Verslas ir muitinės veikla

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVadyba ir administravimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531LX128
Įstaigos adresasVilnius, Antakalnio g. 54
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
parengti verslo srities specialistą
išmanantį muitinės veiklą: procesus ir
procedūras, gebantį valdyti verslo
procesus, apimančius informacinių,
materialiųjų ir finansinių srautų
valdymą, gebantį organizuoti ir vykdyti
verslo veiklą sąlygotą muitinės procesų
ir procedūrų veiklos, savarankiškai bei
kūrybiškai veikti kintančiomis verslo
rinkos sąlygomis.
Studijų rezultatai:
1. Supras bendrus verslo kūrimo,
organizacijos sandaros formavimo bei
valdymo principus, tarptautinės logistikos ir muitinės veiklos aspektu,
turės naujausias vadybos teorijos ir
organizacijų valdymo problemų
sprendimo žinias ir gebės jas taikyti
praktinėje veikloje.
2. Gebės atpažinti ir supras socialinių,
humanitarinių, teisės ir kitų mokslų
teorijų pagrindus, supras jų taikymo
ypatumus praktinėje verslo kūrimo ir
muitinės procesų veikloje.
3. Gebės atlikti empirinius tyrimus,
integruotai taikyti socialinių,
humanitarinių, technologijos, teisės ir
kitų mokslų žinias verslo bei muitinės
procesų veikloms tirti.
4. Gebės naudotis šiuolaikinėmis
informacinėmis technologijomis, taikyti
kiekybinius ir kokybinius tyrimo
metodus, kryptingai kaupti informaciją
verslo kūrimo ir valdymo bei sąveikos
su muitinės procesais klausimams
nagrinėti.
5. Gebės rinkti duomenis ir analizuoti
verslo aplinkos bei muitinės procesus,
siekiant nustatyti problemas, ir
pasirinkti tinkamus problemų
sprendimo būdus iškeltiems verslo ir
muitinės veiklos uždaviniams nagrinėti.
6. Gebės rinkti, apibendrinti, analizuoti
ir sisteminti organizacijos informacinių,
materialinių ir finansinių srautų
duomenis, vertinti veiklos rezultatus,
teikti siūlymus verslo valdymo, veiklos
tobulinimo, muitinės procesų
klausimais.
7. Gebės planuoti, organizuoti ir vykdyti
verslo aplinkos, įtakotos muitinės
veikla, tyrimus, savarankiškai parinkti
technologines, organizacines ir
metodines priemones, siekdami
analizuoti verslo įmonės veiklą, sąsajoje
su muitinėmis bei nustatyti jos
tobulinimo būdus.
8. Gebės savarankiškai taikyti
socialiniais, humanitariniais, teisės,
technologijų ir kitais mokslais
grindžiamas muitinės veiklos profesinės
veiklos žinias verslo procesams valdyti ir tobulinti.
9. Gebės bendrauti su specialistais ir
kitais asmenimis, spręsdami muitinės
veiklos poveikio verslo kūrimui,
valdymui ir plėtrai uždavinius, perteikti
žinias ir savo požiūrį, vadovaudamiesi
profesine etika ir pilietiškumu.
10. Gebės kritiškai, nuosekliai reikšti
mintis raštu ir žodžiu, kelti verslo
valdymo ir plėtros problemas ir jas
spręsti, derinant su muitinės veikla,
diskutuoti aktualiais profesiniais
klausimais, plėtodami ir stiprindami
verslo valdymo įgūdžius įtakojamus
muitinės veiklos.
11. Gebės rinkti, kaupti ir sisteminti
informaciją, naudotis įvairiais
informacijos šaltiniais, informacinėmis
technologijomis verslo ir muitinės
veiklos srityje, tinkamai elgtis su
konfidencialia informacija.
12. Gebės savarankiškai tobulintis
profesinės verslo ir muitinės veiklos
srityje, suvokia moralinę atsakomybę už
savo veiklos rezultatų poveikį
visuomenės, ekonomikos, kultūros
raidai ir aplinkai.
