Interjero dizainas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisDizainas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531PX009
Įstaigos adresasVilnius, Antakalnio g. 54
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Parengti interjero dizainerį, gebantį kurti ir plėtoti interjero dizaino koncepciją, projektą, prisidėti prie projekto kūrimo ir įgyvendinimo, sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir nuolat tobulėti profesinėje veikloje.
Studijų programos tikslas (-ai):
Žinios ir jų taikymas:
Išmanys pagrindines interjero dizaino koncepcijas bei sąvokas, dizaino krypčių (šakų) istorinę ir šiuolaikinę raidą, gebės taikyti žinias meninėje veikloje, krypties ir tarpdalykinėse studijose, profesinėje veikloje, kūrybiškai naudoti vizualines raiškos priemones, naujausias technologijas ir įrangą praktiškai įgyvendindamas idėją. Išmanys dizaino vadybos principus, gebės juos taikyti įgyvendindamas kūrybinius projektus. Gebės pritaikyti žinias apie sveikatos ir saugumo reikalavimus, susijusius su konkrečia dizaino veikla.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
Gebės atpažinti, palyginti ir kritiškai vertinti aktualius dizaino reiškinius ir tendencijas, rinkti ir analizuoti duomenis meninės kūrybos problemoms spręsti remdamasis šiuolaikinio dizaino praktika ir tyrimais. Mokės analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, kurios reikia sprendimams formuluoti, argumentuoti ir išvadoms daryti. Gebės atlikti dizaino tyrimą ir taikyti jį kūrybinėms dizaino idėjoms įgyvendinti.
Specialieji gebėjimai:
Gebės kurti dizaino projektų idėjas, teikti pasiūlymus ir priimti sprendimus savarankiškai ar bendradarbiaudamas profesinėje ir (ar) tarpdalykinėje aplinkoje. Mokės organizuoti, planuoti, vertinti ir įgyvendinti praktinius dizaino projektų reikalavimus konkrečiose profesinės veiklos srityse. Gebės eksperimentuoti kurdamas dizaino projektus, pasitelkęs asmeninę kūrybinę patirtį arba apibendrinęs kitų dizainerių kūrybos rezultatus. Suvoks grafinio dizaino krypties šakos savitumus bei sąsajas su kitomis meno kryptimis, taikys istorinio, etinio ir konceptualaus konteksto žinias kurdamas dizaino projektus. Gebės pristatyti kūrybines idėjas ir (ar) projektus, naudodamas vizualines komunikacines ir informacines skaitmenines technologijas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Teorines žinias bei technologinius įgūdžius pritaikys praktinėje veikloje. Gebės naudoti meninės raiškos priemones, naujas medijas bei inovatyvias technologijas kūryboje, dizaino praktikos projektuose. Mokės sukurti kūrybinių darbų aplanką (portfolio).
Socialiniai gebėjimai:
Gebės komunikuoti su kolegomis, potencialiais užsakovais bei plačiąja visuomene, spręsdamas profesinės veiklos uždavinius interjero dizaino studijų krypties srityje. Išmanys dizainerio ir kliento, verslo, vartotojo, bendraautorių ir bendradarbių santykius ir gebės šias žinias taikyti projektuodamas, viešai pristatydamas kūrinį, dizaino projektą.
