Populiarioji muzika

Vilniaus kolegija

Mokymo įstaigaVilniaus kolegija
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisMuzika ir atlikimo menas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1 (metais)
Kreditai180
Programos kodas6531PX015
Įstaigos adresasVilnius, Saltoniškių g. 58-1
Vilniaus kolegija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti populiariosios muzikos atlikėjus, gebančius savarankiškai (ar būnant orkestro/ansamblio nariais) dirbti įvairaus pobūdžio kultūros paslaugas ar produktus teikiančiose organizacijose bei individualiai kurti ir vystyti savo muzikinę karjerą
Studijų rezultatai:
1. Žinios ir jų taikymas
• Analizuoti ir skirti esminius įvairių
žanrų populiariosios muzikos kalbos elementus, kūrinių atlikimo tradicijas, stilistiką ir žanrus.
• Taikyti muzikos srityje naudojamas
technines priemones (IT, garso stiprinimo aparatūra) numatytos muzikinės programos atlikimui, atsižvelgiant į darbo saugos reikalavimus.
2. Gebėjimai atlikti tyrimus
• Rinkti, analizuoti ir argumentuotai
interpretuoti su profesine veikla ir jos aplinka susijusią informaciją.
• Analizuoti ir vertinti populiariosios
kultūros reiškinius regiono ir pasaulio muzikinės kultūros kontekste.
• Vertinti įvairių žanrų populiariosios
muzikos autorių ir atlikėjų bei savo asmeninės muzikinės veiklos kokybę.
3. Specialieji gebėjimai
• Atlikti iš natų, klausos ir atminties
muzikinius kūrinius.
• Atlikti pagrindinių populiariosios
muzikos stilių ir žanrų kūrinius (standartus) pasirinktu instrumentu/balsu.
• Aranžuoti ir interpretuoti
populiariosios muzikos kūrinius, atsižvelgiant į pasirinkto stiliaus reikalavimus bei ansamblio sudėtį.
• Sudaryti ir parengti įvairių žanrų
populiariosios muzikos programą skirtingiems socialiniams ir kultūriniams kontekstams.
• Kurti ir realizuoti individualią
muzikinę koncepciją pasirinktu muzikos instrumentu/balsu.
• Improvizuoti pasirinktu
instrumentu/balsu, laikantis atitinkamo muzikos stiliaus ir žanro reikalavimų.
4. Socialiniai gebėjimai
• Pristatyti raštu ir/arba žodžiu
kūrybines idėjas interesantams ir bendrauti su jais lietuvių ir pasirinkta užsienio kalba.
• Bendrauti ir dirbti komandoje su
kitais atlikėjais ir koncertinėmis organizacijomis, vadovaujantis etikos normomis ir teisinėmis nuostatomis.
• Muzikuoti individualiai ir
ansamblyje, prisitaikyti prie kintančių aplinkybių.
5. Asmeniniai gebėjimai
• Planuoti ir vykdyti profesinę veiklą.
• Valdyti stresą (ypač scenos baimę),
prisitaikyti prie kintančių aplinkybių pasitelkiant vaizduotės, intuicijos ir emocinio intelekto priemones.
• Demonstruoti brandžią sceninę
kultūrą viešai atliekant koncertinę programą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų vystymą, plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: praktikumai, paskaitos, seminarai, projektai, kūrybinės dirbtuvės, meistriškumo kursai, muzikinių projektų viešas pristatymas, informacijos paieška, jos sisteminimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu, taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro eigoje vertinami tarpinių atsiskaitymų metu: muzikinių įgūdžių pristatymas, anotacijos pristatymas, kontrolinis darbas, rašto darbas, testas, muzikinis diktantas, ritminis diktantas, ritminių įgūdžių pristatymas, projektas, projekto viešas pristatymas ir gynimas, savarankiškos kūrybinės užduotys, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis projektas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 kreditų):
Užsienio kalba, Profesinė komunikacija, Atlikėjų vadyba, Audiotechnologijos ir žmogaus sauga, Autorių ir gretutinės teisės.
Studijų krypties dalykai (117 kreditų):
Visuotinė muzikos istorija, Džiazo ir popmuzikos istorija, Pasaulio kultūrų muzika, Kompiuterinės muzikos technologijos, Muzikos teorija ir solfedžio, Ritmika, Džiazo harmonija ir aranžuotė, Pagrindinis instrumentas/vokalas ir improvizacija (Pagrindinis instrumentas, Improvizacija), Klavišiniai instrumentai, Ansamblis, Atlikėjo karjera.
Praktikos (30 kreditų):
Atlikėjo praktika I, Atlikėjo praktika II (Papildomas instrumentas, Koncertinis projektas), Koncertinė praktika (Papildomas instrumentas, Koncertinis projektas), Įrašų praktika (Atlikimas, Audiotechnologijos).
Baigiamasis projektas (9 kreditai).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamieji dalykai (9 kreditai): studentas gali pasirinkti iš kiekvieną semestrą atnaujinamo fakulteto siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo – Kompozicijos ir aranžuotės pagrindai, Populiariosios muzikos kūryba, Scenos meno pagrindai, Kalbėjimo menas, Kaligrafija, Šokio pagrindai, Gatvės šokis, Kūno plastika, Kūrybinis mąstymas, Ritminio šokio improvizacija, Karjeros valdymas, Ugdomasis vadovavimas, Viešas kalbėjimas, Įvaizdžio formavimas, Tekstilės ir drabužių dekoravimas, Kontaktinė improvizacija, Eko kūryba, Tekstilės ir drabužių dekoravimas, Madingi sijonai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Populiariosios muzikos studijų programa rengia į praktinę veiklą orientuotus aukštąjį koleginį išsilavinimą įgijusius specialistus, tenkinančius šalies bei regiono kultūrinius ir socialinius poreikius. Studentai turi galimybę studijuoti užsienyje, pasinaudojant įvairiomis studijų mainų programomis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijų metu įgytos žinios, gebėjimai ir meninė patirtis suteikia galimybę dirbti kultūros įstaigose, meno kolektyvuose, muzikiniuose klubuose, taip pat savarankiškai reikštis kūrybinėje-meninėje profesinėje veikloje.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali tęsti studijas Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2018-02-23

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Vilniaus dizaino kolegija Vaidyba Menai Muzika ir atlikimo menas Nuolatinė - 3 (metais)
Vilniaus kolegija Populiarioji muzika Menai Muzika ir atlikimo menas Nuolatinė - 1 (metais)
Vilniaus kolegija Muzikinis teatras Menai Muzika ir atlikimo menas Nuolatinė - 3.5 (metais)