Atsinaujinančios energijos inžinerija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektra ir energija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531EX066
Įstaigos adresasVilnius, Antakalnio g. 54
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
parengti darbo rinkai konkurencingus, aukštos kvalifikacijos atsinaujinančios energijos inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai dirbti, spręsti profesines problemas ir taikyti naujausias technologines žinias atsinaujinančios energijos inžinerijos srityje. Studijų programos rezultatai atitinka energijos inžinerijos studijų krypties koleginio išsilavinimo pirmos pakopos sudėtingumo lygį ir nukreiptos į praktiškai patikrintų mokslo žinių ir tipinių inžinerinių sprendimų taikymą, specialistų parengimą praktinei veiklai.
Studijų rezultatai:
1. Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus energijos inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti.
2. Žinos svarbiausias energijos inžinerijos studijų krypties sąvokas ir supras jų turinį.
3. Turės pagrindinių praktikoje svarbių energijos inžinerijos studijų krypties žinių.
4. Žinos gretimų studijų krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą.
5. Gebės taikyti savo žinias ir supratimą energijos inžinerijos studijų krypties problemoms kūrybiškai spręsti žinomais metodais.
6. Gebės taikyti savo žinias ir supratimą analizuojant inžinerinius uždavinius ir juos spręsti parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą.
7. Gebės taikyti analitinius ir modeliavimo metodus sprendžiant energijos inžinerijos studijų krypties inžinerinius uždavinius.
8. Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltinius.
9. Gebės atlikti inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, apdoros jų rezultatus ir pateiks šių rezultatų praktines išvadas.
10. Turės darbo su įranga, naudojama energijos inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžių.
11. Gebės parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones bei įrangą, reikalingus šiems sprendimams įgyvendinti.
12. Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant inžinerines problemas.
13. Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugines ir komercines aplinkybes.
14. Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.
15. Gebės taikyti inžinerines žinias ir supratimą energijos inžinerijos studijų kryptyje formuluojant ir vykdant projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus.
16. Supras projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti.
17. Gebės spręsti inžinerinius uždavinius pavieniui ir komandoje.
18. Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
19. Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.
20. Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus.
21. Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, pratybos, seminarai, imitacija (kai dirbama su tikrais ar imituojančiais prietaisais, įrengimais), demonstravimas, diskusija, „atvejo analizė“, išvykos į įmones, verslo įmonių atstovų paskaitos, nuotolinis mokymasis, projektų metodas kt.
Studijų programa baigiama savarankiškai parengtu studento baigiamuoju darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų pasiekimams vertinti naudojami įvairūs vertinimo metodai: egzaminas, projektas, testas, ataskaita, savarankiškai atlikto darbo pristatymas ir kt. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyko studijas, vertinami priskiriant juos pasiekimų lygmenims: puikus, tipinis ir slenkstinis.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
Specialybės kalbos kultūra, Užsienio kalba, Aplinkos ir žmonių sauga; alternatyviai pasirenkami dalykai: Sociologija, Darnus vystymasis, Psichologija.
Studijų krypties dalykai:
Matematika, Fizika, Elektrotechninės medžiagos, Taikomosios programos, Inžinerinė grafika, Inžinerinė mechanika, Elektros grandinių analizė, Elektronika, Elektriniai matavimai, Galios elektronika, Šiuolaikinės elektros mašinos ir pavaros, Automatinio valdymo sistemos, Elektros įrenginių bandymai ir diagnostika, Pažangūs elektroniniai įtaisai ir valdikliai, Programuojamieji loginiai valdikliai, Pažangios elektros sistemos ir relinė apsauga, Elektros energetika, Inžinerinė ekonomika, Projektų valdymas, Taikomieji tyrimai, Elektrosauga, Saulės ir vėjo energetika, Atsinaujinančios energetikos sistemų projektavimas, Hidroenergetika.
Specialieji studijų dalykai:
Teisė, Praktikos: Technologinė 1, Technologinė 2, Gamybinė praktika 1 Gamybinė praktika 2,
Baigiamoji praktika, Baigiamasis darbas
Laisvai studento pasirenkami dalykai:
Energetikos istorija, Mokslo dirbtuvių projektas, Elektros rinka, Kogeneracijos technologijos, Tarpdisciplininis projektas, Robotika, Geoterminė energetika, Apsauga nuo žaibo, Autonominės energetinės sistemos.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Energetikos istorija, Mokslo dirbtuvių projektas, Elektros rinka, Kogeneracijos technologijos, Tarpdisciplininis projektas, Robotika, Geoterminė energetika, Apsauga nuo žaibo, Autonominės energetinės sistemos.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi atsinaujinančios energijos inžinerijos sistemų projektavimo, valdymo, pažangių elektros sistemų ir relinės apsaugos, atsinaujinančios energijos inžinerijos ekonomikos ir projekto valdymo žinių; gebės profesionaliai ir kvalifikuotai analizuoti ir vertinti atsinaujinančios energetikos inžinerijos technologinius procesus, parinkti atsinaujinančios energijos šaltinių technologijų valdymo metodus energetikos sistemoje, taikyti žinias apie programuojamų loginių valdiklių panaudojimą automatinio valdymo sistemose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Atsinaujinančios energijos inžinerijos studijų programą baigusiam absolventui atsivers galimybės dirbti ne tik atsinaujinančius energijos šaltinius eksploatuojančiose ir kuriančiose organizacijose, bet ir energijos inžinerijos srities įmonėse, kurios projektuoja ir montuoja atsinaujinančiosios energijos šaltinius bei sistemas, valstybinėse ir privačiose įmonėse, vykdančiose elektros energijos gamybos, perdavimo, paskirstymo ir vartojimo veiklas.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turi galimybę studijuoti universitetuose ir įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose