Transporto logistika

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVadyba ir administravimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531LX036
Įstaigos adresasVilnius, Antakalnio g. 54
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti logistikos specialistą, gebantį valdyti krovinių ir keleivių pervežimo procesus, logistikos grandinės veiklą bei logistikos procesų valdymo informacijos srautus, taikyti logistikos veiklą reglamentuojančius teisės aktus; gebantį organizuoti transporto/logistikos įmonių/padalinių veiklą; savarankiškai ir kūrybiškai veikti kintančiomis verslo sąlygomis.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
Žinos fundamentinių pasaulėžiūros ir humanitarinių mokslų teorijas, materialinių, informacinių ir finansinių srautų, keleivių ir krovinių vežimų procesus.
Taikys ekonomikos, statistikos, vadybos ir verslo organizavimo žinias bei reglamentuojančius teisės aktus transporto/logistikos profesinėje veikloje.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
Analizuos įmonės logistinius/transportavimo procesus, identifikuos esančias problemas, įžvelgs perspektyvas užtikrinant darnią plėtrą nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.
Planuos įmonės/padalinio veiklą, vystymo/plėtros galimybes, įvertinus transporto/logistinio verslo aplinką, rinkos tendencijas.
Taikys informacines sistemas transporto ir logistikos procesų analizei.
Specialieji gebėjimai:
Valdys keleivių bei krovinių vežimo procesus, užtikrins jų materialinį aprūpinimą, kokybę ir kontrolę. Valdys tiekimo, pirkimo ir pardavimo, sandėliavimo, paskirstymo procesus optimizuojant tiekimo grandžių skaičių, atsargų kiekį, sandėliavimo sąnaudas. Valdys logistikos informacijos srautus naudodamas informacines technologijas.
Taikys vadybos ir verslo organizavimo ir kitų mokslų žinias efektyviam transporto ir logistikos procesų tobulinimui.
Socialiniai gebėjimai:
Gebės vertinti logistinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu. Gebės bendrauti taisyklinga lietuvių kalba ir užsienio kalba.
Asmeniniai gebėjimai:
Gebės kritiškai analizuoti, argumentuoti, diskutuoti komandinėje veikloje žodžiu, raštu ar kita komunikavimo priemone. Gebės savarankiškai gilinti savo žinias profesinėje veikloje, suvoks mokymosi visą gyvenimą svarbą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, konsultacijos, praktiniai, kursiniai, individualūs ir komandiniai savarankiški darbai, atvejų analizė, profesinės veiklos praktikos, pažintinės išvykos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant studijų programoje numatytus dalykus, įvertinami, kai atsiskaitoma už visus studijų programoje numatytus studento savarankiškai atliktus darbus per semestrą ir egzaminų sesijų metu. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyko/modulio studijas, vertinami priskiriant juos pasiekimų lygmenims: puikus, tipinis ir slenkstinis.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktikos:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
Užsienio kalba, Kalbos kultūra, Tvari aplinka ir žmonių sauga ir alternatyviai pasirenkami dalykai - Sociologija, Psichologija, Darnus vystymasis.
Studijų krypties dalykai ir moduliai:
Verslo matematika, Statistika, Mikroekonomika, Verslo pagrindai, Rinkodara ir pardavimų valdymas, Finansinė apskaita ir auditas, Kokybės vadyba transporte, Transporto sistema, Transporto priemonės, Makroekonomika, Krovinių ir keleivių vežimas, Informacinės sistemos logistikoje, Transporto ekonomika, Transporto vadyba ir verslo organizavimas, Logistika, Transporto veiklos teisinis reglamentavimas ir muitinės veikla, Ekspedicija ir draudimas, Sandėliai ir terminalai, Jungtinis semestro projektas ir alternatyviai pasirenkami moduliai: Transporto vadyba (modulio dalykai: Krovinių vežimo organizavimas ir valdymas, Keleivių vežimo organizavimas ir valdymas, Įvairiarūšiai vežimai), Logistikos procesų vadyba (modulio dalykai: Logistikos procesų valdymas, Tiekimo grandinės valdymas, Sandėlių procesų valdymas) – pasirenkamas vienas iš jų.
Specialieji studijų dalykai:
Taikomieji tyrimai, laisvai pasirenkami dalykai (Dalykinio bendravimo psichologija, Transporto geografija, Verslo kalba (anglų, prancūzų), ES transporto politika, Verslo kalba (vokiečių, rusų), Personalo vadyba, Verslo komunikacija ir etika, Dokumentų valdymas, Žalioji logistika – pasirenkami trys iš jų), Baigiamasis darbas.
Praktikos:
Pažintinė praktika, Logistinių įgūdžių lavinimo praktika, Gamybinė praktika, Baigiamoji praktika.
Studijų baigimas:
Studijos baigiamos savarankiškai parengto baigiamojo darbo gynimu.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Taikydami vietinės distribucijos ir tarptautinės logistikos teisines normas, absolventai gebės organizuoti ir planuoti aprūpinimo, pirkimo ir pardavimo, sandėliavimo paskirstymo procesus, valdyti keleivių bei krovinių gabenimo procesus, krovinių ir keleivių pervežimo procesus, logistikos grandinės veiklą bei logistikos procesų valdymo informacijos srautus. Nuosekliai ugdomi gebėjimai laiku priimti verslo optimizavimo sprendimus, sietinus su logistine veikla tiek pačioje įmonėje, tiek už jos ribų. Studijų programoje daug dėmesio skiriama ateities logistikos sritims: žaliajai logistikai, el. logistikai. Dalykiški ryšiai su socialiniais partneriais, bendravimas ir bendradarbiavimas su transporto/logistikos įmonėmis sudaro palankias sąlygas gauti reikiamas kompetencijas ir sėkmingai veikti darbo rinkoje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę savarankiškai taikant vietinės distribucijos ir tarptautinės logistikos teisines normas, organizuoti ir valdyti krovinių, keleivių pervežimo ir kitus logistinius procesus, priimti savalaikius verslo optimizavimo sprendimus ir užtikrinti verslo konkurencingumą transporto ir logistikos sektoriaus įmonėse. Įgijęs verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmuo gali dirbti transporto ir logistikos sektoriuje veikiančiose valstybinėse ir privačiose įmonėse, kurti savo verslą, siekti aukštesnio akademinio išsilavinimo.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Alytaus kolegija Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Turizmo ir viešbučių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegija Sporto vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno kolegijos Tauragės skyrius Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Medijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Tarptautinio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Marijampolės kolegija Transporto logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Gamybos ir logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Įmonių ir įstaigų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tarptautinis verslas ir komunikacija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Turizmas ir poilsis Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštoji mokykla Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Kauno filialas Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Tvarus verslas ir žaliosios technologijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Verslo kūrimas ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas Ateities verslas ir inovacijos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Transporto ir logistikos verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Renginiai ir pramogos Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Turizmo paslaugų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Turizmo ir pramogų verslo industrija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Išmanioji vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Įstaigų ir įmonių administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Pardavimų ir logistikos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija Statybos verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Verslo vadyba ir marketingas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija Tarptautinio svetingumo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija E. verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Turizmo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Viešbučių ir restoranų verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Kultūrinės veiklos vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Organizacijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Verslas ir muitinės veikla Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)