Statinių inžinerinės sistemos

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Studijų krypties grupėArchitektūra ir statyba
Studijų kryptisStatyba ir statybos inžinerija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531EX019
Įstaigos adresasVilnius, Antakalnio g. 54
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti darbo rinkoje konkurencingą specialistą, išmanantį inžinerinių sistemų montavimo technologijas ir gebantį parinkti tinkamus konstrukcinius sprendinius, rengti bei skaitmenizuoti statinių inžinerinių sistemų projektus, organizuoti ir vykdyti inžinerinių sistemų priežiūrą.
Žinios ir jų taikymas:
Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus statybos inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti;
Žinos svarbiausias statybos inžinerijos studijų krypties sąvokas ir supras jų turinį, problemas ir gebės jas kūrybiškai spręsti parinkdamas tinkamus metodus;
Turės pagrindinių statybos inžinerijos žinių, svarbių dirbant praktiškai;
Žinos gretimų studijų krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltinius;
Gebės atlikti inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus taikomuosius tyrimus, apdoros jų rezultatus ir pateiks šių rezultatų praktines išvadas;
Turės darbo su įranga, naudojama statybos inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžių.
Specialieji gebėjimai:
Gebės taikyti inžinerines žinias ir supratimą statybos inžinerijos studijų kryptyje formuluojant ir vykdant projektavimo užduotis pagal projektavimo metodikas ir apibrėžtus reikalavimus;
Turės žinių ir įgūdžių statinio informacinio modeliavimo srityje;
Gebės taikyti savo žinias ir supratimą analizuojant statybos inžinerijos studijų krypties uždavinius ir problemas, kūrybiškai taikys tinkamus metodus bei įrangą;
Gebės parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones bei įrangą, reikalingą jiems įgyvendinti;
Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant inžinerines statybos sektoriaus problemas;
Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugines ir komercines aplinkybes;
Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinos pagrindinius darbuotojų ir gaisrinės saugos reikalavimus.
Socialiniai gebėjimai:
Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų;
Gebės spręsti inžinerinius uždavinius komandoje, bendrauti su kolegomis, gretutinių sričių specialistais, plačiąja visuomene, būti lyderiu, argumentuotai ginti savo poziciją.
Asmeniniai gebėjimai:
Gebės spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir supras jų poveikį visuomenei ir aplinkai, gebės planuoti savo darbą ir laiką, laikysis profesinės etikos;
Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus;
Turės žinių ir įgūdžių statinio informacinio modeliavimo srityje;
Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, konsultacijos, praktiniai ir kursiniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant studijų programoje numatytus dalykus, įvertinami, kai atsiskaitoma už visus studijų programoje numatytus studento savarankiškai atliktus darbus per semestrą ir egzaminų sesijų metu. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyko/modulio studijas, vertinami priskiriant juos pasiekimų lygmenims: puikus, tipinis ir slenkstinis.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktikos:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
Specialybės kalbos kultūra, Užsienio kalba, alternatyviai pasirenkami dalykai (Sociologija, Psichologija, Darnus vystymasis), Tvari aplinka ir žmonių sauga.
Studijų krypties dalykai:
Matematika, Taikomoji fizika, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Taikomoji mechanika, Statiniai ir medžiagos, Inžinerinė geodezija ir praktika, Pastatų šildymas, Dujų tiekimas, Statinio informacinis modeliavimas, Taikomieji tyrimai, Statinių vandentvarka, Jungtinis semestro projektas, Statybos ekonomika, Atsinaujinantys energijos šaltiniai, Projektų valdymas, Inžinerinių sistemų valdymas ir priežiūra, Inžinerinių sistemų montavimas, Pastatų vėdinimas.
Specialieji studijų dalykai:
Teisė; laisvai pasirenkami dalykai (Atsakingos inovacijos, Personalo vadyba, Energijos vartojimo efektyvumas, verslo anglų kalba, Biosferos apsauga, Dokumentų valdymas – pasirenkami trys iš jų), Baigiamasis darbas.
Praktikos:
Pažintinė praktika, Statinių projektavimo praktika, Gamybinė technologinė praktika, Baigiamoji praktika.
Studijų baigimas:
Studijos baigiamos savarankiškai parengto baigiamojo darbo gynimu.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į statinių inžinerinių sistemų (šildymo, vandentvarkos, vėdinimo) montavimo technologijų taikymą, studentas turi žinių, reikalingų inžinerinių sistemų projektams rengti, technologinių procesų valdymui bei inžinerinių sistemų priežiūrai organizuoti ir vykdyti.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą statybos inžinerijos srityje parenkant tinkamus konstrukcinius sprendinius bei inžinerinių sistemų montavimo technologijas, rengiant ir skaitmenizuojant statinių inžinerinių sistemų projektus, organizuojant ir vykdant inžinerinių sistemų priežiūrą. Įgijęs inžinerijos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmuo gali dirbti statybos sektoriuje veikiančiose valstybinėse ir privačiose įmonėse, kurti savo verslą, siekti aukštesnio akademinio išsilavinimo.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Alytaus kolegija Statinių inžinerinės sistemos Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Hidrotechninė statyba Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Kelių inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Statybos inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Statybos inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Statybos inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Statyba Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Išmaniųjų pastatų inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Statinių inžinerinės sistemos Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Statyba Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)