kitose Vakarų valstybėse ypatybes, geba šias žinias taikyti praktikoje; žino Lietuvos, kitų Vakarų ir kaimyninių valstybių nacionalinio saugumo sistemas, jų valdymą, tarptautinių organizacijų ir susitarimų vaidmenį, užtikrinant Lietuvos bei regioninį saugumą; žino karininko profesijai svarbius karybos istorijos, karo teorijos, teisinį ir ekonominį kontekstus, atsižvelgdami į juos, geba priimti sprendimus.

Gebėjimai vykdyti tyrimus

· Geba atlikti taikomuosius tyrimus taikydami kiekybinius ir kokybinius socialinių mokslų metodus, savarankiškai formuluodami krašto apsaugos sistemai ir jos valdymui aktualius tyrimų uždavinius, vadovaudamiesi naujausių mokslinių tyrimų atradimais.

Specialieji gebėjimai

· Geba analizuoti grėsmes nacionaliniam saugumui, parinkti tinkamas grėsmių prevencijos ir saugumo užtikrinimo priemones arba priima sprendimus, atsižvelgdami į organizacijos, valstybės ir sąjungininkų turimus išteklius (finansinius, informacinius, žmogiškuosius, infrastruktūros) bei galimybes ir pajėgumus, kuriuos naudoja greitai ir efektyviai; geba vadovauti kariams ir padaliniams taikos ir ekstremaliųjų situacijų metu, taikydami įvairius komandinio darbo metodus ir efektyviai perteikdami informaciją.

Socialiniai gebėjimai

· Geba dirbti komandose, planuodami ir vykdydami bendrus projektus, imdamiesi atsakomybės už savo ir kolegų veiklos rezultatus, perteikdami žinias, vadovaudamiesi profesine etika ir pilietiškumu; geba profesionaliai bendrauti su Lietuvos ir užsienio saugumo bei gynybos organizacijų specialistais, visuomenės, tarptautinių organizacijų ir žiniasklaidos atstovais skirtingose kultūrinėse aplinkose taisyklinga lietuvių ir užsienio kalba.

Asmeniniai gebėjimai

· Geba kūrybiškai vykdyti profesinę veiklą savarankiškai ir komandoje, kritiškai vertindami įgytas žinias bei patirtį, suvokdami moralinę atsakomybę už savo veiklą bei jos poveikį; geba nuolat atnaujinti žinias ir įgūdžius bei savarankiškai rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus sėkmingai atlikti profesines užduotis, tinkamai cituodami ir gerbdami autorių ir kitas intelektinės nuosavybės teises.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, pratybos, savarankiškas darbas, laboratoriniai darbai, mokomosios literatūros skaitymas, uždavinių sprendimas, literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, mokslinių šaltinių analizė, praktinės užduotys, seminarai, komandinės užduotys (projektai), vizitai į organizacijas ar organizacijų atstovų vizitai, baigiamojo darbo projektas, praktika.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Egzaminai raštu, pristatymai seminaruose, atvejo analizė, referatai, kursiniai rašto darbai, praktikos ataskaitos gynimas, baigiamojo bakalauro darbo viešas gynimas.

Sandara:

Studijų krypties dalykai (įskaitant specializacijos studijų dalykus, praktiką ir baigiamojo darbo rengimą) sudaro 155 ECTS.

Bendrieji universitetiniai studijų dalykai sudaro 55 ECTS.

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Baigus programą absolventui suteikiamas ne tik bakalauro laipsnis, bet ir pirmasis karininko laipsnis.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:

Profesinės veiklos galimybės:

Studijas baigusiems absolventams suteiktas visuomenės saugumo bakalauro laipsnis sudaro sąlygas sėkmingai tęsti karininko karjerą. Programos absolventams, dėl įvairių priežasčių negalintiems tęsti tarnybos Lietuvos kariuomenėje, įgyta kvalifikacija sudaro galimybes pretenduoti į daugelį pareigų Lietuvos valstybės tarnyboje, ypač nacionalinio saugumo ir gynybos institucijose (krašto apsaugos ir viešojo saugumo sistemoje).

Tolesnių studijų galimybės:

Sėkmingai baigę gynybos studijų krypties bakalauro lygmens studijas, bus pasirengę tęsti studijas Akademijoje ar kitose universitetuose magistratūros studijose gynybos studijų ar kitose gretimose kryptyse.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Nacionalinis saugumas ir gynyba Socialiniai mokslai Socialiniai mokslai (plačiosios programos) Nuolatinė - 3.5 (metais)