13. Gebės savarankiškai tobulinti ir
plėsti profesinę verslo ir muitinės
veiklos kompetenciją per visą gyvenimą
trunkantį mokymąsi.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, pratybos, seminarai,
laboratoriniai darbai, demonstravimas,
diskusija, „atvejo analizė“, išvykos į
įmones, verslo įmonių atstovų
paskaitos, nuotolinis mokymasis,
projektų metodas kt.
Studijų programa baigiama
savarankiškai studento parengto
baigiamojo darbo pristatymu ir gynimu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų pasiekimams vertinti naudojami
įvairūs vertinimo metodai: egzaminas,
projektas, testas, ataskaita, savarankiškai atlikto darbo pristatymas
ir kt. Studento pasiekti studijų
rezultatai, baigus dalyko studijas,
vertinami priskiriant juos pasiekimų
lygmenims: puikus, tipinis ir slenkstinis.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
Specialybės kalbos kultūra, Užsienio
kalba, Tvari aplinka ir žmonių sauga;
alternatyviai pasirenkami dalykai:
Sociologija, Darnus vystymasis,
Psichologija.
Studijų krypties dalykai:
Verslo matematika, Logistika,
Taikomosios programos,
Mikroekonomika, LR muitinės sistema
ir institucijos, ES raida ir institucijos,
Pažintinė praktika, Verslo pagrindai,
Muitinės veikla ir teisės aktai,
Makroekonomika, Verslo
organizavimas, Muitinės procedūros ir
priežiūra, Rinkodara ir prekybos
valdymas, Sandėliai ir terminalai,
Prekių muitinis įvertinimas. Prekių
kilmė, Krovinių transportavimo ir
ekspedijavimo veikla, Finansinė
apskaita, Muitinės sandėlių valdymo
lavinimo praktika, Draudimai,
apribojimai ir muitinės tyrimai,
Operatyvinė analizė ir auditas,
Gamybinė praktika (muitinės veiklos),
Logistikos verslo teisinis
reglamentavimas, Verslo projektų
valdymas, Muitinės vaidmuo
tarptautinėje prekyboje, Tiekimo
grandinės valdymas, Prekių tarifinis
klasifikavimas.
Specialieji studijų dalykai:
Taikomieji tyrimai, Baigiamoji praktika,
Baigiamasis darbas, laisvai studento pasirenkami dalykai: Konfliktų
valdymas, Korupcijos prevencija
muitinės veikloje, Laiko valdymas,
Verslo komunikacija ir etika,
Atsakingos inovacijos, Verslo užsienio
kalba (anglų, rusų k.), Personalo
valdymas ir lyderystė, Derybų
strategija, XXI amžiaus muitinės
tendencijos.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Konfliktų valdymas, Korupcijos
prevencija muitinės veikloje, Laiko
valdymas, Verslo komunikacija ir etika,
Atsakingos inovacijos, Verslo užsienio
kalba (anglų, rusų k.), Personalo
valdymas ir lyderystė, Derybų
strategija, XXI amžiaus muitinės
tendencijos.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turės kompetencijas
organizuoti ir vykdyti verslą, sąlygotą
muitinės procesų ir procedūrų veiklų,
savarankiškai bei kūrybiškai veikti
kintančiomis verslo rinkos sąlygomis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Verslo ir muitinės veiklos studijų
programą baigusiam absolventui
atsivers galimybės dirbti verslo
įmonėje, Lietuvos Respublikos muitinės
departamente, jo padaliniuose, vykdant
verslo veiklas sąlygotas muitinės
procesų ir procedūrų, kintančiomis
verslo rinkos sąlygomis.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turi galimybę studijuoti
universitetuose ir įgyti aukštąjį
universitetinį išsilavinimą.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Alytaus kolegija Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Turizmo ir viešbučių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Sporto vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegijos Tauragės skyrius Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Medijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Tarptautinio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Transporto logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Gamybos ir logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Įmonių ir įstaigų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinis verslas ir komunikacija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Turizmas ir poilsis Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Renginiai ir pramogos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Turizmo paslaugų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Turizmo ir pramogų verslo industrija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Išmanioji vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Pardavimų ir logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Statybos verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Verslo vadyba ir marketingas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Tarptautinio svetingumo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija E. verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Turizmo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Viešbučių ir restoranų verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Kultūrinės veiklos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Organizacijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Verslas ir muitinės veikla Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)