Fotografijos technologija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisAudiovizualiniai ir medijų menai
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531PX010
Įstaigos adresasVilnius, Antakalnio g. 54
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti fotografijos specialistą, gebantį dirbti žurnalistikos, reklamos ir dokumentavimo srityse, kokybiškai atlikti fotografijos technologinius darbus, ugdyti kūrybiškumą bei komandinio darbo įgūdžius.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas: Žinos įvairių epochų ir šiuolaikinį kultūros kontekstą. Susipažins su pagrindinėmis fotoaparatūros charakteristikomis, išmanys svarbiausius jos veikimo principus ir gebės išnaudoti fototechnikos teikiamas galimybes. Gebės taikyti žinias ir gebėjimus profesinėje veikloje ir spręsdamas medijų meno problemas, kūrybiškai naudos naujausias technologijas ir įrangą praktiškai įgyvendindamas idėjas.
Gebėjimai vykdyti tyrimus: Gebės vertinti fotografijos verslo aplinkybes bei tendencijas, supras teisinę veiklos sistemą ir fotografijos vadybos principus, gebės juos taikyti įgyvendindamas kūrybinius ir profesinius projektus. Galės tikslingai rinkti ir analizuoti duomenis kūrybinėms problemoms spręsti, remdamasis tradicinio ir šiuolaikinio meno praktika, mokslo taikomaisiais tyrimais. Atpažins, lygins ir kritiškai vertins aktualius fotografijos reiškinius ir tendencijas.
Specialieji gebėjimai: Profesionaliai taikys fotografavimo ir filmavimo įrangos galimybes bei apšvietimo metodiką. Išmanys fotožurnalistikos specifiką, fotografuos žiniasklaidai ir leidykloms. Gebės kurti taikomojo pobūdžio fotografijas reklamai ir grafiniam dizainui, naudos informacines technologijas šiuolaikinės skaitmeninės fotografijos srityse. Profesionaliai taikys meninės kūrybos principus. Kurdamas gebės eksperimentuoti ir suformuoti kūrybinių darbų aplanką (portfolio).
Socialiniai gebėjimai: Demonstruos komunikacinius gebėjimus sakytine ir rašytine forma valstybine ir užsienio kalbomis, gebės reikšti savo kūrybinę poziciją, vartodamas tinkamą profesinę leksiką, dirbti komandoje, komunikuoti su kolegomis, potencialiais užsakovais bei plačiąja visuomene, spręsdamas profesinės veiklos uždavinius.
Asmeniniai gebėjimai: Objektyviai fiksuos įvykius, taikydamas įvairius fotografavimo metodus. Gebės argumentuotai ir kritiškai vertinti asmeninę profesinę veiklą, suvoks moralinę atsakomybę už savo kūrybinės veiklos rezultatus, jų poveikį visuomenei ir aplinkai.

Mokymo ir mokymosi veiklos: Paskaitos, konsultacijos, praktiniai ir kursiniai darbai, savarankiški darbai, mokomosios ir profesinės veiklos praktikos. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant studijų programoje numatytus dalykus, įvertinami, kai atsiskaitoma už visus studijų programoje numatytus studento savarankiškai atliktus darbus per semestrą ir egzaminų sesijų metu. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyko/modulio studijas, vertinami priskiriant juos pasiekimų lygmenims: puikus, tipinis ir slenkstinis.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktikos:
Bendrieji koleginių studijų dalykai: užsienio kalba, specialybės kalbos kultūra, aplinkos ir žmonių sauga ir alternatyviai pasirenkami dalykai (sociologija, psichologija, profesinė etika – pasirenkamas vienas iš jų).
Studijų krypties dalykai: kompozicija, spalvotyra, vizualinė komunikacija, grafinis redagavimas 1, grafinis redagavimas 2, kultūrologija, moderniojo meno istorija, fotografijos istorija, portreto fotografavimas, peizažo, architektūros ir interjero fotografavimas, reportažo fotografavimas, reklaminės fotografijos technologija, mados fotografija, fotografijos strategijos, fotoaparatūra ir įrenginiai, specialiosios technologijos fotografavimas, reklamos fotografavimas, natiurmorto fotografavimas, , šventės fotografavimas, socialinės reklamos fotografavimas, žiniasklaidos pagrindai, reklamos pagrindai, filmavimo pagrindai, kūrybinis verslas, projekto valdymas, taikomieji tyrimai.
Specialieji studijų dalykai:
Laisvai studento pasirenkami dalykai (kino kalba, tapybos technikos, 3d programos, kaligrafija, estetika, grafikos technikos, meno dirbtuvės 1, meno dirbtuvės 2 – pasirenkami trys iš jų); baigiamasis darbas
Praktikos:
pažintinė praktika, apšvietimo praktika, kūrybinė praktika, komponavimo praktika, profesinė praktika, baigiamoji praktika.
Studijų baigimas: Studijos baigiamos savarankiškai parengto baigiamojo darbo gynimu.
Studijų programos skiriamieji bruožai: Studijų programa išsiskiria šiuolaikinei fotografijos rinkai aktualių dalykų visuma ir suteikia studentams galimybę profesionaliai taikyti fotografavimo bei apšvietimo metodiką, valdyti fotoįrenginius, fotografuoti reklamai, spaudai, filmuoti, kurti fotoiliustracijas knygoms, taikyti informacines technologijas skaitmeninės fotografijos srityje.
Kolegija, bendradarbiaudama su Lietuvos fotomenininkų sąjunga ir Lietuvos Spaudos fotografų klubu, suteikia studentams galimybę dalyvauti įvairiose socialinių partnerių organizuojamose paskaitose, konkursuose ir parodose. Kūrybinės praktikos Nidoje metu studentai dalyvauja kiekvienais metais vykstančiuose tarptautiniuose fotomenininkų seminaruose ir organizuojamuose konkursuose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Absolventas galės dirbti fotografu žiniasklaidos, reklamos, leidybos įmonėse, skaitmeninėse laboratorijose ir kitose su vaizdų gamyba bei produkavimu susijusiose srityse arba užsiimti individualia veikla, įgijęs verslo liudijimą ar sudaręs autorinę sutartį.
Absolventas gali tęsti studijas pasirinkdamas medijų meno studijų krypties universitetinių studijų programas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Fotografija Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Video kūryba ir medijos Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus dizaino kolegija Taikomoji fotografija Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Fotografijos technologija Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Nuolatinė - 3 (metais)