Gebės komunikuoti bendruomenėje ir viešojoje erdvėje žodine arba rašytine forma valstybine bei užsienio kalba (kalbomis). Galės dirbti komandoje, imtis atsakomybės už savo ir sau pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
Asmeniniai gebėjimai:
Gebės savarankiškai studijuoti, priimti sprendimus, spręsti problemas, prisitaikyti prie naujų situacijų, planuoti savo veiklą, laikytis nustatytų terminų, turės verslumo gebėjimų. Suvoks moralinę atsakomybę už savo kūrybinės veiklos rezultatus, jų poveikį visuomenei, ekonominei ir kultūrinei raidai bei aplinkai. Gebės motyvuotai vertinti savo stiprybes, suvoks mokymosi visą gyvenimą svarbą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, konsultacijos, praktiniai ir kursiniai darbai, kūrybinės dirbtuvės, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant studijų programoje numatytus dalykus, įvertinami, kai atsiskaitoma už visus studijų programoje numatytus studento savarankiškai atliktus darbus per semestrą ir egzaminų sesijų metu. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyko/modulio studijas, vertinami priskiriant juos pasiekimų lygmenims: puikus, tipinis ir slenkstinis.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktikos:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
užsienio kalba, specialybės kalbos kultūra, aplinkos ir žmonių sauga ir alternatyviai pasirenkami dalykai (sociologija, psichologija, profesinė etika – pasirenkamas vienas iš jų).
Studijų krypties dalykai ir moduliai:
piešimas ir tapyba, kūrybinės dirbtuvės, inžinerinė grafika, interjero dizaino istorija, kompiuterinis projektavimas 1, kompiuterinis projektavimas 2, kompiuterinis projektavimas 3, apdailos medžiagos, taikomieji tyrimai, pastatų konstrukcijos, kultūros istorija, interjero projektavimas 4, inžinerinė įranga 2, kūrybinis verslas ir moduliai: projektavimo pagrindai 1 (modulio dalykai: kompozicija, spalvotyra, projektavimo pagrindai), projektavimo pagrindai 2 (modulio dalykai: interjero projektavimo pagrindai, trimatė kompozicija, kompiuterinis modeliavimas) , projektavimas 1 (modulio dalykai: interjero projektavimas 1, apšvietimo dizainas, vizualizacijos praktika 1), projektavimas 2 (modulio dalykai: interjero projektavimas 2, interjero įrangos projektavimas 1, dekoravimas, vizualizacijos praktika 2), projektavimas 3 (modulio dalykai: interjero projektavimas 3, interjero įrangos projektavimas 2, inžinerinė įranga 1), projekto valdymas.
Specialieji studijų dalykai:
teisė, laisvai studento pasirenkami dalykai (forma ir tektonika, vizualizavimo programos, meno dirbtuvės 1, eksperimentinis piešimas, tapybos technikos, grafikos technikos, architektūrinis piešimas, moderniojo meno istorija, estetika, kaligrafija, retorinė komunikacija, fotografija – pasirenkami trys iš jų), baigiamasis darbas.
Praktikos:
pažintinė praktika, kūrybinė etnografinė praktika, profesinė praktika, baigiamoji praktika.
Studijų baigimas:
Studijos baigiamos savarankiškai parengto baigiamojo darbo gynimu.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa atitinka šiandienos visuomenės poreikius, dizaino, technologines, inžinerines naujoves ir galimybes. Vykdomi bendri projektai su socialiniais partneriais ir įvairiomis bendruomenėmis. Bendradarbiavimas su įmonėmis ir specialistais, profesionalios praktikos geriausių šalies architektų, dizainerių įmonėse suteikia galimybę tobulėti . Šios programos studentai dalyvauja įvairiose kūrybinėse dirbtuvėse, konkursuose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Interjero dizaino specialistas gebės dirbti kūrybinį darbą savarankiškai – sukurti verslą, vadovauti komandai, sudarytai iš įvairių sričių skirtingų kompetencijų specialistų. Darbo įgūdžiai garantuos gebėjimą integruotis į profesinę aplinką, galimybę tobulinti profesinę kompetenciją kitose aukštosiose mokyklose Lietuvoje ir užsienyje.
Absolventas gali tęsti studijas pasirinkdamas dizaino studijų krypties universitetinių studijų programas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Įvaizdžio dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Mados dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3.5 (metais)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija Įvaizdžio dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus dizaino kolegija Interjero dizainas Menai Dizainas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus dizaino kolegija Mados dizainas Menai Dizainas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Įvaizdžio dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Mados dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Grafinis dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Interjero dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Multimedijos dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 3 (metais)