Statyba

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Studijų krypties grupėArchitektūra ir statyba
Studijų kryptisStatyba ir statybos inžinerija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531EX018
Įstaigos adresasVilnius, Antakalnio g. 54
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti darbo rinkoje konkurencingą statybos inžinerijos specialistą, gebantį rengti statinių projektus ir statinio informacinius modelius, atlikti konstrukcinius bei sąmatinius skaičiavimus, planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti statybos darbams, užtikrinti statinių priežiūrą.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus statybos inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti. Žinos svarbiausias statybos inžinerijos studijų krypties sąvokas ir supras jų turinį. Turės pagrindinių statybos inžinerijos žinių, svarbių dirbant praktiškai. Žinos gretimų studijų krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudodamas duomenų bazes ir kitus mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltinius. Gebės atlikti inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus taikomuosius tyrimus, apdoros jų rezultatus ir pateiks šių rezultatų praktines išvadas. Turės įgūdžių dirbti su įranga, naudojama statybos inžinerijos studijų kryptyje.
Specialieji gebėjimai:
Gebės taikyti inžinerines žinias statybos inžinerijos studijų kryptyje formuluodamas ir vykdydamas projektavimo užduotis pagal projektavimo metodiką ir numatytus reikalavimus. Gebės taikyti savo žinias analizuodamas statybos inžinerijos studijų krypties uždavinius ir problemas, kūrybiškai taikys tinkamus metodus bei įrangą. Gebės parinkti inžinerinius sprendimus, priemones bei įrangą, reikalingą jiems įgyvendinti. Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas inžinerines statybos sektoriaus problemas. Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugines ir komercines aplinkybes. Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinos pagrindinius darbuotojų ir gaisrinės saugos reikalavimus.
Socialiniai gebėjimai:
Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų. Gebės spręsti inžinerinius uždavinius komandoje, bendrauti su kolegomis, gretutinių sričių specialistais, plačiąja visuomene, būti lyderiu, argumentuotai ginti savo poziciją.
Asmeniniai gebėjimai:
Gebės spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir supras jų poveikį visuomenei ir aplinkai. Gebės planuoti savo darbą ir laiką, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus. Gebės planuoti savo darbą ir laiką, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus. Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, konsultacijos, praktiniai ir kursiniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant studijų programoje numatytus dalykus, įvertinami, kai atsiskaitoma už visus studijų programoje numatytus studento savarankiškai atliktus darbus per semestrą ir egzaminų sesijų metu. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyko/modulio studijas, vertinami priskiriant juos pasiekimų lygmenims: puikus, tipinis ir slenkstinis.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktikos:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
Specialybės kalbos kultūra, Užsienio kalba, alternatyviai pasirenkami dalykai (Sociologija, Psichologija, Darnus vystymasis), Tvari aplinka ir žmonių sauga.
Studijų krypties dalykai:
Matematika, Taikomoji fizika, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Statybinės medžiagos, Taikomoji mechanika, Inžinerinė geodezija ir praktika, Pastatų architektūra ir konstrukcijos, Taikomieji tyrimai, Konstrukcijų skaičiavimas, Geotechnika, Statinio informacinis modeliavimas, Statybos ekonomika, Projektų valdymas, Pastatų priežiūra, Statybos darbų technologija ir organizavimas, Jungtinis semestro projektas.
Specialieji studijų dalykai:
Teisė, laisvai studento pasirenkami dalykai (Architektūros istorija, Verslo anglų kalba, Socialinis projektas, Personalo vadyba, Dokumentų valdymas, Miestų planavimas, Profesinė etika – pasirenkami trys iš jų), Baigiamasis darbas.
Praktikos:
Statybos darbų praktika, Statinių projektavimo praktika, Gamybinė technologinė praktika, Baigiamoji praktika.
Studijų baigimas:
Studijos baigiamos savarankiškai parengto baigiamojo darbo gynimu.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į technologinių procesų taikymą statybos sektoriuje, studentas turi žinių, reikalingų statinių projektams rengti, naujų statinių statybai organizuoti ir vykdyti, esamiems statiniams rekonstruoti, remontuoti ir prižiūrėti, statinių statybos techninei priežiūrai vykdyti.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą statybos inžinerijos srityje, rengti statinių projektus ir informacinius modelius, atlikti konstrukcinius, sąmatinius skaičiavimus bei geodezinius matavimus, planuoti, organizuoti bei techniškai vadovauti statybos darbams. Įgijęs inžinerijos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmuo gali dirbti statybos sektoriuje veikiančiose valstybinėse ir privačiose įmonėse, kurti nuosavą verslą, siekti aukštesnio akademinio išsilavinimo.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Alytaus kolegija Statinių inžinerinės sistemos Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Hidrotechninė statyba Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Kelių inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kauno technikos kolegija Statybos inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos valstybinė kolegija Statybos inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Panevėžio kolegija Statybos inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 3 (metais)
Šiaulių valstybinė kolegija Statyba Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Išmaniųjų pastatų inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Statinių inžinerinės sistemos Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Statyba Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)