Automobilių elektronikos sistemos

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektronika ir automatika
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531EX024
Įstaigos adresasVilnius, Antakalnio g. 54
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Rengti kvalifikuotus elektronikos inžinerijos specialistus transporto sektoriuje, suteikiant jiems žinių, gebėjimų ir įgūdžių, būtinų profesionaliai prižiūrėti, diagnozuoti, remontuoti, projektuoti ir diegti nuolat tobulinamas bei globalioje rinkoje plačiai naudojamas automobilių elektronikos sistemas, kurti ir vadovauti šias paslaugas teikiančioms Lietuvos Respublikos ir kitų šalių įmonėms.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus bei dėsnius, būtinus elektronikos inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti. Susipažins su svarbiausiomis elektronikos inžinerijos studijų krypties sąvokomis. Įgis pagrindinių elektronikos inžinerijos žinių. Išmanys gretimų studijų krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą. Gebės taikyti žinias ir žinomus metodus spręsdamas elektronikos inžinerijos studijų krypties problemas, analizuodamas inžinerinius uždavinius ir jiems spręsti parinks tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą. Gebės taikyti analitinius ir modeliavimo metodus spręsdamas elektronikos inžinerijos studijų krypties inžinerinius uždavinius.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais. Galės atlikti inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas. Turės įgūdžių dirbti su įranga, naudojama elektronikos inžinerijos studijų kryptyje.
Specialieji gebėjimai:
Gebės priimti inžinerinius sprendimus, parinkti priemones bei įrangą, reikalingą šiems sprendimams įgyvendinti. Galės derinti teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas inžinerines problemas. Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes. Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus. Gebės taikyti inžinerines žinias formuluodamas bei vykdydamas projektavimo užduotis pagal numatytus reikalavimus. Supras įvairią projektavimo metodiką ir gebės ją taikyti.
Socialiniai gebėjimai:
Gebės spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje. Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
Asmeniniai gebėjimai:
Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus. Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus.
Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, konsultacijos, praktiniai ir kursiniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant studijų programoje numatytus dalykus, įvertinami, kai atsiskaitoma už visus studijų programoje numatytus studento savarankiškai atliktus darbus per semestrą ir egzaminų sesijų metu. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyko/modulio studijas, vertinami priskiriant juos pasiekimų lygmenims: puikus, tipinis ir slenkstinis.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktikos:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
specialybės kalbos kultūra, užsienio kalba, tvari aplinka ir žmonių sauga ir alternatyviai pasirenkami dalykai (sociologija, darnus vystymasis, psichologija – pasirenkamas vienas iš jų).
Studijų krypties dalykai:
matematika, fizika, medžiagų inžinerija, taikomosios programos, inžinerinė grafika, automobilių konstrukcija, taikomoji mechanika, elektrotechnika, elektronika ir automatika, vidaus degimo varikliai ir jų elektronika, analoginiai ir skaitmeniniai įtaisai, duomenų perdavimo sistemos, elektriniai matavimai, mikroprocesoriai ir valdikliai, inžinerinė ekonomika, projektų valdymas, įmonių ekonomika, taikomieji tyrimai, elektros ir elektronikos įtaisai ir valdymas, variklių maitinimo sistemų elektronika, hibridinių ir elektrinių automobilių elektroninės sistemos, diagnostikos sistemos, aktyvios ir pasyvios saugumo sistemos, apsaugos ir komforto sistemos, programavimas.
Specialieji studijų dalykai:
teisė, laisvai pasirenkami dalykai (tarpdisciplininis projektas, mokslo dirbtuvių projektas, techninė ekspertizė, automobilių eksploatacinės medžiagos, intelektualios eismo valdymo sistemos, eismo saugumas, transporto ekologija, automobilių techninė priežiūra, robotika, alternatyvūs energijos šaltiniai automobiliuose– pasirenkami trys iš jų).
Praktikos:
mokomoji praktika, technologinė praktika, elektroninės įrangos derinimo praktika, gamybinė praktika, baigiamoji praktika.
Studijų baigimas:
Studijos baigiamos savarankiškai parengto baigiamojo darbo gynimu.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programos kokybiškas studijas užtikrina naujos laboratorijos, aprūpintos modernia įranga, kolegijos bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio verslo ir mokslo institucijomis. Studentai turi galimybę įgyti naujausių teorinių žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių transporto priemonių elektros ir elektronikos priežiūros srityje bendraudami su dėstytojais – praktikais, tyrėjais. Mokoma diagnozuoti automobilių elektrinių ir elektroninių sistemų gedimus, nustatyti jų priežastis, šalinti gedimus, analizuoti ir taikyti alternatyviosios energetikos akumuliavimo šaltinius, technologijas, charakteristikas ir atlikti būtinus techninius ir ekonominius skaičiavimus, elektroninių sistemų diegimo, diagnozavimo ir derinimo darbus. Studijuodami studentai kuria realius eksperimentinės plėtros darbus, dalyvauja mokslinėse/praktinėse konferencijose ir tarptautiniuose projektuose, tarptautinių mainų programoje „Erasmus+“: vyksta studijuoti ar atlikti profesinės veiklos praktikos į kitas Europos Sąjungos šalis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Automobilių elektronikos sistemų studijų programos absolventai gali dirbti Lietuvos Respublikos ir kitų šalių transporto sektoriaus priežiūros ir remonto įmonėse, teikiančiose elektronikos ir elektros diagnostikos paslaugas, transporto priemonių ir jų komponentų prekybos organizacijose, transporto priemonių įrangos pardavimo ir priežiūros įmonėse diagnostikais, projektuotojais, inžinieriais, padalinių ir įmonių vadovais.
Absolventai gali tęsti studijas pasirinkdamas elektronikos inžinerijos studijų krypties universitetines studijų programas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno kolegija Automatika ir robotika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Elektronikos technika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Avionikos sistemų inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Elektros ir automatikos įrenginiai Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3 (metais)
Utenos kolegija Automatinio valdymo sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais)
Vilniaus kolegija Kompiuterių inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vilniaus kolegija Elektronikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Elektros ir automatikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Automobilių elektronikos sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)