Išmaniųjų pastatų inžinerija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Studijų krypties grupėArchitektūra ir statyba
Studijų kryptisStatyba ir statybos inžinerija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531EX069
Įstaigos adresasVilnius, Antakalnio g. 54
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
parengti darbo rinkai konkurencingus,
aukštos kvalifikacijos statybos
inžinerijos krypties specialistus,
gebančius savarankiškai dirbti, spręsti
profesines problemas ir taikyti žinias
išmaniųjų pastatų inžinerijos srityje.
Studijų programos rezultatai atitinka
statybos inžinerijos studijų krypties
koleginio išsilavinimo pirmos pakopos
sudėtingumo lygį ir nukreiptos į
praktiškai patikrintų mokslo žinių ir
tipinių inžinerinių sprendimų taikymą,
specialistų parengimą praktinei veiklai.
Studijų rezultatai:
1. Žinos bendruosius gamtos mokslų
ir matematikos dėsningumus ir dėsnius,
reikalingus statybos inžinerijos studijų
krypties fundamentiniams pagrindams
suprasti. 2. Žinos svarbiausias statybos
inžinerijos studijų krypties sąvokas ir
supras jų turinį.
3. Turės pagrindinių statybos
inžinerijos žinių, svarbių dirbant
praktiškai.
4. Žinos gretimų studijų krypčių
problemų ir jų sprendimų kontekstą.
5. Gebės taikyti savo žinias ir
supratimą statybos inžinerijos studijų
krypties problemoms išspręsti
kūrybiškai taikydamas žinomus
metodus.
6. Gebės taikyti savo žinias ir
supratimą analizuodamas statybos
inžinerijos studijų krypties uždavinius ir
jiems spręsti parinkti tinkamus metodus,
eksperimentinę bei gamybinę įrangą.
7. Gebės taikyti analitinius ir
modeliavimo metodus spręsdamas
statybos inžinerijos studijų krypties
inžinerinius uždavinius.
8. Gebės taikyti inžinerines žinias ir
supratimą formuluodamas bei
vykdydamas statybos inžinerijos studijų
krypties projektavimo užduotis pagal
apibrėžtus reikalavimus.
9. Supras projektavimo metodikas ir
gebės jas taikyti.
10. Turės žinių ir įgūdžių statinio
informacinio modeliavimo srityje.
11. Gebės rasti reikiamą profesinę
informaciją naudodamasis duomenų
bazėmis ir kitais mokslinės bei
inžinerinės informacijos šaltiniais.
12. Gebės atlikti inžineriniams
uždaviniams spręsti reikiamus
eksperimentus, apdoroti jų rezultatus ir
pateikti šių rezultatų praktines išvadas.
13. Turėti darbo su įranga, naudojama
statybos inžinerijos studijų kryptyje,
įgūdžių.
14. Gebės parinkti inžinerinius
sprendimus ir priemones bei įrangą,
reikalingą šiems sprendimams
įgyvendinti.
15. Gebės derinti teorines ir
taikomąsias žinias spręsdamas
inžinerines statybos sektoriaus
problemas. 16. Supras inžinerinės veiklos etines,
aplinkos apsaugos ir komercines
aplinkybes.
17. Supras inžinerinės veiklos
organizavimo principus, žinos
pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos
reikalavimus.
18. Gebės spręsti inžinerinius
uždavinius savarankiškai ir komandoje.
19. Mokės bendrauti su inžinerijos
bendruomene ir plačiąja visuomene.
20. Supras inžinerinių sprendimų
poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis
profesinės etikos ir inžinerinės veiklos
normų, suvoks atsakomybę už
inžinerinės veiklos rezultatus.
21. Inžinerinės veiklos lygmeniu
išmanys pagrindinius projektų vykdymo
ir valdymo aspektus.
22. Suvoks individualaus mokymosi
visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, praktiniai darbai, seminarai,
simuliaciniai metodai (kai dirbama su
tikrais ar imituojančiais realias
situacijas prietaisais, įrengimais),
demonstravimas, diskusija, mokymasis
realioje aplinkoje: praktikos, išvykos į
įmones, verslo įmonių atstovų
paskaitos, nuotolinis mokymasis, į
problemos sprendimą orientuotas
mokymasis, projektų metodas, kt.
Studijų programa baigiama
savarankiškai studento parengto
baigiamojo darbo pristatymu ir gynimu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų pasiekimams vertinti naudojami
įvairūs vertinimo metodai: egzaminas,
projektas, testas, ataskaita,
savarankiškai atlikto darbo pristatymas
ir kt. Studento pasiekti studijų
rezultatai, baigus dalyko studijas,
vertinami priskiriant juos pasiekimų
lygmenims: puikus, tipinis ir slenkstinis.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
Specialybės kalbos kultūra, Specialybės
užsienio kalba, Tvari aplinka ir žmonių
sauga, alternatyviai pasirenkami
dalykai: Sociologija, Psichologija,
Darnus vystymasis.
Studijų krypties dalykai:
Matematika, Taikomoji fizika,
Inžinerinė ir skaitmeninė grafika,
Programinių įrenginių valdymo
pagrindai, Statybinės ir inžinerinės
medžiagos, Taikomoji mechanika,
Pastatų konstrukcijos ir jų skaičiavimas,
Išmaniosios inžinerinės sistemos,
Statinio informacinis modeliavimas 1,
Statinio informacinis modeliavimas 2,
Inžinerinė geodezija ir praktika,
Atsinaujinantys energijos šaltiniai,
Tvarūs pastatai ir jų vertinimas,
Taikomieji tyrimai, Statybos
ekonomika, Statinių vandentvarka,
Statybos technologija ir valdymas,
Išmaniųjų pastatų sistemų valdymas, bei
praktikos: Pažintinė praktika,
Geodezijos praktika, Statinių
projektavimo praktika, Gamybinė
technologinė praktika 1, Gamybinė
technologinė praktika 2.
Specialieji studijų dalykai:
Statybos teisinis reglamentavimas,
studento laisvai pasirenkami dalykai,
Baigiamoji praktika, Baigiamasis
darbas.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Atsakingos inovacijos, Vizualinės ir
apsaugos sistemos, Žiedinė statyba,
Virtualios ir papildytos realybės
valdymas, Statinių architektūra,
Bepiločių orlaivių (dronų)
technologijos.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turės pagrindinių statybos inžinerijos, išmaniųjų pastatų
inžinerinių sistemų projektavimo ir šių
sistemų valdymo, pažangių statybos
inžinerijoje naudojamų technologijų,
atsinaujinančių energijos šaltinių ir
tvarių pastatų vertinimo žinių; gebės
profesionaliai ir kvalifikuotai analizuoti
ir vertinti pastatų inžinerinius,
technologinius procesus, parinkti
išmaniųjų pastatų valdymo sistemas,
taikyti žinias ir įgūdžius rengiant
statinio ir jo sistemų informacinį
modelį.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijų programą baigęs absolventas
galės dirbti ne tik statybos inžinerijos
srities įmonėse, projektuojančiose ir
vykdančiose statybos procesus, bet ir
įmonėse, kurios projektuoja, montuoja
ir eksploatuoja išmaniųjų pastatų
valdymo sistemas, ir vykdo jų priežiūrą,
kurti savo verslą bei siekti aukštesnio
akademinio išsilavinimo.
Tolesnių studijų galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę
siekti aukštesnio akademinio
išsilavinimo universitete.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Alytaus kolegija Statinių inžinerinės sistemos Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Hidrotechninė statyba Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Kelių inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Statybos inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Statybos inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Statybos inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Statyba Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Išmaniųjų pastatų inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Statinių inžinerinės sistemos Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Statyba Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)