Automobilių techninis eksploatavimas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisVariklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531EX025
Įstaigos adresasVilnius, Antakalnio g. 54
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti darbo rinkai konkurencingus, aukštos kvalifikacijos transporto inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai dirbti ir taikyti naujausias technologines žinias automobilių transporto inžinerijos srityje, galinčius savarankiškai priimti techninius sprendimus, sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
Žinos bendruosius gamtos mokslų fizikinius ir cheminius procesus bei reiškinius, kuriais remiantis aiškinami gamtinės ir technologinės aplinkos vyksmai, taip pat matematikos dėsningumus ir dėsnius, būtinus transporto inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti. Susipažins su svarbiausiomis transporto inžinerijos studijų krypties sąvokomis ir supras jų turinį. Turės pagrindinių transporto inžinerijos žinių apie automobilių konstrukcijas, jų veikimo ir eksploatavimo principus, konstrukcines ir eksploatacines medžiagas. Žinos gretimų studijų krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą. Gebės taikyti dalykines žinias transporto inžinerijos studijų krypties problemoms spręsti, kūrybiškai taikydamas žinomus metodus. Galės analizuoti inžinerinius uždavinius ir jiems spręsti parinks tinkamus metodus, eksperimentinę, laboratorinę bei gamybinę įrangą. Gebės taikyti analitinius ir modeliavimo metodus, spręsdamas transporto inžinerijos studijų krypties kokybinius ir kiekybinius inžinerinius uždavinius. Mokės taikyti inžinerines žinias organizuodamas bei kontroliuodamas vidaus degimo variklių, mechaninių, hidraulinių ir pneumatinių sistemų, automobilių technologinius procesus pagal numatytus reikalavimus.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudodamasis informacinėmis technologijomis, duomenų bazėmis, programine įranga ir kitais moksliniais bei inžineriniais informacijos šaltiniais. Mokės atlikti transporto inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus bandymus, praktinius ir laboratorinius darbus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas. Turės įgūdžių dirbti su technologine įranga, naudojama transporto inžinerijos studijų kryptyje.
Specialieji gebėjimai:
Gebės parinkti inžinerinius sprendimus, priemones bei technologinę įrangą, reikalingą projektuoti, organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti automobilių variklių, valdymo sistemų, valdymo bei reguliavimo įrenginių diagnostikos ir priežiūros technologinį procesą, derinti teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas inžinerines automobilių saugaus eksploatavimo problemas. Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos, ekonomines ir komercines aplinkybes. Išmanys inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus. Supras įvairią projektavimo metodiką ir gebės ją taikyti projektuodamas technologinius procesus.
Socialiniai gebėjimai:
Gebės spręsti inžinerinius uždavinius dirbdamas savarankiškai ir komandoje. Mokės bendrauti taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
Asmeniniai gebėjimai:
Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus. Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus, atsiskleidžiančius per organizacinius įgūdžius, mokėjimą planuoti ir įgyvendinti produktyvius bei veiksmingus darbo metodus. Suvoks individualaus profesinio tobulėjimo, mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, konsultacijos, praktiniai ir kursiniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant studijų programoje numatytus dalykus, įvertinami, kai atsiskaitoma už visus studijų programoje numatytus studento savarankiškai atliktus darbus per semestrą ir egzaminų sesijų metu. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyko studijas, vertinami priskiriant juos pasiekimų lygmenims: puikus, tipinis ir slenkstinis.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktikos:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
užsienio kalba, specialybės kalbos kultūra, tvari aplinka ir žmonių sauga ir alternatyviai pasirenkami dalykai (sociologija, psichologija, darnus vystymasis – pasirenkamas vienas iš jų).
Studijų krypties dalykai:
matematika, fizika, kompiuterinis projektavimas, taikomosios programos, inžinerinė grafika, medžiagų inžinerija, elektrotechnika ir elektronika, inžinerinė mechanika, techniniai matavimai, automobilių konstrukcija, eksploatacinės medžiagos, alternatyvių energijos šaltinių automobiliai, inžinerinė ekonomika, projektų valdymas, taikomieji tyrimai, automobilių elektros įrenginiai, varikliai, automobilių teorija, automobilių remonto technologijos, automobilių diagnostika, automobilių techninė priežiūros technologijos, automobilių valdymo sistemos, automobilių priežiūros įmonių projektavimas, automobilių techninė ekspertizė.
Specialieji studijų dalykai:
teisė, laisvai pasirenkami studijų dalykai (suvirinimo technologijos, tvarusis transportas, mokslo dirbtuvių projektas, eismo inžinerija, automobilių valdymo blokų programavimas, tarpdisciplininis projektas, išmaniosios technologijos automobiliuose, eismo sauga, transporto sistema – pasirenkami trys iš jų).
Praktikos:
technologinė praktika1,technologinė praktika 2, gamybinė praktika 1, gamybinė praktika 2, baigiamoji praktika.
Studijų baigimas:
Studijos baigiamos savarankiškai parengto baigiamojo darbo gynimu.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programos kokybiškas studijas užtikrina bendradarbiavimas su verslo įmonėmis. Kolegijai bendradarbiaujant su tarptautine kompanija Toyota Baltic AS įkurtas TOYOTA techninio mokymo centras. Įmonė aprūpina laboratorijas naujausia įranga, suteikia galimybę naudotis mokomąja medžiaga, dėstytojai ir studentai kelia dalykinę kvalifikaciją organizuojamuose mokymuose bei seminaruose. Geriausiems studijų programos studentams mokama vardinė Įmonės stipendija.
Studentams sudaroma galimybė dalyvauti eksperimentinės plėtros projektuose: ,,Aerodinaminio vamzdžio projektavimas ir gamyba“, ,,Šoninio slydimo triratės transporto priemonės projektavimas ir gamyba“, ,,Elektrinio karto projektavimas ir gamyba“ bei kituose. Inovatyvaus eksperimentinės plėtros projekto metu pagaminta pirma Lietuvoje „Studentiška formulė“, studentai sėkmingai dalyvauja tarptautinėse varžybose. Studentai taip pat aktyviai įsitraukia į tarptautinių mainų programą „Erasmus+“: vyksta studijuoti ar atlikti profesinės veiklos praktikos į kitas Europos Sąjungos šalis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Automobilių techninio eksploatavimo specialistas gali dirbti įvairiose transporto priemonių ir jų komponentų gamybos, prekybos, remonto, įrangos pardavimo ir priežiūros, techninės apžiūros įmonėse, draudimo bendrovėse.
Absolventas gali tęsti studijas pasirinkdamas transporto inžinerijos studijų krypties universitetinių studijų programas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose