Geležinkelio transporto inžinerija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Studijų krypties grupėTransporto paslaugos
Studijų kryptisTransporto paslaugos
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531EX021
Įstaigos adresasVilnius, Antakalnio g. 54
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti konkurencingus, aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius planuoti ir organizuoti veiklą, spręsti geležinkelio eismo valdymo sistemų, traukos riedmenų techninius, technologinius bei valdymo uždavinius.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
Žinos bendruosius gamtos mokslų fizikinius ir cheminius procesus bei reiškinius, kuriais remiantis aiškinami gamtinės ir technologinės aplinkos vyksmai, taip pat matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus geležinkelių transporto inžinerijos fundamentiniams pagrindams suprasti. Susipažins su svarbiausiomis transporto inžinerijos studijų krypties sąvokomis ir supras jų turinį. Turės pagrindinių geležinkelio transporto inžinerijos žinių apie riedmenų ūkį, traukos riedmenų konstrukcijas, eksploatavimo principus, konstrukcines ir eksploatacines medžiagas, geležinkelio infrastruktūrą, ryšio sistemas, geležinkelio valdymo sistemų/įrenginių konstrukcijas, veikimo ir eksploatavimo principus. Gebės taikyti dalykines žinias traukos riedmenų, geležinkelių valdymo sistemų/įrenginių techninėms, technologinėms bei valdymo problemoms spręsti, kūrybiškai naudoti žinomus metodus. Galės taikyti analitinius bei modeliavimo metodus vertindamas traukos riedmenų elementų, geležinkelio sistemų įrenginių techninę būklę organizuodamas bei kontroliuodamas traukos riedmenų, geležinkelių sistemų/įrenginių eksploatacijos, remonto, priežiūros technologinius procesus pagal numatytus reikalavimus. Supras įvairią projektavimo metodiką ir gebės ją taikyti projektuodamas traukos riedmenų sistemos elementus, remonto ir priežiūros technologinius procesus, geležinkelių eismo valdymo sistemas/įrenginius, geležinkelio stotis ir linijas, privažiuojamuosius kelius ir prekių barus.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudodamasis informacinėmis technologijomis, duomenų bazėmis, programine įranga ir kitais moksliniais bei inžineriniais informacijos šaltiniais. Galės atlikti geležinkelio transporto inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus bandymus, praktinius ir laboratorinius darbus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas. Turės įgūdžių dirbti su technologine įranga ir gebės parinkti tinkamą priemonę sprendimams formalizuoti.
Specialieji gebėjimai:
Gebės parinkti inžinerinius sprendimus, priemones bei technologinę įrangą, reikalingą eksploatuoti. projektuoti, organizuoti ir kontroliuoti riedmenų, geležinkelių sistemų/įrenginių valdymo, diagnostikos ir priežiūros technologinius procesus. Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas inžinerines traukos riedmenų, geležinkelių sistemų saugaus eksploatavimo problemas. Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos, ekonomines ir komercines aplinkybes, inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus. Socialiniai gebėjimai:
Gebės spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje, bendrauti taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
Asmeniniai gebėjimai:
Supras inžinerinių problemų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus. Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius IS kūrimo, diegimo ar plėtros projektų vykdymo ir valdymo aspektus. Suvoks individualaus profesinio tobulėjimo, mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, konsultacijos, praktiniai ir kursiniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant studijų programoje numatytus dalykus, įvertinami, kai atsiskaitoma už visus studijų programoje numatytus studento savarankiškai atliktus darbus per semestrą ir egzaminų sesijų metu. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyko studijas, vertinami priskiriant juos pasiekimų lygmenims: puikus, tipinis ir slenkstinis.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktikos:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
užsienio kalba, specialybės kalbos kultūra, tvari aplinka ir žmonių sauga ir alternatyviai pasirenkami dalykai (sociologija, psichologija, darnus vystymasis–pasirenkamas vienas iš jų).
Studijų krypties dalykai:
matematika, fizika, kompiuterinis projektavimas, inžinerinė grafika, taikomosios programos, elektrotechnika ir elektronika, inžinerinė mechanika, taikomieji tyrimai, medžiagų inžinerija, geležinkelio riedmenys, riedmenų techninė eksploatacija, riedmenų traukos teorija, mikroprocesorinės eismo valdymo sistemos, geležinkelių keliai ir stočių įrenginiai, stočių technologijų projektavimas, inžinerinė ekonomika, traukinių eismo organizavimas, geležinkelio eismo sauga, ryšių ir techninės diagnostikos sistemos, elektros tiekimo sistemos, projektų valdymas.
Specialieji studijų dalykai:
teisė, laisvai pasirenkami studijų dalykai (suvirinimo technologijos, tvarusis transportas, mokslo dirbtuvių projektas, vagonų ūkis, duomenų bazių programavimas, tarpdisciplininis projektas, elektrifikuoti traukos riedmenys, vizualinės ir apsaugos sistemos, transporto sistema– pasirenkami trys iš jų).
Praktikos:
technologinė praktika, gamybinė 1 praktika, gamybinė 2 praktika, gamybinė 3 praktika, baigiamoji praktika.
Studijų baigimas:
Studijos baigiamos savarankiškai parengto baigiamojo darbo gynimu.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų procese naudojamos atnaujintos modernios laboratorijos, kurias įkūrė bei remia tarptautinės kompanijos: Bombardier Transportation (Lenkija), Bombardier Transportation (Švedija), AŽD Praha (Čekija). Studijos vyksta taikant išskirtinius modernius mokomuosius simuliatorius, kurie atkuria realias riedmenų, traukinių eismo valdymo situacijas įvairiais maršrutais, imituoja signalizacijos įrenginių, riedmenų elementų darbą. Praktiniai darbai realiomis sąlygomis atliekami depuose, geležinkelių infrastuktūros padaliniuose. Tokio turinio programos neturi nė viena aukštoji mokykla. Absolventai gebės spręsti traukos riedmenų, geležinkelių sistemų techninius, technologinius bei valdymo uždavinius: priimti sprendimus projektuodami traukos riedmenų sistemos elementus, geležinkelių eismo valdymo sistemas, užtikrinti patikimą ir saugų riedmenų eksploatavimą, traukinių eismo organizavimą, jo valdymą bei kontrolę, spręsti geležinkelio transporto eksploatavimo uždavinius.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Absolventas gali dirbti geležinkelio sektoriaus valstybinėse ir privačiose įmonėse, vadovauti traukos riedmenų, eismo valdymo sistemų įrenginių remonto, priežiūros darbams, rengti eismo valdymo, technologinio ryšio sistemų projektus ir techninę dokumentaciją
Absolventas gali tęsti studijas pasirinkdamas transporto inžinerijos studijų krypties universitetinių studijų programas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose