Informacinių sistemų inžinerija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisElektronika ir automatika
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 4 (metais), Nuolatinė - 3 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531BX011
Įstaigos adresasVilnius, Antakalnio g. 54
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti informacinių sistemų inžinerijos specialistą, gebantį analizuoti verslo poreikius ir juos specifikuoti, projektuoti ir diegti informacines sistemas, taikydamas įvairias projektavimo ir modeliavimo metodikas, parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones, kurdamas ir administruodamas duomenų bazes bei internetines svetaines, suprasti ir taikyti informacinių sistemų saugos principus, gebėti savarankiškai priimti sprendimus, sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas: Žinos bendruosius gamtos, socialinių, humanitarinių mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, būtinus informatikos inžinerijos fundamentaliems pagrindams suprasti bei profesiniams tikslams pasiekti. Išmanys kompiuterių architektūrą, tinklus, operacines sistemas, turės funkcinio ir objektinio programavimo žinių ir gebės jas taikyti. Žinos informacinių sistemų, duomenų bazių kūrimo, administravimo ir programavimo principus ir taikys projektuodamas informacines sistemas ir duomenų bazes, taikydamas įvairias sistemų projektavimo ir modeliavimo metodikas bei įrankius pagal apibrėžtus reikalavimus. Gebės taikyti interneto technologijų ir internetinių programų kūrimo žinias kūrybiškai žinomais metodais spręsdamas inžinerinius uždavinius. Žinos duomenų struktūras, algoritmus, duomenų analizės principus ir taikys praktikoje. Išmanys ir taikys informacijos, autorių teisių apsaugos įstatymus, aplinkos bei darbų saugą reglamentuojančius teisės aktus.
Gebėjimai vykdyti tyrimus: Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją, naudodamas informacines technologijas, duomenų bazes, programinę įrangą ir kitus mokslinius bei inžinerinius informacijos šaltinius. Vertins ir valdys organizacijos informacinius išteklius taikydamas inžinerinius ir duomenų analizės metodus Vertins inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, teisiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu, parinkdamas informacinių sistemų sudėtines dalis ir struktūrą. Gebės eksperimentuoti, analizuoti ir interpretuoti duomenis
Specialieji gebėjimai: Gebės parinkti, įdiegti ir prižiūrėti programinę bei techninę įrangą informacinių sistemų inžinerijos problemoms spręsti. Mokės parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones projektuodamas duomenų bazes. Projektuos organizacijos poreikius atitinkančias interneto svetaines, informacines sistemas ir programinę įrangą kūrybiškai taikydamas informatikos inžinerijos analizės, projektavimo ir modeliavimo metodus. Išmanys ir taikys informacinių sistemų saugos principus, supras inžinerinės veiklos organizavimo, darbo principus.
Modeliuos ir atnaujins įmonių kompiuterizuotos veiklos procesus, analizuos vartotojų informacinius poreikius, planuos, projektuos kompiuterizuotas informacines sistemas, vykdys/valdys IS kūrimo, diegimo ar plėtros projektus.
Socialiniai gebėjimai: Gebės spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje, bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
Asmeniniai gebėjimai: Supras inžinerinių problemų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus. Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius IS kūrimo, diegimo ar plėtros projektų vykdymo ir valdymo aspektus. Suvoks individualaus profesinio tobulėjimo, mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Mokymo ir mokymosi veiklos: Paskaitos, konsultacijos, praktiniai ir kursiniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant studijų programoje numatytus dalykus, įvertinami, kai atsiskaitoma už visus studijų programoje numatytus studento savarankiškai atliktus darbus per semestrą ir egzaminų sesijų metu. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyko studijas, vertinami priskiriant juos pasiekimų lygmenims: puikus, tipinis ir slenkstinis.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktikos:
Bendrieji koleginių studijų dalykai: užsienio kalba, kalbos kultūra, tvari aplinka ir žmonių sauga ir alternatyviai pasirenkami dalykai (sociologija, psichologija, darnus vystymasis – pasirenkamas vienas iš jų).
Studijų krypties dalykai: matematika, tikimybių teorija ir statistika, diskrečioji matematika, kompiuterinė fizika, elektrotechnika ir elektronika, taikomosios programos, skaitmeninių įtaisų programavimas, operacinės sistemos, inžinerinė grafika, programavimas, programų inžinerija, duomenų struktūros ir algoritmai, informacinių sistemų projektavimas, kompiuterių architektūra, kompiuterių tinklai, duomenų bazių sistemos, internetinės technologijos, mobilių aplikacijų kūrimas, inžinerinė ekonomikos, projektų valdymas, IT verslo valdymo sistemos, taikomieji tyrimai, kompiuterio ir žmogaus sąsaja, informacinių sistemų sauga.
Specialieji studijų dalykai: teisė, laisvai studento pasirenkami dalykai (mokslo dirbtuvių projektas, programavimas Phyton kalba, logistikos sistema, vizualinės ir apsaugos sistemos, tarpdisciplininis projektas, kompiuterinis dizainas, duomenų vizualizavimo sistemos, debesų kompiuterija, informacinių sistemų diegimas ir priežiūra – pasirenkami trys iš jų).
Praktikos:
technologinė praktika 1, technologinė praktika 2, gamybinė praktika 1, gamybinė praktika 2, baigiamoji praktika.
Studijų baigimas: Studijos baigiamos savarankiškai parengto baigiamojo darbo gynimu.
Studijų programos skiriamieji bruožai: Studijų programa orientuota į inovatyvių IS sprendimų ir technologijų analizę, vertinimą, kūrimą, IS projektų vadybos technologijų taikymą verslo įmonėse / organizacijose, į procesų informacinių poreikių analizę, projektavimą, programinį realizavimą, diegimą, priežiūrą ir plėtrą, informacines sistemas, informacinių sistemų projektų vadybos modelius, metodus ir įrankius, gebėjimą pagrįstai įvertinti kuriamų ar plėtojamų informacinių sistemų funkcionavimą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Baigę šią studijų programą absolventai gali dirbti: įvairiose įmonėse bei organizacijose informacinių sistemų analitikais, IS projektų vadovais, duomenų bazių administratoriais, vykdyti informacinių sistemų projektavimo, diegimo, eksploatavimo ir tiriamąjį darbą, dalyvauti informacinių sistemų kūrimo/plėtros projektuose.
Absolventas gali tęsti studijas pasirinkdamas informatikos inžinerijos studijų krypties universitetinių studijų programas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose